Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFd/MGPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wisła
Prowadzący grup: Rafał Wisła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej K_W04(3)

(2) Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych – K_W16(3)

(3) Student potrafi dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności – K_U10(2)

(4) Student potrafi przygotować różne formy wystąpień ustnych w zakresie nauk ekonomicznych (prezentacja ustna, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji itp.) - K_U17 (3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, globalizacji, finansów międzynarodowych,

Forma i warunki zaliczenia:

Wariant (A). Warunkiem zaliczenia modułu jest przygotowanie wystąpienia problemowego, jego prezentacja oraz zainicjowanie dyskusji nad określonym - przez prowadzącego zajęcia - studium przypadku.

Projekt semestralny: (1) udział w trzech konsultacjach indywidualnych (obowiązkowo) w terminach: 7,14,21,28 marca, 4,11,25 kwietnia; (2) udział w konwersatoriach grupowych (obowiązkowo) w terminach: 9, 16, 30 maja oraz 6 i 13 czerwca; (3) brak wymaganych 7 obecności w semestrze powoduje obniżenie oceny końcowej zgodnie z zasadą 1 nieobecność => 0,5 stopnia w dół; (4) wszystkie tematy są omawiane z prowadzącym przedmiot w trakcie konsultacji indywidualnych - wymagają zatwierdzenia i zgody na ich prezentację; (5) wymagana jest praca semestralna w formie elektronicznej.

Wariant (B). Przygotowanie 5 (3-stronicowych) opisów wybranych giełd światowych. Przystąpienie do egzaminu w terminie sesji egzaminacyjnej. Egzamin w formie pisemnej w oparciu o przygotowane i zaakceptowane przez prowadzącego kurs opracowania rynków giełdowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2), (3) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, oraz jasności interpretacji danych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych i grupowych, oraz egzaminie;

25 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów przekazanych przez wykładowcę, studiowanie literatury z przedmiotowego zakresu, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek)


Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką współczesnych rynków giełdowych, głównie w obszarze: modeli biznesowych grup kapitałowych (w tym, samych operatorów) tworzących infrastrukturę rynku, struktur organizacyjnych i własnościowych; strategii rozwoju, notowanych instrumentów, systemów notowań, oraz innych elementów budowy podstaw długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Pełny opis:

Główne procesy i zjawiska zachodzące w obszarze współczesnych międzynarodowych rynków obrotu instrumentami finansowymi.

Modele biznesowe grup kapitałowych tworzących infrastrukturę rynku, struktura organizacyjna i własnościowa; strategia rozwoju, notowane instrumenty, systemy notowań, oraz inne elementy budowy podstaw długotrwałej przewagi konkurencyjnej na przykładzie:

(1) regulowanych rynków obrotu papierami wartościowymi: New York Stock Exchange, NASD, Singapore Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Athens Exchange, Bolsas y Mercados Espanoles, Borsa Italiana, Bratislava Stock Exchange, Bucharest Stock Exchange, Deutsche Borse AG, Euronext, Irish Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, OMX, Oslo Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Warsaw Stock Exchange, Wiener Borse AG, Budapesti Ertektózsde Rt. i inne;

(2) giełd towarowych: Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, London Metal Exchange, etc.

(3) spółek kwotowanych na rynku NASDAQ w korespondencji z ich wycenami rynkowymi: (http://www.nasdaq.com/screening/company-list.aspx)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Giełdy kapitałowe w Europie (2008), red. U. Ziarko-Siwek, CedeWu, Warszawa.

Kulpaka P., (2007), Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Raporty i opracowania The World Federation of Exchanges (WFE)

Raporty i opracowania The Federation of European Securities Exchanges (FESE)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.