Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/FBUz/AE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Bąk
Prowadzący grup: Sylwia Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych obowiązków sprawozdawczych podmiotów gospodarczych oraz metod analitycznych stosowanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

[K_W19-3]

2. Potrafi zastosować elementy wiedzy teoretycznej na temat analizy pionowej i poziomej sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

[K_U01-3]

3. Umie ocenić przydatność poszczególnych narzędzi analitycznych z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do specyfiki działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów

[K_U09-2]

4. Posiada umiejętność analizy i wnioskowania na podstawie zmian wybranych wskaźników finansowych

[K_U13-2]

5. Posiada zdolność wykorzystywania zdobytej wiedzy i świadomość potrzeby kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania

[K_K08-1]


Wymagania wstępne:

Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz liczenia wyniku finansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań finansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Forma i warunki zaliczenia:

1) Forma egzaminu/zaliczenia: pisemne kolokwium zaliczeniowe

2) Warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: udział w zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego

[K_W19], [K_U01], [K_U09], [K_U13]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U01], [K_U09], [K_U13]

Efekty przedyskutowane podczas zajęć:

[K_K08]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

1) metody podające (objaśnienie lub wyjaśnienie, konsultacje, prezentacja multimedialna),

2) metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

3) metody aktywizujące (studia przypadków, dyskusja dydaktyczna, warsztaty grupowe),

4) metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, wnioskowanie przyczynowo – skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego)Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:


Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 28

• godziny niekontaktowe 72 (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

1. Pojęcie, cele oraz istota analizy ekonomicznej

2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej

3. Katalog metod analizy ekonomicznej

4. Analiza finansowa jako kluczowa metoda oceny kondycji finansowej podmiotu gospodarczego

5. Analiza finansowa bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

6. Analiza wskaźnikowa

7. Analityczne przesłanki zagrożenia dla kontynuacji działalności podmiotu gospodarczego

Pełny opis:

1. Pojęcie, cele oraz istota analizy ekonomicznej

2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej

3. Katalog metod analizy ekonomicznej

4. Analiza finansowa jako kluczowa metoda oceny kondycji finansowej podmiotu gospodarczego

5. Analiza finansowa bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

6. Analiza wskaźnikowa

7. Analityczne przesłanki zagrożenia dla kontynuacji działalności podmiotu gospodarczego

Literatura:

1. G. Gołębiowski, A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, "Analiza finansowa przedsiębiorstwa", Difin, Warszawa, 2016.

2. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, „Analiza finansowa w teorii i praktyce”, Difin, Warszawa 2009.

3. D. Wędzki, „Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

4. G.K. Świderska, „Jak czytać sprawozdanie finansowe”, Difin, Warszawa, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.