Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/II2/PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów, bankowości, ubezpieczeń - I st. zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant wzrostu gospodarczego; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej, post-keynesistowskiej i ewolucyjnej.

Student posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania w zakresie handlu zagranicznego i kursu walutowego.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.

Student zna i potrafi krytycznie się ustosunkować wobec podstawowych dylematów w zakresie polityki makroekonomicznej, w tym w kontekście gospodarki Polski.


Efekty kształcenia:

1. Student pozyskuje kompendium wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki jako całości, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej;

2. Wykształca się u słuchaczy umiejętność postrzegania zjawisk gospodarczych (w ich powiązaniu), zachodzących w skali pojedynczej gospodarki jak i w skali globalnej i zdolności oceny stosowanej polityki makroekonomicznej,

3. Student poznaje i identyfikuje podstawowe kategorie i procesy makroekonomiczne w skali kraju i w skali globalnej.Potrafi wykorzystać różne koncepcje teoretyczne do analizy równowagi makroekonomicznej.
1. Student ma umiejętność analizy i oceny wpływu występujących procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej na uczestników życia gospodarczego. Posługuje się przy tym podstawowymi pojęciami z zakresu makroekonomii (między innymi): wzrostu, rozwoju, inflacji, bezrobocia, cyklu koniunkturalnego.

2. Posiada wiedzę w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej.

3. Potrafi postrzegać ważniejsze zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze makroekonomicznym.

4. Posiada umiejętność analizy bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych.

Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: forma pisemna, łączące różne elementy (test wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe, krótki esej).

Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 50% możliwej liczby punktów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy, prace grupowe) i konsultacji.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny plus wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Wykład z podstaw makroekonomii koncentruje się na podstawowych problemach makroekonomicznych, między innymi takich jak: problem wzrostu i rozwoju, inwestycje i postęp techniczny, handel międzynarodowy i polityka gospodarcza.

Pełny opis:

1. Wzrost gospodarczy, teoria podaży

2. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu

3. Determinanty inwestycji prywatnych

4. Technologiczne podstawy wzrostu gospodarczego

5. Wprowadzenie do gospodarki otwartej (eksport, import)

6. Wprowadzenie do polityki gospodarczej, państwo a rynek

7. Polityka fiskalno-monetarna

Literatura:

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

5. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

6. Grodzicki Maciej, "Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej", WUJ 2018, rozdz. 1-2.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

1. S. Gomułka, "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego", CASE 1998.

2. W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), "Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne", PWN 2010.

3. S. Kubielas, "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy", Wydawnictwo UW 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant wzrostu gospodarczego; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej, post-keynesistowskiej i ewolucyjnej.

Student posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania w zakresie handlu zagranicznego i kursu walutowego.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.

Student zna i potrafi krytycznie się ustosunkować wobec podstawowych dylematów w zakresie polityki makroekonomicznej, w tym w kontekście gospodarki Polski.


Efekty kształcenia:

1. Student pozyskuje kompendium wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki jako całości, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej;

2. Wykształca się u słuchaczy umiejętność postrzegania zjawisk gospodarczych (w ich powiązaniu), zachodzących w skali pojedynczej gospodarki jak i w skali globalnej i zdolności oceny stosowanej polityki makroekonomicznej,

3. Student poznaje i identyfikuje podstawowe kategorie i procesy makroekonomiczne w skali kraju i w skali globalnej.Potrafi wykorzystać różne koncepcje teoretyczne do analizy równowagi makroekonomicznej.
1. Student ma umiejętność analizy i oceny wpływu występujących procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej na uczestników życia gospodarczego. Posługuje się przy tym podstawowymi pojęciami z zakresu makroekonomii (między innymi): wzrostu, rozwoju, inflacji, bezrobocia, cyklu koniunkturalnego.

2. Posiada wiedzę w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej.

3. Potrafi postrzegać ważniejsze zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze makroekonomicznym.

4. Posiada umiejętność analizy bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych.

Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: forma pisemna, łączące różne elementy (test wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe, krótki esej).

Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 50% możliwej liczby punktów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy, prace grupowe) i konsultacji.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny plus wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Wykład z podstaw makroekonomii koncentruje się na podstawowych problemach makroekonomicznych, między innymi takich jak: problem wzrostu i rozwoju, inwestycje i postęp techniczny, handel międzynarodowy i polityka gospodarcza.

Pełny opis:

1. Wzrost gospodarczy, teoria podaży

2. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu

3. Determinanty inwestycji prywatnych

4. Technologiczne podstawy wzrostu gospodarczego

5. Wprowadzenie do gospodarki otwartej (eksport, import)

6. Wprowadzenie do polityki gospodarczej, państwo a rynek

7. Polityka fiskalno-monetarna

Literatura:

1. Kazimierz Łaski. "Wykłady z Makroekonomii. Gospodarka Kapitalistyczna bez Bezrobocia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

5. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

6. Grodzicki Maciej, "Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej", WUJ 2018, rozdz. 1-2.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

1. S. Gomułka, "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego", CASE 1998.

2. W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), "Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne", PWN 2010.

3. S. Kubielas, "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy", Wydawnictwo UW 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.