Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EMd/RF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Sylwia Bąk, Małgorzata Kutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1.Posiada niezbędną wiedzę z zakresu spraw księgowo-podatkowych umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej ora wiedzę na temat przepisów prawa z tego zakresu

[K_W11-2]

2.Ma szeroką wiedzę na temat zasad (standardów) regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw, łącznie z zagadnieniami z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej

[K_W13-3]

3.Potrafi stosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu księgowania operacji gospodarczych, wyceny składników majątkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, zasad rozliczania podstawowych tytułów podatkowych w działalności gospodarczej

[K_U03-3]

4.Ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa z zakresu rachunkowości i rozliczeń podatkowych

[K_U09-3]

5.Potrafi dokonać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych

[K_U12-3]

6.Ma pełną świadomość roli dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej i jest otwarty na poszerzanie kwalifikacji zawodowych (dotyczy szczególnie specjalności RiZF)

[K_K07-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy rachunkowości, podstawy finansów, zarys prawa cywilnego i gospodarczego, mikroekonomia

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, podstawy mikroekonomii – rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w ekonomice przedsiębiorstw


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W11], [K_W13], [K_U03], [K_U09], [K_U12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_W13], [K_U03], [K_U09], [K_U12]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć oraz poprzez pozyskanie zaświadczenia na temat znajomości systemu FK Symfonia:

[K_K07]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

•studia przypadków

•konsultacje

•warsztaty grupowe

•wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego

•praca na systemie komputerowym finansowo-księgowym


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS = 125 h, w tym:

Studia stacjonarne

•godziny kontaktowe 63

•godziny niekontaktowe 62 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

•godziny kontaktowe 38

•godziny niekontaktowe 87 (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

1. Główne obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, struktura bilansu i rachunku zysków i strat

2. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji podstawowych składników majątkowych firmy

3. Klasyfikacja, wycena i ewidencja źródeł finansowania działalności

4. Podstawowe zasady klasyfikacji i ewidencji przychodów i kosztów działalności gospodarczej

5. Sposoby ewidencji kosztów działalności podstawowej oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat

6. Rezerwy na zobowiązania oraz techniki rozliczania przychodów i kosztów w czasie

7. Zasady tworzenia odpisów aktualizacyjnych na aktywa oraz rozliczania różnic kursowych

8. Główne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych

9. Podstawowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług

10. Odroczony podatek dochodowy – sposoby naliczania i ujmowania w księgach rachunkowych

11. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

12. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Dodatkowe informacje i objaśnienia jako elementy rocznego raportu finansowego przedsiębiorstw

13. Podstawowe zasady konsolidacji sprawozdań finansowych

14. Badanie rocznych sprawozdań finansowych przez audytorów

15. Oszustwa księgowe – legalne i nielegalne metody „upiększania” wyników finansowych przedsiębiorstw

Literatura:

1. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, B. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 2010

2. „Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera”, G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2009

3. „Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości”, red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2009

4. „Oszustwa księgowe – teoria i praktyka”, M. Kutera, S.T. Surdykowska, A. Hołda, Difin, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.