Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryzysy finansowe i walutowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/KFIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryzysy finansowe i walutowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student będzie miał teoretyczną wiedzę na temat przyczyn, mechanizmów przebiegu oraz skutków kryzysów finansowych i walutowych. Będzie umiał rozpoznawać symptomy towarzyszące poszczególnym rodzajom kryzysów oraz potrafił identyfikować zagrożenia w kontekście funkcjonowania współczesnych rynków finansowych.

Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat wpływu zróżnicowania rozwoju gospodarek na możliwość wystąpienia niesprawności w tych gospodarkach [(K_W14) - 2]

2. Zna podstawowe niesprawności dotyczące funkcjonowania krajowych rynków finansowych [(K_W16) – 3]

3. Zna podstawowe niesprawności funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych [(K_W17) – 3]

4. Ma wiedzę na temat potencjalnych zachowań prowadzących do kryzysów finansowych i walutowych [(K_W18) – 3]

5. Zna podstawowe zasady regulacji rynków finansowych [(K_W19) – 2]

6. Potrafi analizować mechanizmy, które prowadzą do kryzysów finansowych i walutowych [(K_U05) – 2]
Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, podstawy makroekonomii, podstawy finansów

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: łączony test jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania opisowe.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu testowego oraz opisowego: K_W14, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19.


Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas wykładu: K_U05.


Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 60 % (18 punktów) pełnej punktacji (30 punktów). Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie testowe student otrzyma 1 punkt natomiast pytania opisowe oceniane są proporcjonalnie do przedstawionych informacji i za każde z nich można uzyskać maksymalnie 5 punktów.


Studenci mają możliwość również otrzymać dodatkowe punkty za aktywność. Aktywni studenci mogą mieć podniesioną ocenę o pół stopnia (oceny aktywności studenta dokonuje prowadzący zajęcia w sposób subiektywny).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 48

• Godziny niekontaktowe – 27


Studia niestacjonarne

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 38

• Godziny niekontaktowe - 37


Skrócony opis:

Wykład obejmuje charakterystykę podstawowych mechanizmów kryzysów finansowych i walutowych, wybrane historyczne przykłady kryzysów oraz szczegółowe omówienie przyczyn obecnego kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i zadłużeniowego w Europie.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia związane z tematyką przedmiotu – opis możliwych zagrożeń funkcjonowania rynków finansowych i gospodarek, historyczne przykłady kryzysów finansowych.

2. Definicje i charakterystyka kryzysów finansowych i walutowych – czas trwania, głębokość oraz częstotliwość występowania.

3. Istota i podział kryzysów walutowych oraz charakterystyka ich mechanizmów - kryzysy walutowe I, II i III generacji.

4. Podział kryzysów finansowych oraz opis mechanizmów tych kryzysów: kryzys finansowy w ujęciu monetarystów, kryzys finansowy według Minskiego.

5. Opis mechanizmów kryzysów walutowych na wybranych, historycznych przykładach: Argentyna, kryzys w Azji Południowo Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Korei Południowej), kryzys w Rosji, atak spekulacyjny na waluty państw Europy Zachodniej (1992 r.), kryzys w krajach skandynawskich (1987-1993).

6. Analiza wybranych historycznych przykładów kryzysów finansowych: przykłady upadłości instytucji finansowych (South Sea Company, Herstatt Bankhaus, Banco Ambrosiano, BCCI, Barings Bank, Lehman Brothers), kryzys w Japonii, kryzysy bankowe w krajach skandynawskich.

7. Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych (2007-2009) oraz omówienie mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu. Przy okazji tego zagadnienia będzie omówione zjawisko finansjalizacji gospodarki oraz problematyka nieregulowanej części rynku finansowego (shadow banking).

8. Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu finansowego w Unii Europejskiej (2008-2014) oraz omówienie mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu. Charakterystyka będzie miała pogłębiony charakter i będzie obejmowała zarówno poziom całej Unii Europejskiej, jak również przebieg kryzysu w wybranych krajach (Grecja, Cypr, Irlandia, Hiszpania). W ramach tego zagadnienia będzie omówiona również tematyka wychodzenia z kryzysu oraz pokryzysowe reformy europejskiej architektury finansowej (europejski mechanizm stabilności finansowej, reformowanie struktury nadzorczej, unia bankowa)

9. Podsumowanie kursu.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

1. Wybrane rozdziały z książki: Małecki W, Piasecki R, Sławiński A, Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. Wybrane rozdziały z książki: Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Akerlof G. A., Shiller R. J., Zwierzęce instynkty, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2010.

4. Łasak Piotr, Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 319/2017, s. 104-116.

5. Łasak P., Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kryzysu w Grecji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. CII, 2017, s. 199-2014.

6. Łasak P., Budowa nowej struktury nadzoru bankowego na szczeblu lokalnym i regionalnym, w pracy pod red. B. Liberskiej, Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 137-158.

7. Łasak P., Nowe regulacje dla shadow banking, „Bezpieczny Bank" Nr 1/2012, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2012, str. 104 -136.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

1. Stiglitz J., Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

2. Rickards J., Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu, Wydawnictwo Helion, 2012.

3. Attali J., Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem, Wydawnictwo Studio Emka, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.