Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody podejmowania decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/ESd/MPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody podejmowania decyzji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wziątek-Staśko
Prowadzący grup: Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień dotyczących podejmowania decyzji, ze wskazaniem istoty oraz wagi procesu, uwarunkowań jego skuteczności oraz różnorodnych metod wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji.

Efekty kształcenia:

K_W09- Zna znaczenie kapitału ludzkiego

w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (1).

K_W19- Zna struktury wybranych organizacji gospodarczych i instytucji, przebieg wybranych procesów gospodarczych i społecznych oraz wybrane metody analizy służące ich analizie (2).

K_W20- Zna zastosowanie wybranych metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (2).

K_U02- Ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułowania własnych sądów i oceny występujących zależności (2).

K_U04- Umie stosować w pracy lub nauce zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z wybranego obszaru nauk pokrewnych ekonomii (w powiązaniu ze specjalnością) (3).

K_U08- Ma umiejętność prognozowania zarówno wybranych prostych i bardziej złożonych procesów związanych z naukami ekonomicznymi (3).

K_U10- Umie dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności (3).

K_K02- Jest przygotowany do pracy w zespole i podejmowania w ramach takiej współpracy różnych ról i funkcji (2).

K_K04- Posiada zdolność realnej oceny realizowanego zadania bądź wykonywanej pracy z punktu widzenia skuteczności i efektywności wykonywanych czynności (3).

K_K05- Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i posiada świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych przez siebie decyzji (3).

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania

Podstawy psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Końcowe kolokwium zaliczeniowe

Realizacja projektów podczas ćwiczeń

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych

Wykład zakończony egzaminem

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena aktywności studentów podczas zajęć oraz realizacji powierzonych zadań

Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze)Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne -symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

ćwiczenia- 15h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• przygotowanie do ćwiczeń – 25 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


w sumie: 120 h = 4 pkt. ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Podejmowanie decyzji w biznesie- nauka, czy sztuka?

2. Właściwy problem, właściwe pytanie, właściwa decyzja. Problem jako okazja. Etapy rozwiązywania problemów.

3. Decyzja- istota, rodzaje.

4.Czynniki determinujące skuteczność podejmowania decyzji.

5. Przeszkody w procesie podejmowania decyzji.

6. Reguły decyzyjne.

7. Style podejmowania decyzji.

8. Indywidualne a grupowe podejmowanie decyzji- zalety i wady.

9. Techniki podejmowania decyzji. Narzędzia decyzyjne.

Literatura:

Penc J.: Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2007.

Robbins S.P.: Skuteczne podejmowanie decyzji. PWE, Warszawa 2005.

Ros J.: Podejmowanie trafnych decyzji. Zysk i S-ka, Poznań 2007.

Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. GWP, Gdańsk 2000.

Supernat J.: Techniki decyzyjne i organizatorskie. Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2003.

Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. MTBiznes, Warszawa 2008.

Goodwin P., Wright G.: Analiza decyzji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Grzesik K., Karaś M.: Decyzje menedżerskie w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Bouyssou D., Dubois D., Pirlot M., Prade H.: Decision-Making Process: Concepts and Methods, Wiley Online Library, 2010

Mcnamee P., Celona J.: Decision Analysis For The Professional. SmartOrg, Inc., 2008.

Hammond J.S., Keeney R.L., Raiffa H.V.: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Life Decisions, Harvard Business School Press, Boston 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.