Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/IV1/FP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student powinien poznać istotę zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie. Posiadana przez studenta wiedza jest podbudowana teoretycznie (zna podstawowe teorie dotyczące finansów przedsiębiorstw). Powinien potrafić identyfikować kluczowe cele finansowe przedsiębiorstwa oraz wpływ poszczególnych obszarów funkcjonowania tego przedsiębiorstwa na jego cele. Potrafi rozwiązywać wybrane problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (zadania, case studies).

Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie [(K_W06) - 3]

2. Zna sposoby krótko i długoterminowego finansowania działalności oraz uwarunkowania tego finansowania [(K_W07) – 3]

3. Ma wiedzę w zakresie mechanizmów i sposobów zarządzania składnikami aktywów i pasywów przedsiębiorstwa [(K_W07) – 3]

4. Zna zasady zarządzania płynnością finansową oraz finansowania inwestycji [(K_W08) – 3]

5. Ma umiejętność identyfikowania problemów finansowych przedsiębiorstw [(K_U01) – 3]

6. Potrafi przeprowadzić analizę struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz opłacalności projektów inwestycyjnych [(K_U13) – 3]


Wymagania wstępne:

Student musi posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i instrumentów finansowych jak również powinien znać mikroekonomiczną teorię produkcji i kosztów przedsiębiorstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, składający się z części opisowej, części testowej oraz zadań.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu testowego oraz opisowego: K_W06, K_W07, K_W08.


Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i ćwiczenia podczas wykładu: : K_U01, K_U13.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Studia niestacjonarne:


3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• godziny kontaktowe - 38

• godziny niekontaktowe – 37


Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające:

• powiązanie przedmiotu z innymi obszarami nauk ekonomicznych

• charakterystyka podstawowych kategorii z punktu widzenia przedmiotu: stopa procentowa i ryzyko, wartość pieniądza w czasie;

• analiza progu rentowności przedsiębiorstwa.

2. Istota i cele funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sposoby pomiaru realizacji tych celów.

3. Sposoby finansowania przedsiębiorstw:

• charakterystyka podstawowych źródeł finansowania przedsiębiorstw

• kredyt bankowy i leasing: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania

• obligacje: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania,

4. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym:

• pojęcie i formy kapitału obrotowego;

• charakterystyka cyklu kapitału obrotowego;

• strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

5. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych:

• metody oceny realizowanych inwestycji kapitałowych;

• wartość NPV i jej obliczanie, wykorzystanie NPV do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie;

• zadania;

6. Planowanie finansowe:

• analiza sprawozdań finansowych wykorzystywanych przy planowaniu finansowym: bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow;

• planowanie zysku;

• dźwignia operacyjna – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia;

• dźwignia finansowa – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia.

7. Podstawowe determinanty kształtowania struktury kapitałów firmy (omówienie wpływu kapitału na wartość firmy: pogląd tradycyjny, twierdzenie Modiglianiego-Millera, współczesne poglądy na kształtowanie struktury kapitału).

8. Analiza wskaźnikowa jako część analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa:

• wskaźniki rentowności;

• wskaźniki płynności finansowej;

• wskaźniki wykorzystania aktywów;

• wskaźniki zadłużenia;

• wskaźniki wartości rynkowej firmy.

9. Podsumowanie kursu

Literatura:

1. Karpuś P, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Lublin 2005

2. Czekaj J. Dresler Z, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Podstawy teorii, PWN 2007 r

Literatura uzupełniająca:

1. Barrow C, Zarządzanie finansami w małej firmie, PWN 2005 r.

2. Brigham E. J., Houston J. F., Podstawy zarządzania finansami t. 1 i 2, Wydawnictwo PWE 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.