Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II2/PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii międzynarodowej - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów, bankowości, ubezpieczeń - I st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant wzrostu gospodarczego; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej, post-keynesistowskiej i ewolucyjnej.

Student posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania w zakresie handlu zagranicznego i kursu walutowego.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.

Student zna i potrafi krytycznie się ustosunkować wobec podstawowych dylematów w zakresie polityki makroekonomicznej, w tym w kontekście gospodarki Polski.


Efekty kształcenia:

1. Student ma umiejętność analizy i oceny wpływu występujących procesów gospodarczych na poszczególnych uczestników życia gospodarczego. Posługuje się przy tym podstawowymi pojęciami - wzrostu, rozwoju, inflacji, bezrobocia, cyklu koniunkturalnego oraz innymi definicjami z zakresu makroekonomii.

2. Posiada wiedzę w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej.

3. Potrafi postrzegać ważniejsze zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze makroekonomicznym.

4. Posiada umiejętność analizy bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych.


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: forma pisemna, łączące różne elementy (test wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe, krótki esej).

Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 50% możliwej liczby punktów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy, prace grupowe) i konsultacji.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem konwersatoryjnym.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ekonomia

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki jako całości, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej; koncentruje się na podstawowych problemach makroekonomicznych, między innymi takich takich jak: wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny. Przedstawia problematykę gospodarki otwartej - z zakresu handlu międzynarodowego i polityki handlowej. Przedstawia uzasadnienia udziału państwa w życiu gospodarczym z punktu widzenia panujących doktryn ekonomicznych. Wskazuje na różnice w założeniach metodologicznych głównych szkół we współczesnej makroekonomii.

Pełny opis:

1. Wzrost gospodarczy, teoria podaży

2. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu

3. Kaleckiański model cykli wzrostu

4. Determinanty inwestycji prywatnych

5. Finansowanie, reżimy wzrostu gospodarczego (rola płac, długu i zysków)

6. Technologiczne podstawy wzrostu gospodarczego

7. Wprowadzenie do gospodarki otwartej (eksport, import)

8. Kurs walutowy i przepływy kapitałowe

9. Bilans płatniczy i ograniczenie wzrostu gospodarczego

10. Wprowadzenie do polityki gospodarczej, państwo a rynek

11. Polityka fiskalno-monetarna

12. Polityka przemysłowa i handlowa

13. Polityka regulacyjna

Literatura:

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

5. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

6. Grodzicki Maciej, "Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej", WUJ 2018, rozdz. 1-2.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

1. S. Gomułka, "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego", CASE 1998.

2. W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), "Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne", PWN 2010.

3. S. Kubielas, "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy", Wydawnictwo UW 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant wzrostu gospodarczego; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej, post-keynesistowskiej i ewolucyjnej.

Student posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania w zakresie handlu zagranicznego i kursu walutowego.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.

Student zna i potrafi krytycznie się ustosunkować wobec podstawowych dylematów w zakresie polityki makroekonomicznej, w tym w kontekście gospodarki Polski.


Efekty kształcenia:

1. Student ma umiejętność analizy i oceny wpływu występujących procesów gospodarczych na poszczególnych uczestników życia gospodarczego. Posługuje się przy tym podstawowymi pojęciami - wzrostu, rozwoju, inflacji, bezrobocia, cyklu koniunkturalnego oraz innymi definicjami z zakresu makroekonomii.

2. Posiada wiedzę w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej.

3. Potrafi postrzegać ważniejsze zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze makroekonomicznym.

4. Posiada umiejętność analizy bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych.


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: forma pisemna, łączące różne elementy (test wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe, krótki esej).

Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 50% możliwej liczby punktów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy, prace grupowe) i konsultacji.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem konwersatoryjnym.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ekonomia

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki jako całości, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej; koncentruje się na podstawowych problemach makroekonomicznych, między innymi takich takich jak: wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny. Przedstawia problematykę gospodarki otwartej - z zakresu handlu międzynarodowego i polityki handlowej. Przedstawia uzasadnienia udziału państwa w życiu gospodarczym z punktu widzenia panujących doktryn ekonomicznych. Wskazuje na różnice w założeniach metodologicznych głównych szkół we współczesnej makroekonomii.

Pełny opis:

1. Wzrost gospodarczy, teoria podaży

2. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu

3. Kaleckiański model cykli wzrostu

4. Determinanty inwestycji prywatnych

5. Finansowanie, reżimy wzrostu gospodarczego (rola płac, długu i zysków)

6. Technologiczne podstawy wzrostu gospodarczego

7. Wprowadzenie do gospodarki otwartej (eksport, import)

8. Kurs walutowy i przepływy kapitałowe

9. Bilans płatniczy i ograniczenie wzrostu gospodarczego

10. Wprowadzenie do polityki gospodarczej, państwo a rynek

11. Polityka fiskalno-monetarna

12. Polityka przemysłowa i handlowa

13. Polityka regulacyjna

Literatura:

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

5. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

6. Grodzicki Maciej, "Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej", WUJ 2018, rozdz. 1-2.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

1. S. Gomułka, "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego", CASE 1998.

2. W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), "Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne", PWN 2010.

3. S. Kubielas, "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy", Wydawnictwo UW 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.