Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy i fundusze UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFd/PIFUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy i fundusze UE
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Berbeka
Prowadzący grup: Krzysztof Berbeka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze będą dysponować wiedzą pozwalającą na skuteczne wykorzystanie kanałów informacyjnych w celu pozyskania informacji o możliwościach korzystania z programów pomocowych, składania wniosków o dofinansowywania z funduszy unijnych, jak również ich późniejszą skuteczną aplikację. Wiedza ta będzie oparta o szerszy horyzont funkcjonowania UE związany z przyjmowaniem i realizacją określonych polityk.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych istnieją pytania testowe oraz pytania o ocenę poprawności logicznej sformułowań przedstawionych przez egzaminatora. Ta ostatnia forma wymaga wyłącznie zrozumienia i biernej znajomości określonych pojęć definicji, struktur. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie min. 50% punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny na zakończenie kursu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, studia przypadków

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

rachunkowość i zarządzanie finansami

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie programów strukturalnych oraz funduszy pomocowych. Ponadto planowane jest przekazywanie wiedzy praktycznej z zakresu: nawiązywania kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucję środków finansowych, procedur obowiązujących przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych, monitoringu i sprawozdawczości.

Pełny opis:

Pierwszym elementem jest skrócony opis wybranych polityk unijnych kształtujących przesłanki finansowego wsparcia udzielanego przez UE. W kolejnym kroku proponuje się opis 5 funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy UE wraz z analizą alokacji wsparcia na kraje członkowskie, zasadami zarządzania środkami. W dalszej części kurs koncentruje się na programach krajowych zasilanych z opisanych wcześniej funduszy. W tym momencie podejście teoretyczne zostaje zastąpione ujęciem aplikacyjnym umożliwiającym przegląd kto i na jakich zasadach może aplikować o środki. Naturalnym uzupełnieniem jest opis zasad współfinansowania, wymogów wobec potencjalnego beneficjenta i dopuszczalne montaże finansowe. Rozwinięciem części aplikacyjnej jest dokładna analiza zasad naboru a w szczególności metod oceny wniosków (formalna, techniczno-ekonomiczna, merytoryczna) – w szczególności tam gdzie występują konkursy.

Literatura:

Z uwagi na olbrzymią zmienność zasad, polityk, dostępnych instrumentów – również w trakcie poszczególnych horyzontów finansowych wg których planuje swoje działania UE - podstawowymi źródłami są serwisy internetowe. Cykle edycyjne literatury tradycyjnej (książkowej) nie nadążają za zmianami i mają znaczenie uzupełniające, w kontekście historycznym. Stąd podstawą jest zestaw adresów internetowych

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm

http://bookshop.europa.eu/pl/bud-et-ue-w-skr-cie-pbKV0614180/?CatalogCategoryID=Y.cKABstnJsAAAEjxZEY4e5L

http://ec.europa.eu/inforegio

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/erdf/

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/cohesion-fund/

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/social-fund/

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/solidarity-fund/

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/special-support-instruments/jaspers/

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/index_en.htm

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.