Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/I2/TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych, w czasie których studenci nabędą wiedzę i umiejętności informatyczne na poziomie umożliwiającym ich efektywne wykorzystanie w zarządzaniu organizacją.


Punktem odniesienia do opracowania programu zajęć jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Efekty kształcenia:

K_U09 (2)

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania wybranych dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_K01 (3)

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K_K02 (3)

Rozumie znaczenie konieczności podziału zadań

i realizowanych funkcji oraz dostrzega zalety pracy zespołowej

K_K03 (3)

Potrafi określić podstawowe potrzeby związane z powierzonym zadaniem oraz wskazać czynności, które muszą zostać wykonane a także nadaje im znaczenie

Wymagania wstępne:

Wymagane umiejętności / kompetencje: podstawowa znajomość z zakresu obsługi komputera i Internetu

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie kolokwiów z modułów:

- Podstawy pracy z komputerem i podstawy pracy w sieci

- Przetwarzanie tekstów

- Arkusz kalkulacyjny

- Grafika menedżerska i prezentacyjna


2. Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.


Z kolokwiów student otrzymuje oceny cząstkowe. Średnia z ocen cząstkowych składa się, wraz z uwzględnieniem liczby nieobecności na ocenę końcową z przedmiotu.


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Kolokwia weryfikujące wiedzę studenta z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych, odpowiadające wybranym modułom certyfikatu ECDL, tj.:

- Podstawy pracy z komputerem i podstawy pracy w sieci

- Przetwarzanie tekstów

- Arkusz kalkulacyjny

- Grafika menedżerska i prezentacyjna


2. Projekty praktyczne wykonywane przy komputerze z zakresu wykorzystania edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programów do prezentacji danych, odpowiadającym egzaminom z poszczególnych modułów ECDL. Ponadto ocena aktywności podczas ćwiczeń z zakresu podstaw obsługi komputera, bezpieczeńśtwa pracy w Sieci i wykorzystania Internetu.


Kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

- Warsztaty grupowe

- Ćwiczenia w laboratorium komputerowym

- Projekty indywidualne i grupowe

- Prezentacje multimedialne

- Prelekcja

Bilans punktów ECTS:

Ćwiczenia - 20 godzin


2 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykorzystanie technologii informacyjnych w pracy ekonomisty. Studenci nabędą praktyczne umiejętności wykorzystania programów z pakietu MS Office. Ponadto zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zasad i narzędzi tworzenia nowoczesnej prezentacji.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i urządzenia technik komputerowych;

2. Oprogramowanie komputerów;

3. Sieci komputerowe. Sieci lokalne;

4. Komunikacja w Internecie;

5. Bezpieczeństwo i regulacje prawne w wykorzystaniu technologii informacyjnych;

6. Praca z systemem MS Windows. Inne systemy operacyjne;

7. Foldery, pliki, wyszukiwanie, selekcja i sortowanie informacji;

8. Przetwarzanie tekstów w edytorach tekstów;

9. Formatowanie dokumentów;

10. Praca w trybie edycji i recenzji;

11. Korespondencja seryjna;

12. Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym;

13. Przetwarzanie grafiki w programach graficznych;

14. Tworzenie prezentacji. Nowoczesne metody prezentowania treści;

15. Praca z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego;

16. Formuły zawierające funkcje;

17. Tworzenie wykresów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żarowska – Mazur A., Węglarz W., ECDL BASE. Na skróty. Syllabus V. 1.0., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014;

Literatura uzupełniająca:

1. Źródła ze strony: https://ecdl.pl/o-ecdl/literatura/

2. Materiały dostępne na stronach ECDL;

3. Materiały z ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.