Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/FBUz/MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Geryk
Prowadzący grup: Marcin Geryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student jest zorientowany w podstawowych kategoriach dotyczących gospodarki międzynarodowej.

Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie istotę i swoistość międzynarodowych stosunków gospodarczych jako części stosunków międzynarodowych [K_W04 ] [K_W06 ]

EK2: Zna główne podejścia w badaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych i potrafi wymienić podstawowe różnice między nimi [K_W02 ]

EK3: Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji gospodarki światowej, w szczególności procesów globalizacji oraz współczesnych przemian w układzie sił w gospodarce światowej [K_W08] [K_U04]

EK4: Zna podstawowe zasady i pojęcia pozwalające zrozumieć funkcjonowanie handlu międzynarodowego, systemu finansowego, integracji, polityki gospodarczej państw [K_W08]

EK5: Potrafi docierać do danych statystycznych, historycznych i współczesnych, i je właściwie interpretować [K_W03] [K_U08]

EK6: Umie docierać i korzystać z publikacji w prasie i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych, niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie zmian [K_W03] [K_U08] [K_K01] [K_K03]

EK7: Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji przedstawiać poglądy na wybrane tematy dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych [K_K02] [K_U01 ] [K_U09]

EK8: Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać analizy wybranych zjawisk i procesów mających miejsce współcześnie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [K_U01] [K_K04] [K_K06] [K_K07] [K_U08] [K_K08]Wymagania wstępne:

Makroekonomia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu złożonego z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Punktacja:

100% - 91% - 5 (bdb)

90% - 81% - 4,5 (db +)

80% - 71% - 4 (db)

70% - 61% - 3,5 (dst +)

60% - 51% - 3 (dst)

50% i poniżej - 2 (ndst)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W04, K_W16.


Efekty sprawdzane w oparciu o aktywny udział studentów w wykładach – K_U02, K_U10.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metodą jest wykład z aktywnym udziałem studentów, zilustrowany prezentacją multimedialną.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

• godziny kontaktowe 20

• godziny niekontaktowe 80 (praca własna studenta)

w tym: przygotowanie do egzaminu – 40

przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury) - 40


Pełny opis:

1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

2. Powstanie i ewolucja struktury gospodarki światowej

3. Teorie handlu międzynarodowego

4. Cele i instrumenty polityki handlowej

5. Międzynarodowy system walutowy

6. Kurs walutowy i rynek walutowy

7. Międzynarodowy rynek finansowy

8. Międzynarodowe przepływy kapitału

9. Teorie międzynarodowych inwestycji zagranicznych

10. Międzynarodowe przepływy siły robocze

11. Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej

12. Procesy globalizacji i ich wpływ na rozwój krajów i regionów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE, 2013

2. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Warszawa: PWE, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Budnikowski A., Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa: PWE, 2001.

2. Krugman R.P. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa: PWN 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.