Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II1/PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii pojęciowych i problemów makroekonomicznych, w tym w kontekście gospodarki Polski.

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant koniunktury i zatrudnienia; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej i post-keynesistowskiej.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.


Efekty kształcenia:

Potrafi opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej - K_W03 (3).

Ma wiedzę na temat podstawowych instytucji

i organizacji tworzących gospodarkę krajową oraz zna ich role i funkcje - K_W08 (2).

Zna zagrożenia (rodzaje ryzyka) odnoszące się do wybranych obszarów gospodarowania na poziomie makroekonomicznym - K_W10 (2).

Zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy rozwoju tej gospodarki - K_W11 (3).

Ma wiedzę na temat możliwości oddziaływania gospodarki narodowej na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych - K_W12 (2).

Potrafi interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne a także wyciągać wnioski uogólniające - K_U01 (3).

Potrafi analizować bieżące wydarzenia gospodarcze - K_U02 (2).

Potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych - K_U03 (2).


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w sesji zimowej: forma pisemna, łączące różne elementy (test wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe, krótki esej).

Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 50% możliwej liczby punktów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy) i konsultacji.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

5

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ekonomia

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z przedmiotem makroekonomii, głównymi problemami makroekonomicznymi, celami i narzędziami polityki makroekonomicznej. Prezentuje historyczny rozwój teorii, oraz funkcjonowanie gospodarki zarówno w ujęciu różnych modeli teoretycznych jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Czym jest gospodarka? Jakie problemy wyjaśnia makroekonomia?

2. Gospodarka kapitalistyczna (rys historyczny, podstawowe zasady organizacji)

3. Narzędzia analizy makroekonomicznej (rodzaje zmiennych, rodzaje i źródła danych)

4. Praca i produkcja, rachunki narodowe

5. Dochody i wydatki, ruch okrężny w gospodarce

6. Pieniądz (istota, pochodzenie, funkcje), konstrukcja systemów pieniężnych (przepływy i zasoby, podstawy bilansów sektorowych)

7. Kaleckiego model zysku i dochodu narodowego

8. Rola państwa w modelu zysku i dochodu narodowego

9. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM

10. Zatrudnienie i bezrobocie

11. Deficyt budżetowy i dług publiczny

12. Bank centralny i polityka monetarna`

13. Teorie inflacji

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

5. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

1. S. Dullien, N. Goodwin i in. "Macroeconomics in Context", Routledge 2018.

2. M. Kalecki. "Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie". PWE, Warszawa 1979.

3. J. Schumpeter. "Teoria rozwoju gospodarczego". PWN, Warszawa.

4. Artykuły naukowe i prasowe przedstawiane przez prowadzącego na zajęciach.

Uwagi:

Liczba godzin w semestrze zimowym - 30.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii pojęciowych i problemów makroekonomicznych, w tym w kontekście gospodarki Polski.

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant koniunktury i zatrudnienia; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej i post-keynesistowskiej.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.


Efekty kształcenia:

Potrafi opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej - K_W03 (3).

Ma wiedzę na temat podstawowych instytucji

i organizacji tworzących gospodarkę krajową oraz zna ich role i funkcje - K_W08 (2).

Zna zagrożenia (rodzaje ryzyka) odnoszące się do wybranych obszarów gospodarowania na poziomie makroekonomicznym - K_W10 (2).

Zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy rozwoju tej gospodarki - K_W11 (3).

Ma wiedzę na temat możliwości oddziaływania gospodarki narodowej na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych - K_W12 (2).

Potrafi interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne a także wyciągać wnioski uogólniające - K_U01 (3).

Potrafi analizować bieżące wydarzenia gospodarcze - K_U02 (2).

Potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych - K_U03 (2).


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w sesji zimowej: forma pisemna, łączące różne elementy (test wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe, krótki esej).

Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 50% możliwej liczby punktów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy) i konsultacji.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

5

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ekonomia

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z przedmiotem makroekonomii, głównymi problemami makroekonomicznymi, celami i narzędziami polityki makroekonomicznej. Prezentuje historyczny rozwój teorii, oraz funkcjonowanie gospodarki zarówno w ujęciu różnych modeli teoretycznych jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Czym jest gospodarka? Jakie problemy wyjaśnia makroekonomia?

2. Gospodarka kapitalistyczna (rys historyczny, podstawowe zasady organizacji)

3. Narzędzia analizy makroekonomicznej (rodzaje zmiennych, rodzaje i źródła danych)

4. Praca i produkcja, rachunki narodowe

5. Dochody i wydatki, ruch okrężny w gospodarce

6. Pieniądz (istota, pochodzenie, funkcje), konstrukcja systemów pieniężnych (przepływy i zasoby, podstawy bilansów sektorowych)

7. Kaleckiego model zysku i dochodu narodowego

8. Rola państwa w modelu zysku i dochodu narodowego

9. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM

10. Zatrudnienie i bezrobocie

11. Deficyt budżetowy i dług publiczny

12. Bank centralny i polityka monetarna`

13. Teorie inflacji

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

5. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

1. S. Dullien, N. Goodwin i in. "Macroeconomics in Context", Routledge 2018.

2. M. Kalecki. "Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie". PWE, Warszawa 1979.

3. J. Schumpeter. "Teoria rozwoju gospodarczego". PWN, Warszawa.

4. Artykuły naukowe i prasowe przedstawiane przez prowadzącego na zajęciach.

Uwagi:

Liczba godzin w semestrze zimowym - 30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.