Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/III1/SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Marek Jarzębiński, Małgorzata Kutera, Zofia Łapniewska, Piotr Łasak, Anna Sławik, Sławomir Wyciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zarządzanie – studia I stopnia

• Potrafi wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01]

• Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U05]

• Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny nauk o zarządzaniu w pracy licencjackiej [K_U04]

• Umie przygotowywać typowe prace pisemne z zakresu nauk o zarządzaniu [K_U21]

• Jest świadom znaczenia etyki w pracy naukowo badawczej (K_K10)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

• pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

• prezentacja najważniejszych wyników

• zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym

• udział w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenę wiedzy i umiejętności konceptualizowania i operacjonalizacji problemu badawczego oraz kompetencji komunikacyjnych w toku dyskusji grupowej [K_W01, K_U04]

• ocenę i korektę przedstawionych narzędzi badawczych [K_U05 ]

• ocenę przedstawionej pracy [K_U21]

• ocenę umiejętności sporządzenia pisemnego raportu z badań i edycji pracy magisterskiej [K_K10]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa.

Prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

10 punktów ECTS – 250 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 140

• Godziny niekontaktowe – 110

Studia niestacjonarne

10 punków ECTS – 250 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 100

• Godziny niekontaktowe - 150


Pełny opis:

• Sformułowanie problemu (tematu) pracy

• Dobór literatury

• Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

• Przygotowanie konspektu pracy

• Analiza literatury przedmiotu (problemu), gromadzenie danych empirycznych

• Opracowanie własnych danych empirycznych i/lub opracowanie źródeł zastanych

• Przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy

• Korekta językowa i merytoryczna pracy

• Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.