Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/FBUz/GR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku finansów, bankowości, ubezpieczeń - I st. zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Lubacha
Prowadzący grup: Judyta Lubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student potrafi opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej – K_W03(2)

(2) Student identyfikuje podstawowe uwarunkowania decydujące o zróżnicowaniu gospodarek oraz ważniejszych procesach powodujących występowanie nierównowag między nimi – K_W14(3)

(3) Student potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych – K_U03(2)

(4) Student potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną K_U16(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, ekonomii integracji europejskiej,

Forma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia w NAUCZANIU STACJONARNYM


Na zaliczenie składają się

- egzamin pisemny 80% (40 pkt) - egzamin + esej

- prezentacja na zajęciach 20% (10 pkt) - w grupach


Skala ocen

0-50% - niezdane

51-60% - 3

61-70% - 3,5

71-80% - 4

81-90% - 4,5

91-100% - 5Aby zaliczyć konieczne jest uzyskanie 51% (25,5pkt) i więcej punktów łącznie z wszystkich form zaliczeń.Metody i kryteria oceniania w NAUCZANIU ZDALNYM w związku z COVID-19


Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem platformy TEAMS. Po rozpoczęciu semestru zostaną Państwo dołączeni do odpowiedniego zespołu. Ponadto platforma PEGAZ stanowi drugi oficjalny kanał kontaktu i przekazywania wszystkich materiałów do wykładów.Na zaliczenie składają się

- egzamin pisemny 80% (40 pkt) - egzamin + esej - Egzamin dostępny będzie na platformie PEGAZ

- prezentacja na zajęciach 20% (10 pkt) - w grupach - Prezentacje odbywać się będą na platformie TEAMSSkala ocen

0-50% - niezdane

51-60% - 3

61-70% - 3,5

71-80% - 4

81-90% - 4,5

91-100% - 5


Aby zaliczyć wykład konieczne jest uzyskanie 51% (25,5pkt) i więcej punktów łącznie z wszystkich form zaliczenia

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy pytań egzaminacyjnych

Efekty nr (2) oraz (3) są sprawdzane przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, oraz jasności interpretacji danych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 godzin

20 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

80 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Pełny opis:

W1. Gospodarka regionalna -podstawowe pojęcia i definicje

W2. Koncepcje rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego

W3. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego

W4. Samorząd terytorialny w Polsce

W5. Przedsiębiorczość a rozwój lokalny

W6. Regiony uczące się, innowacyjne regiony, przedsiębiorczy uniwersytet

W7. Klastry - PREZENTACJE, studium przypadku

W8. Metropolie, miasta innowacyjne - PREZENTACJE, studium przypadku

W9. Polityka regionalna

W10. Planowanie przestrzenne, jakość życia w miastach

W11. Konkurencyjność regionalna i lokalna

Literatura:

Podstawowa:

Łaźniewska E., Gorynia M., [red.] Konkurencyjność regionalna, Koncepcje, strategie, przykłady. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Strzelecki Z., [red.] Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Miszczuk A. Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich studiów Regionalnych i Lokalnych UW, WN Scholar, Warszawa, 2005.

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, 2007.

Kuciński K., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, 2010.

Stawarz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.