Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/I1/MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia niestacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Judyta Lubacha, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Podstawowe cele kształcenia studentów to: zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii, nabycie umiejętności stosowania pojęć ekonomicznych oraz narzędzi analizy mikroekonomicznej, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy - Student zna i rozumie:


charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz funkcjonowanie systemów gospodarczych


zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikroekonomicznej


modele funkcjonowania przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego oraz struktur rynkowychUmiejętności – Student potrafi:


opisać, krytycznie analizować i interpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych mikroekonomii


wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczychKompetencji społecznych – Student jest gotów do:


wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania

Wymagania wstępne:

Matematyka - znajomość podstawowych zależności funkcyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład I sem.: warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń.


ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.wykład II sem. egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (egzamin składa się z trzech części: 1. Test jednokrotnego wyboru; 2. Część opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów) (0-80 pkt.). Ponadto do oceny końcowej brane są pod uwagę: aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu (0-10 pkt.) oraz przygotowanie eseju (0-10 pkt.). Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst 51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb


ćwiczenia: Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.


Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.):

0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


---------------------------------------


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń w semestrze zimowym i letnim (aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń należy otrzymać ocenę pozytywną z kolokwium zaliczeniowego oraz uczęszczać na ćwiczenia, na których obecność jest obowiązkowa).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.


Wykład: egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Sem. 1

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 30

rozwiązywanie zadań 30

konsultacje 5

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150 ECTS 5.0

Liczba godzin kontaktowych 30


Sem. 2

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

rozwiązywanie zadań 20

konsultacje 10

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150 ECTS 5.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Charakter ekonomii jako dyscypliny nauki. Ekonomia

pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia. Narzędzia analizy

ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Racjonalne

gospodarowanie. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny.

Krzywa możliwości produkcyjnych. Rodzaje systemów gospodarczych.

2. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku.

Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna.

Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr.

Elastyczność podaży. Teoria konsumenta. Założenia teorii użyteczności. Model

konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta.

Efekt substytucyjny i dochodowy.

3. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).

Przedsiębiorczość. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy.

Prawo malejących przychodów. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i

krańcowy. Zysk. Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa. Pojęcie i

klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Koszty stałe i zmienne.

Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Korzyści skali.

4. Teoria produkcji c.d. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk

ekonomiczny i normalny. Izokoszta i izokwanta, optimum producenta, ścieżka

ekspansji produkcji. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Społeczna

odpowiedzialność biznesu.

5. Struktury rynkowe. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała. Monopol.

Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. Rynki czynników produkcji. Rynek pracy.

Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód

transferowy. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość

zaktualizowana.

6. Państwo w gospodarce. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. Wpływ wydatków

państwa i podatków na produkcję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Efektywność. Niepewność i ryzyko w gospodarce. Wymiana z zagranicą. Unia

Europejska, rynek wewnątrzwspólnotowy.

Literatura:

Obowiązkowa

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Judyta Lubacha, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Podstawowe cele kształcenia studentów to: zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii, nabycie umiejętności stosowania pojęć ekonomicznych oraz narzędzi analizy mikroekonomicznej, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy - Student zna i rozumie:


charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz funkcjonowanie systemów gospodarczych


zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikroekonomicznej


modele funkcjonowania przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego oraz struktur rynkowychUmiejętności – Student potrafi:


opisać, krytycznie analizować i interpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych mikroekonomii


wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczychKompetencji społecznych – Student jest gotów do:


wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania

Wymagania wstępne:

Matematyka - znajomość podstawowych zależności funkcyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład I sem.: warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń.


ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.wykład II sem. egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (egzamin składa się z trzech części: 1. Test jednokrotnego wyboru; 2. Część opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów) (0-80 pkt.). Ponadto do oceny końcowej brane są pod uwagę: aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu (0-10 pkt.) oraz przygotowanie eseju (0-10 pkt.). Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst 51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb


ćwiczenia: Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.


Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.):

0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


---------------------------------------


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń w semestrze zimowym i letnim (aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń należy otrzymać ocenę pozytywną z kolokwium zaliczeniowego oraz uczęszczać na ćwiczenia, na których obecność jest obowiązkowa).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.


Wykład: egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Sem. 1

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 30

rozwiązywanie zadań 30

konsultacje 5

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150 ECTS 5.0

Liczba godzin kontaktowych 30


Sem. 2

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

rozwiązywanie zadań 20

konsultacje 10

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150 ECTS 5.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Charakter ekonomii jako dyscypliny nauki. Ekonomia

pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia. Narzędzia analizy

ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Racjonalne

gospodarowanie. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny.

Krzywa możliwości produkcyjnych. Rodzaje systemów gospodarczych.

2. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku.

Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna.

Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr.

Elastyczność podaży. Teoria konsumenta. Założenia teorii użyteczności. Model

konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta.

Efekt substytucyjny i dochodowy.

3. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).

Przedsiębiorczość. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy.

Prawo malejących przychodów. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i

krańcowy. Zysk. Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa. Pojęcie i

klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Koszty stałe i zmienne.

Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Korzyści skali.

4. Teoria produkcji c.d. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk

ekonomiczny i normalny. Izokoszta i izokwanta, optimum producenta, ścieżka

ekspansji produkcji. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Społeczna

odpowiedzialność biznesu.

5. Struktury rynkowe. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała. Monopol.

Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. Rynki czynników produkcji. Rynek pracy.

Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód

transferowy. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość

zaktualizowana.

6. Państwo w gospodarce. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. Wpływ wydatków

państwa i podatków na produkcję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Efektywność. Niepewność i ryzyko w gospodarce. Wymiana z zagranicą. Unia

Europejska, rynek wewnątrzwspólnotowy.

Literatura:

Obowiązkowa

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.