Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKs/IV2/GKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - II st. stac. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wziątek-Staśko
Prowadzący grup: Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z istotą oraz kluczowymi problemami zarządzania ludźmi we współczesnych organizacjach w kontekście wiodących instrumentów zarządzania kapitałem ludzkim.

Efekty kształcenia:

K_W09- Zna znaczenie kapitału ludzkiego

w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (3).

K_U04- Umie stosować w pracy lub nauce zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z wybranego obszaru nauk pokrewnych ekonomii (w powiązaniu ze specjalnością) (2).

K_U16- Potrafi w werbalny sposób przekazać wiedzę zawartą

w tekście o tematyce z zakresu nauk ekonomicznych (2).

K_K01- Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju u innych osób (2).

K_K06- Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności (zarządzać własnymi kompetencjami), w szczególności wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym (2).


Wymagania wstępne:

Wstęp do psychologii

Podstawy zarządzaniaForma i warunki zaliczenia:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:


Udział w zajęciach:

wykład – 30 h (stacjonarne), 20h (niestacjonarne)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h


w sumie: 110h = 4 pkt. ECTS (stacjonarne)

100h = 4 pkt. ECTS (niestacjonarne)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Skrócony opis:

Omówienie problematyki gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacjach różnej wielkości i formy

Pełny opis:

1.Od administrowania kadrami do zarządzania

różnorodnością.

2.Instrumenty zarządzania ludźmi.

3.Dysfunkcje w procesie zarządzania ludźmi.

4.Rola menadżera w procesie gospodarowania kapitałem

ludzkim.

5.Kultura organizacyjna a problem zarządzania ludźmi.

6.Narzędzia i metody doskonalenia skuteczności procesu

gospodarowania kapitałem ludzkim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Juchnowicz M., Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami

ludzkimi. Poltext, Warszawa 2010.

*Szaban J., Zachowania organizacyjne. Aspekt

międzykulturowy. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2007.

*Wziątek-Staśko A., Motywowanie w erze Web 2.0+.

CeDeWu, Warszawa 2016.

*Macko M., Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a

zachowania pracowników. Wydawnictwo Naukowe

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A.

Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009

*Łukaszewicz G., Kapitał ludzki w organizacji – pomiar i

sprawozdawczość. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2009

*Sprenger R.K., Zaufanie#1. MT Biznes. Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

*Blikle A.J., Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej

samoorganizacji. Warszawa 2016, aktualna wersja do

pobrania na www.moznainaczej.com.pl.

*Bugdol M., Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu

ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym. Difin,

Warszawa 2014.

*Culbert Samuel A., Rout Lawrence, Skończ z okresową

oceną pracowników! Jak firmy mogą przestać zastraszać,

zacząć zarządzać i skoncentrować się na tym, co naprawdę

istotne, MT Biznes, Warszawa 2012.

*Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. Nowoczesność,

Warszawa 1992

*Laloux F., Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji

inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej

świadomości. Studio Emka, Warszawa 2015

*Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa

2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.