Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/EIE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Berbeka
Prowadzący grup: Krzysztof Berbeka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student zna podstawowe relacje między gospodarkami narodowymi a gospodarką globalną – K_W13(3)

(2) Student identyfikuje ważniejsze procesy prowadzące do integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym – K_W15(3)

(3) Student potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych – K_U03(2)

(4) Student potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną K_U16(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, historii gospodarczej, polityki gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych. Uzyskanie 3 punktów na egzaminie oznacza zaliczeniu kursu na ocenę dostateczną. Student rozpoczyna kurs z ujemnym saldem punktów wynoszącym (-) 2.

W trakcie semestru letniego student ma możliwość wykazania się pomysłowością, inicjatywą, wynikami pracy własnej za które otrzymuje punkty. Prowadzący, poprzez zlecane prace analityczne umożliwia zdobycie co najmniej 2 punktów, co umożliwi podejście do egzaminu w terminie sesji egzaminacyjnej z zerowym bądź dodatnim saldem punktów, które są integralnym elementem całościowej (skumulowanej) oceny wyników pracy studenta w całym semestrze letnim 2013/2014.

Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu tylko w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej (w lewym górnym rogu). Wyniki zadań cząstkowych są omawiane w trakcie zajęć.

Zarówno w I jak i II terminie egzaminu jest uwzględniany całościowy dorobek pracy studenta (efekt kumulacji). Przystąpienie do I terminu z saldem (-) 2 oznacza konieczność pełnej, wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań by zaliczyć przedmiot z oceną 3,0 (w pierwszym terminie). Punkty zdobyte w I terminie są uwzględniane w terminie II (efekt narastania wyników pracy). Egzamin w pierwszym terminie odbędzie się 29 czerwca 2014 r. (Kraków, 31-03-2014)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy otwartych pytań egzaminacyjnych oraz oczekiwanych wielowarstwowych odpowiedzi. Mogą mieć charakter odpowiedzi głębi (od najprostszych odpowiedzi do odpowiedzi wymagających coraz większej wiedzy) lub odpowiedzi horyzontalnych (ten sam poziom trudności dla każdej odpowiedzi).

Efekt nr (3) jest sprawdzany przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, klarowności i spójność interpretacji danych statystycznych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

25 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką integracji europejskiej jako przykładu najbardziej zaawansowanej formy międzynarodowej integracji regionalnej.

Główny nurt rozważań w ramach wykładu koncentruje się na prezentacji i analizie procesu integracji w obszarze gospodarczym oraz prawno-instytucjonalnym.

Kończąc kurs z przedmiotu student powinien rozumieć istotę oraz wewnętrzną logikę 60-letniego procesu regionalnej integracji gospodarczej na kontynencie europejskim. Szczególnie, student powinien rozumieć proces integracji rynków oraz wpływ poszczególnych polityk UE na przebieg tego procesu; ponadto student powinien nabyć umiejętność samodzielnego osądu znaczenia integracji dla gospodarek krajów członkowskich UE.

Pełny opis:

Internacjonalizacja gospodarki światowej a współczesny proces globalizacji i regionalnej integracji gospodarczej.

Teoretyczne aspekty regionalnej integracji gospodarczej. Typy, efekty oraz przyczyny integracji gospodarczej. Modele unii celnej.

Wybrane regionalne ugrupowania gospodarcze, organizacje międzynarodowe oraz inne przykładowe formy współpracy ponadnarodowej (case studies)

Etapy integracji europejskiej – proces pogłębiania i poszerzania integracji.

Struktura oraz prawne aspekty funkcjonowania dawnych Wspólnot i obecnie Unii Europejskiej. System instytucjonalny UE.

Analiza kompetencji instytucji (organów) Unii Europejskiej (case studies).

Jednolity rynek UE. Teoria wspólnego rynku.

Proces kształtowania zasad swobodnego przepływu czynników produkcji, towarów i usług.

Polityki gospodarcze UE: konkurencji, regionalna, pieniężna. Teoria optymalnego obszaru walutowego.

Inne polityki gospodarcze UE: w dziedzinie rolnictwa, konkurencji, polityka handlowa (case studies).

Finanse Unii Europejskiej. Harmonizacja polityki fiskalnej państw członkowskich oraz budżet ogólny UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011,

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, 2013

K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004,

S. Nello, The European Union: Economics, Policies and History, The McGraw-Hill Companies, 2005,

Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, (red.) J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna 2003,

Literatura uzupełniająca:

R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, Mc Grow-Hill, London 2009,

Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce – czynniki i bariery, red. nauk. Z. Strzelecki, SGH, Warszawa 2012.

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2005,

Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa – Łódź 2002,

Inne, przesyłane przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Berbeka
Prowadzący grup: Krzysztof Berbeka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student zna podstawowe relacje między gospodarkami narodowymi a gospodarką globalną – K_W13(3)

(2) Student identyfikuje ważniejsze procesy prowadzące do integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym – K_W15(3)

(3) Student potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych – K_U03(2)

(4) Student potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną K_U16(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, historii gospodarczej, polityki gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych. Uzyskanie 3 punktów na egzaminie oznacza zaliczeniu kursu na ocenę dostateczną. Student rozpoczyna kurs z ujemnym saldem punktów wynoszącym (-) 2.

W trakcie semestru letniego student ma możliwość wykazania się pomysłowością, inicjatywą, wynikami pracy własnej za które otrzymuje punkty. Prowadzący, poprzez zlecane prace analityczne umożliwia zdobycie co najmniej 2 punktów, co umożliwi podejście do egzaminu w terminie sesji egzaminacyjnej z zerowym bądź dodatnim saldem punktów, które są integralnym elementem całościowej (skumulowanej) oceny wyników pracy studenta w całym semestrze letnim 2013/2014.

Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu tylko w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej (w lewym górnym rogu). Wyniki zadań cząstkowych są omawiane w trakcie zajęć.

Zarówno w I jak i II terminie egzaminu jest uwzględniany całościowy dorobek pracy studenta (efekt kumulacji). Przystąpienie do I terminu z saldem (-) 2 oznacza konieczność pełnej, wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań by zaliczyć przedmiot z oceną 3,0 (w pierwszym terminie). Punkty zdobyte w I terminie są uwzględniane w terminie II (efekt narastania wyników pracy). Egzamin w pierwszym terminie odbędzie się 29 czerwca 2014 r. (Kraków, 31-03-2014)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy otwartych pytań egzaminacyjnych oraz oczekiwanych wielowarstwowych odpowiedzi. Mogą mieć charakter odpowiedzi głębi (od najprostszych odpowiedzi do odpowiedzi wymagających coraz większej wiedzy) lub odpowiedzi horyzontalnych (ten sam poziom trudności dla każdej odpowiedzi).

Efekt nr (3) jest sprawdzany przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, klarowności i spójność interpretacji danych statystycznych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

25 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką integracji europejskiej jako przykładu najbardziej zaawansowanej formy międzynarodowej integracji regionalnej.

Główny nurt rozważań w ramach wykładu koncentruje się na prezentacji i analizie procesu integracji w obszarze gospodarczym oraz prawno-instytucjonalnym.

Kończąc kurs z przedmiotu student powinien rozumieć istotę oraz wewnętrzną logikę 60-letniego procesu regionalnej integracji gospodarczej na kontynencie europejskim. Szczególnie, student powinien rozumieć proces integracji rynków oraz wpływ poszczególnych polityk UE na przebieg tego procesu; ponadto student powinien nabyć umiejętność samodzielnego osądu znaczenia integracji dla gospodarek krajów członkowskich UE.

Pełny opis:

Internacjonalizacja gospodarki światowej a współczesny proces globalizacji i regionalnej integracji gospodarczej.

Teoretyczne aspekty regionalnej integracji gospodarczej. Typy, efekty oraz przyczyny integracji gospodarczej. Modele unii celnej.

Wybrane regionalne ugrupowania gospodarcze, organizacje międzynarodowe oraz inne przykładowe formy współpracy ponadnarodowej (case studies)

Etapy integracji europejskiej – proces pogłębiania i poszerzania integracji.

Struktura oraz prawne aspekty funkcjonowania dawnych Wspólnot i obecnie Unii Europejskiej. System instytucjonalny UE.

Analiza kompetencji instytucji (organów) Unii Europejskiej (case studies).

Jednolity rynek UE. Teoria wspólnego rynku.

Proces kształtowania zasad swobodnego przepływu czynników produkcji, towarów i usług.

Polityki gospodarcze UE: konkurencji, regionalna, pieniężna. Teoria optymalnego obszaru walutowego.

Inne polityki gospodarcze UE: w dziedzinie rolnictwa, konkurencji, polityka handlowa (case studies).

Finanse Unii Europejskiej. Harmonizacja polityki fiskalnej państw członkowskich oraz budżet ogólny UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011,

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, 2013

K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004,

S. Nello, The European Union: Economics, Policies and History, The McGraw-Hill Companies, 2005,

Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, (red.) J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna 2003,

Literatura uzupełniająca:

R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, Mc Grow-Hill, London 2009,

Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce – czynniki i bariery, red. nauk. Z. Strzelecki, SGH, Warszawa 2012.

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2005,

Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa – Łódź 2002,

Inne, przesyłane przez prowadzącego zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.