Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/FBUd/GR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku ekonomii międzynarodowej - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla III roku finansów, bankowości, ubezpieczeń - I st. stacjonarne sem. let.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Makieła
Prowadzący grup: Zbigniew Makieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student potrafi opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej – K_W03(2)

(2) Student identyfikuje podstawowe uwarunkowania decydujące o zróżnicowaniu gospodarek oraz ważniejszych procesach powodujących występowanie nierównowag między nimi – K_W14(3)

(3) Student potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych – K_U03(2)

(4) Student potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną K_U16(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, ekonomii integracji europejskiej,

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny obejmujący pytania testowe i otwarte oraz krótki esej na zadany temat. Warunkiem zaliczenia uczęszczanie na wykłady, opanowanie wiedzy z zadanego zakresu (praca własna) oraz pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego (warunkiem jest tu uzyskanie minimum 50% punktów przypadających na zestaw obejmujący powyższe składniki).

Kryteria:

2 – student nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia - poniżej 50%

3 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym - 50-60%

3+ – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym

plus - 61-70%

4 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym -71-80%

4+ – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym plus - 81-90%

5 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo

dobrym - 91-100%Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy otwartych pytań egzaminacyjnych oraz oczekiwanych wielowarstwowych odpowiedzi. Mogą mieć charakter odpowiedzi głębi (od najprostszych odpowiedzi do odpowiedzi wymagających coraz większej wiedzy) lub odpowiedzi horyzontalnych (ten sam poziom trudności dla każdej odpowiedzi).

Efekty nr (2) oraz (3) są sprawdzane przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, oraz jasności interpretacji danych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

50 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ekonomia

Pełny opis:

W1. Gospodarka regionalna -podstawowe pojęcia i definicje,

przedmiot i podmioty gospodarki regionalnej

W2. Koncepcje rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego

W 3. Samorząd terytorialny w Polsce

W4. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego

W5. Przedsiębiorczość a rozwój lokalny

W6. Regiony uczące się, regiony wiedzy, innowacyjne regiony

W7. Klastry

W8. Metropolie, miasta innowacyjne jako strategia rozwoju regionalnego - studium przypadku

W9. Przedsiębiorczy uniwersytet – jako koncepcja zarządzania regionem

W10. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju regionów

W11. Konkurencyjność regionalna i lokalna

Literatura:

Podstawowa:

Łaźniewska E., Gorynia M., [red.] Konkurencyjność regionalna, Koncepcje, strategie, przykłady. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Strzelecki Z., [red.] Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Miszczuk A. Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich studiów Regionalnych i Lokalnych UW, WN Scholar, Warszawa, 2005.

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, 2007.

Kuciński K., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, 2010.

Stawarz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.