Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/III1/FMw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych międzynarodowych rynków finansowych. Studenci powinni opanować wiedzę teoretyczną dotycząca ewidencji międzynarodowych transakcji ekonomicznych i finansowych (bilans płatniczy) oraz determinant tych transakcji (kursy walutowe, uwarunkowania wymiany handlowej i przepływu kapitału). Powinni również zdobyć podstawową wiedzę na temat kluczowych międzynarodowych instytucji finansowych (IMF, IBRD, FSB) a także poznać uwarunkowania procesu integracji monetarnej w Europie. Ważną częścią zajęć jest analiza i identyfikacja zagrożeń towarzyszących funkcjonowaniu współczesnych międzynarodowych rynków finansowych (zdobycie wiedzy teoretycznej, udział w dyskusji, umiejętność interpretacji faktów i wydarzeń oraz występujących procesów). Studenci powinni zdobyć również umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń związanych z ponadnarodowym przepływem kapitału (kursy walutowe, obliczanie wartości SDR, kursy terminowe) a także umiejętność interpretacji bilansu płatniczego oraz analizy poszczególnych pozycji tego sprawozdania finansowego.

Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę dotyczącą zależności między poszczególnymi podmiotami i instytucjami tworzącymi gospodarkę krajową oraz ich rolą w międzynarodowych transakcjach finansowych [(K_W04) - 3]


2. Ma wiedzę o międzynarodowych organizacjach kształtujących politykę finansową świata (m. in. Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym) oraz roli banków centralnych w tym zakresie [(K_W09) - 3]


3. Zna podstawowe powiązania finansowe między gospodarkami narodowymi i umie posługiwać się bilansem płatniczym w celu analizy występujących zależności [(K_W13) - 3]


4. Ma wiedzę na temat międzynarodowych nierównowag (np. handlowej, inwestycyjnej, wyceny kapitału) i umie opisać procesy przyczyniające się do powstania lub pogłębiania tych nierównowag [(K_W14) - 3]


5. Ma wiedzę na temat procesu integracji finansowej i monetarnej Unii Europejskiej [(K_W15) - 2]


6. Ma wiedzę na temat wybranych aspektów funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych – metody charakterystyki rynków, wykorzystania instrumentów pochodnych, niesprawności występujących na tych rynkach [(K_W17) - 3]


7. Potrafi opisać i interpretować międzynarodowe procesy finansowe oraz wskazywać ich skutki [(K_U01) - 3]


8. Potrafi samodzielnie pozyskiwać i analizować dane statystyczne dotyczące kategorii zawartych w bilansie płatniczym [(K_U03) - 3]


9. Potrafi przewidywać podstawowe wydarzenia w obszarze przepływów kapitału, będące następstwem zależności występujących na międzynarodowych rynkach finansowych [(K_U10) - 3]


10. Ma świadomość znaczenia poznanych na zajęciach treści i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w podejmowanych decyzjach (np. zależności między kursami walutowymi) a także teoretycznych analizach (np. interpretacja faktów i wydarzeń gospodarczych) [(K_K08) - 1]

Wymagania wstępne:

Makroekonomia, bankowość, podstawy finansów.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze).


Na ocenę końcową składają się:

• Aktywność na zajęciach – 20%

• Egzamin końcowy – 80%


Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru + 3 zadania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu testowego oraz opisowego: [(K_W04) - 3], [(K_W09) - 3], [(K_W15) - 2], [(K_W17) - 3], [(K_U03) - 3], [(K_K08) - 1]


Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć: [(K_W13) - 3], [(K_W14) - 3], [(K_W17) - 3], [(K_U01) - 3], [(K_U03) - 3], [(K_K08) - 1], [(K_U10) - 3], [(K_K08) - 1]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie


Metody podające - opis


Metody podające - prezentacja multimedialna


Metody podające - wykład informacyjny


Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne


3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• godziny kontaktowe - 48

• godziny niekontaktowe – 27


Studia niestacjonarne:


3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• godziny kontaktowe - 38

• godziny niekontaktowe – 37

Pełny opis:

1. Podstawowe zagadnienia i definicje z zakresu finansów międzynarodowych

2. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych (struktura międzynarodowych rynków finansowych: instytucje i instrumenty, charakterystyka ponadnarodowego przepływu kapitału, future of banking industry and role of finance, data science and how it applies to the future of finance).

3. Kursy walutowe – klasyfikacja i charakterystyka, czynniki wpływające na poziom kursu walutowego, organizacja międzynarodowego rynku walutowego, kalkulacja kursów,

4. Pieniądz i systemy pieniężne – reguły polityki pieniężnej, systemy walutowe, wymienialność walut, system rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego – SDR

5. Proces integracji walutowej w Europie – tworzenie jednolitego rynku usług finansowych, unia gospodarcza i walutowa, teorie optymalnych obszarów walutowych

6. Bilans płatniczy i zadłużenie międzynarodowe – definicja bilansu płatniczego i jego struktura, charakterystyka poszczególnych pozycji wchodzących w skład bilansu płatniczego, problematyka zadłużenia zagranicznego i jego uwarunkowania, bilans płatniczy Polski

7. Rozliczenia międzynarodowe – podział i charakterystyka

8. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych – charakterystyka rynków, wykorzystanie instrumentów pochodnych, wybrane zagadnienia dotyczące kryzysów finansowych, wybrane procesy i mechanizmy (polityka luzowania ilościowego, rozwój systemu shadow banking).

9. Podsumowanie kursu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bogumił Bernaś, Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. P. Kowalik, A. Pietrzak, Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

4. E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.

5. P. Łasak, Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 319/2017, s. 104-116.

6. P. Łasak, Structure and Risks of the Chinese Shadow Banking System: The Next Challenge for the Global Economy? [In:] Myriam Garcia Olalla, Judith Clifton (eds.), Contemporary Issues in Banking. Regulation, Governance and Performance, Palgrave MacMillan 2018, s. 409-426.

Literatura uzupełniająca:

7. Stiglitz J., Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

8. Rickards J., Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu, Wydawnictwo Helion, 2012.

9. Attali J., Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem, Wydawnictwo Studio Emka, 2010.

10. Dane statystyczne "Bilans płatniczy" i "Międzynarodowa pozycja inwestycyjna" dostępne na stronie NBP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.