Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/FBUz/RF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku finansów, bankowości, ubezpieczeń - I st. zaoczne sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zrozumienie w jaki sposób funkcjonują współczesne rynki finansowe

Zrozumienie roli, jaką rynki finansowe pełnią w gospodarce (w nawiązaniu do mikro- i makroekonomii) oraz na czym polega finansjalizacja gospodarki i społeczeństwa

Rozwinięcie umiejętności naukowych (praca z tekstem, pisanie „akademickie”, interpretacja danych, poszukiwanie źródeł naukowych, dyskusje grupowe)


Efekty kształcenia:

Z zakresu wiedzy:

Rozumie funkcjonowanie systemu bankowego i rynków: pieniężnego i kapitałowego (K_W16 - 3)

Rozumie procesy integracji i globalizacji rynków finansowych (K_W17 - 3)

Rozumie procesy zmiany instytucjonalnej, wie jak historycznie przebiegała ewolucja rynków finansowych (K_W18 - 3)

Zna rolę oraz mechanizmy regulacji rynków finansowych (K_W19 - 1)


Z zakresu umiejętności:

Potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące rynków finansowych i ich wpływu na gospodarkę (K_U03 – 2)

Potrafi zinterpretować dane oraz przedstawione zjawiska korzystając z technik statystycznych i analizy historycznej (K_U04 - 3)

Potrafi napisać krótki tekst naukowy (K_U14 - 3)


Z zakresu kompetencji:

Realizuje zadania w ramach pracy w grupie na zajęciach (K_K06 – 1)

Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, makroekonomia, podstawy finansów

Forma i warunki zaliczenia:

Mini-testy z tekstów naukowych (30 % oceny) + test końcowy (70 %).

Prawo do podejścia do testu końcowego i zaliczenia przedmiotu otrzymuje student, który był obecny na 50% zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy (K_W16, K_W17, K_W18, K_W19) zostaną poddane weryfikacji na bieżąco podczas zajęć (w ramach dyskusji grupowych, pogadanek) oraz poprzez esej zaliczeniowy. Umiejętności odnajdywania oraz interpretacji danych i tekstów ekonomicznych (K_U03, K_U04) zostaną zweryfikowane poprzez mini-testy, a umiejętność pisania tekstu akademickiego (K_U14) – poprzez esej zaliczeniowy. Kompetencja pracy w grupie (K_K06) będzie poddawana bieżącej ocenie podczas różnych zadań grupowych na kolejnych zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium - różnorodne metody

Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów w jaki sposób funkcjonują współczesne rynki finansowe oraz w jaki sposób przebiegała historycznie ewolucja rynków finansowych. Kurs ma przyczynić się do zdobycia podstawowej wiedzy o strukturze współczesnych rynków finansowych z podziałem na najważniejsze segmenty, instytucjach funkcjonujących w poszczególnych segmentach i stosowanych instrumentach. Dodatkowo zostanie podkreślona rola, jaką rynki finansowe pełnią w realnej gospodarce. Przygotowywane przez studentów prezentacje mają na celu rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy (poszukiwanie źródeł, łączenie informacji dotyczących wybranego zagadnienia z innymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych, interpretacja danych, wyciąganie wniosków i krytyczna analiza).

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Finansjalizacja

2. Czym jest pieniądz?

3. Kapitał finansowy i kapitał realny

4. Kryzysy finansowe w ujęciu Minsky'ego

5. Kryzys finansowy 2008 r. i jego następstwa

6. Dług publiczny – państwo jako podmiot na rynkach finansowych

7. Nierówności społeczne

8. Finanse a zielona rewolucja

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

2. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

3. Teksty naukowe przesyłane na bieżąco, do konkretnych tematów zajęć.

4. Graeber D., Dług: pierwsze 5000 lat, Krytyka Polityczna 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008;

2. P.L. Bernstein, Intelektualna historia Wall Street, WIG Press 1998;

3. N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie 2010;

4. „The Economist” i inne czasopisma dotyczące tematyki kursu

5. Turner A., Between Debt and Devil, Princeton University Press 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zrozumienie w jaki sposób funkcjonują współczesne rynki finansowe

Zrozumienie roli, jaką rynki finansowe pełnią w gospodarce (w nawiązaniu do mikro- i makroekonomii) oraz na czym polega finansjalizacja gospodarki i społeczeństwa

Rozwinięcie umiejętności naukowych (praca z tekstem, pisanie „akademickie”, interpretacja danych, poszukiwanie źródeł naukowych, dyskusje grupowe)


Efekty kształcenia:

Z zakresu wiedzy:

Rozumie funkcjonowanie systemu bankowego i rynków: pieniężnego i kapitałowego (K_W16 - 3)

Rozumie procesy integracji i globalizacji rynków finansowych (K_W17 - 3)

Rozumie procesy zmiany instytucjonalnej, wie jak historycznie przebiegała ewolucja rynków finansowych (K_W18 - 3)

Zna rolę oraz mechanizmy regulacji rynków finansowych (K_W19 - 1)


Z zakresu umiejętności:

Potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące rynków finansowych i ich wpływu na gospodarkę (K_U03 – 2)

Potrafi zinterpretować dane oraz przedstawione zjawiska korzystając z technik statystycznych i analizy historycznej (K_U04 - 3)

Potrafi napisać krótki tekst naukowy (K_U14 - 3)


Z zakresu kompetencji:

Realizuje zadania w ramach pracy w grupie na zajęciach (K_K06 – 1)

Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, makroekonomia, podstawy finansów

Forma i warunki zaliczenia:

Mini-testy z tekstów naukowych (30 % oceny) + test końcowy (70 %).

Prawo do podejścia do testu końcowego i zaliczenia przedmiotu otrzymuje student, który był obecny na 50% zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy (K_W16, K_W17, K_W18, K_W19) zostaną poddane weryfikacji na bieżąco podczas zajęć (w ramach dyskusji grupowych, pogadanek) oraz poprzez esej zaliczeniowy. Umiejętności odnajdywania oraz interpretacji danych i tekstów ekonomicznych (K_U03, K_U04) zostaną zweryfikowane poprzez mini-testy, a umiejętność pisania tekstu akademickiego (K_U14) – poprzez esej zaliczeniowy. Kompetencja pracy w grupie (K_K06) będzie poddawana bieżącej ocenie podczas różnych zadań grupowych na kolejnych zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium - różnorodne metody

Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów w jaki sposób funkcjonują współczesne rynki finansowe oraz w jaki sposób przebiegała historycznie ewolucja rynków finansowych. Kurs ma przyczynić się do zdobycia podstawowej wiedzy o strukturze współczesnych rynków finansowych z podziałem na najważniejsze segmenty, instytucjach funkcjonujących w poszczególnych segmentach i stosowanych instrumentach. Dodatkowo zostanie podkreślona rola, jaką rynki finansowe pełnią w realnej gospodarce. Przygotowywane przez studentów prezentacje mają na celu rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy (poszukiwanie źródeł, łączenie informacji dotyczących wybranego zagadnienia z innymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych, interpretacja danych, wyciąganie wniosków i krytyczna analiza).

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Finansjalizacja

2. Czym jest pieniądz?

3. Kapitał finansowy i kapitał realny

4. Kryzysy finansowe w ujęciu Minsky'ego

5. Kryzys finansowy 2008 r. i jego następstwa

6. Dług publiczny – państwo jako podmiot na rynkach finansowych

7. Nierówności społeczne

8. Finanse a zielona rewolucja

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

2. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

3. Teksty naukowe przesyłane na bieżąco, do konkretnych tematów zajęć.

4. Graeber D., Dług: pierwsze 5000 lat, Krytyka Polityczna 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008;

2. P.L. Bernstein, Intelektualna historia Wall Street, WIG Press 1998;

3. N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie 2010;

4. „The Economist” i inne czasopisma dotyczące tematyki kursu

5. Turner A., Between Debt and Devil, Princeton University Press 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.