Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFd/ZFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest poznanie przez studenta gospodarki finansowej przedsiębiorstwa oraz zdobycie umiejętności wykorzystania wybranych parametrów finansowych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Student powinien rozumieć nie tylko uwarunkowania finansowe przedsiębiorstwa ale również znać determinanty podejmowanych decyzji finansowych i wpływ tych decyzji na realne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Obejmuje to zarówno wiedzę teoretyczną jak również wiedzę praktyczną, popartą zdobytymi na ćwiczeniach umiejętnościami rachunkowymi.

Efekty kształcenia:

1. Ma podstawową wiedzę na temat teorii dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sposobów zwiększania jego wartości [(K_W05) - 2]

2. Ma podstawową wiedzę na temat wpływu podejmowanych decyzji na działanie i rozwój przedsiębiorstwa [(K_W10) – 2]

3. Zna podstawowe zasady analizy finansowej [(K_W14) – 3]

4. Zna zasady prawne dotyczące finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości [(K_W17) – 3]

5. Potrafi przeprowadzić analizę finansową oraz zinterpretować jej wyniki w odniesieniu do podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa [(K_U04) – 3]

6. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw w samodzielnej analizie [(K_U11) – 3]

7. Potrafi w podejmowanych decyzjach dotyczących finansowych aspektów działania przedsiębiorstwa uwzględnić potrzebę skutecznego i efektywnego działania [(K_U19) – 3]

Wymagania wstępne:

Podstawy rachunkowości, finanse.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: test, 3 pytania opisowe i 3 zadania.


Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 60 % pełnej punktacji. Stosunek punktów za każdą z części egzaminu (test, pytania opisowe i zadania) jest: 33,4: 33,3: 33,3.


Aktywni studenci mogą mieć podniesioną ocenę o jeden stopień (oceny aktywności studenta dokonuje prowadzący zajęcia w sposób subiektywny).
Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

rachunkowość i zarządzanie finansami

Pełny opis:

1. Istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa :

• powiązanie przedmiotu z innymi obszarami nauk ekonomicznych

• charakterystyka podstawowych kategorii z punktu widzenia przedmiotu: stopa procentowa i ryzyko, wartość pieniądza w czasie;

• analiza progu rentowności przedsiębiorstwa.

2. Sposoby finansowania przedsiębiorstw:

• charakterystyka podstawowych źródeł finansowania przedsiębiorstw

• kredyt bankowy: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania

• obligacje: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania,

• podstawowe determinanty kształtowania struktury kapitałów firmy (omówienie wpływu kapitału na wartość firmy: pogląd tradycyjny, twierdzenie Modiglianiego-Millera, współczesne poglądy na kształtowanie struktury kapitału).

3. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym:

• pojęcie i formy kapitału obrotowego;

• charakterystyka cyklu kapitału obrotowego;

• strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

4. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych:

• metody oceny realizowanych inwestycji kapitałowych;

• wartość NPV i jej obliczanie, wykorzystanie NPV do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie;

• zadania;

5. Planowanie finansowe:

• analiza sprawozdań finansowych wykorzystywanych przy planowaniu finansowym: bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow;

• planowanie zysku;

• dźwignia operacyjna – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia;

• dźwignia finansowa – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia.

6. Analiza wskaźnikowa jako część analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa:

• wskaźniki rentowności;

• wskaźniki płynności finansowej;

• wskaźniki wykorzystania aktywów;

• wskaźniki zadłużenia;

• wskaźniki wartości rynkowej firmy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS.

Literatura uzupełniająca:

1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN;

2. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN;

3. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin;

4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.