Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II1/PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. zimowy (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. zimowy (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii pojęciowych i problemów makroekonomicznych, w tym w kontekście gospodarki Polski.

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant koniunktury i zatrudnienia; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej i post-keynesistowskiej.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.


Efekty kształcenia:

Potrafi opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej - K_W03 (3).

Ma wiedzę na temat podstawowych instytucji

i organizacji tworzących gospodarkę krajową oraz zna ich role i funkcje - K_W08 (2).

Zna zagrożenia (rodzaje ryzyka) odnoszące się do wybranych obszarów gospodarowania na poziomie makroekonomicznym - K_W10 (2).

Zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy rozwoju tej gospodarki - K_W11 (3).

Ma wiedzę na temat możliwości oddziaływania gospodarki narodowej na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych - K_W12 (2).

Potrafi interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne a także wyciągać wnioski uogólniające - K_U01 (3).

Potrafi analizować bieżące wydarzenia gospodarcze - K_U02 (2).

Potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych - K_U03 (2).


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu w oparciu o ćwiczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności), kolokwium zaliczeniowe (głównie zadania obliczeniowe), aktywność na zajęciach (możliwość podniesienia oceny o 0,5).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie kolokwium zaliczeniowe, zawierające zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i zadania obliczeniowe) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (aktywność, zadania domowe) oraz wykładów (quizy) i konsultacji.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

5

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z przedmiotem makroekonomii, głównymi problemami makroekonomicznymi, celami i narzędziami polityki makroekonomicznej. Prezentuje historyczny rozwój teorii, oraz funkcjonowanie gospodarki zarówno w ujęciu różnych modeli teoretycznych jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Czym jest gospodarka? Jakie problemy wyjaśnia makroekonomia? Gospodarka kapitalistyczna (rys historyczny, podstawowe zasady organizacji)

2. Narzędzia analizy makroekonomicznej (rodzaje zmiennych, rodzaje i źródła danych)

3. Praca i produkcja, rachunki narodowe

4. Dochody i wydatki, ruch okrężny w gospodarce

5. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM

6. Kaleckiego model zysku i dochodu narodowego

7. Rola państwa w modelu zysku i dochodu narodowego, Deficyt budżetowy i dług publiczny

8. Zatrudnienie i bezrobocie, teorie inflacji

9. Pieniądz (istota, pochodzenie, funkcje), konstrukcja systemów pieniężnych (przepływy i zasoby, podstawy bilansów sektorowych)

10. Bank centralny i polityka monetarna

Format wykładów: online na platformie Teams, wraz z elementami dyskusji na temat wcześniej zadanych artykułów prasowych lub danych statystycznych.

Tematyka ćwiczeń

1. Dane ekonomiczne, indeksy, stopy wzrostu.

2. PKB – pomiaru produktu, popytu i dochodu zagregowanego.

3. PKB – miary pochodne, interpretacja.

4. Wzrost produkcji a jakość życia – zajęcia konwersatoryjne.

5. Model mnożnikowy Keynesa – zadania.

6. Model Kaleckiego – zadania.

7. Model Kaleckiego z rządem – zadania.

8. Analizy długu publicznego i deficytu budżetowego.

9. Model IS-LM – analiza i krytyka.

10. Ilościowa analiza rynku pracy.

Format ćwiczeń: platforma Pegaz-BigBlueButton (lub Teams, jeśli zostanie wprowadzona opcja pokojów do pracy grupowej). Zajęcia prowadzone w oparciu o wcześniej przesłane zadania obliczeniowe lub tematy do dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

oraz zamiennie:

a. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

b. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

c. David Begg i in. "Makroekonomia". PWE 2014. Rozdz. 15-17, 20, 23.

Literatura uzupełniająca:

1. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. S. Dullien, N. Goodwin i in. "Macroeconomics in Context", Routledge 2018.

4. M. Kalecki. "Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie". PWE, Warszawa 1979.

5. J. Schumpeter. "Teoria rozwoju gospodarczego". PWN, Warszawa.

6. Artykuły naukowe i prasowe przedstawiane przez prowadzącego na zajęciach.

Ćwiczenia - Literatura podstawowa:

1. Milewski R., Kwiatkowski E., (redaktorzy), (2012), Podstawy ekonomii, ćwiczenia i zadania, Warszawa: PWN.

2. Tokarski T., (2011), Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne. Tom drugi. Warszawa: PWE.

Uwagi:

Liczba godzin w semestrze zimowym - 30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.