Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dfic/I1/RZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controllingu - II stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sławik
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski, Anna Sławik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zrozumienie metod i narzędzi systemu rachunkowości zarządczej oraz umiejętność ich zastosowania w celu wsparcia procesów decyzyjnych w organizacjach.


Posiada wiedzę na temat powstania i rozwoju metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, rozpatrywanych na tle przemian w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa

[K_W02-2]

2. Potrafi dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu gotowego i produktu w toku, sporządzić budżet przedsiębiorstwa oraz odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa rachunek kosztów [K_U04-3], [K_U07-2]

3. Potrafi samodzielnie dokonać wyboru odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania [K_U09-3]

4. Potrafi dokonać ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

[K_U12-1]

5. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

[K_K06-1]

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończony przedmiot Postawy rachunkowości, znać zasady księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Egzamin pisemny

(2) Kolokwium zaliczeniowe

(3) System punktowy za rozwiązywanie zadań na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W02], [K_U04], [K_U07], [K_U12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_U04], [K_U07], [K_U09], [K_U12]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K06]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

wykład

przykłady i ćwiczenia praktyczne

case study

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS (t.j. 4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 57 (praca własna studenta)

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Pełny opis:

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla decydentów w przedsiębiorstwie

- różnice między rachunkowością menedżerską a finansową

- miejsce rachunkowości zarządczej w systemie zarządzania firmą

- typy problemów decyzyjnych

Rachunkowość kosztów

- pojęcie kosztów

- decyzyjne klasyfikacje kosztów (koszty stałe, zmienne, bezpośrednie, pośrednie, istotne, obojętne, zapadłe, niezapadłe)

- klasyfikacja kosztów w rachunkowości finansowej (koszty produktu i okresu, techniczny koszt wytworzenia, koszt własny)

Metody kalkulacji kosztów

- rachunek kosztów pełnych (własnych)

- rachunek kosztów zmiennych (Direct Costing)

- analiza kontrybucji (według działalności, marża pokrycia kosztów stałych bezpośrednich)

o rachunek kosztów działań (Activity Based Costing), Activity Based Management – operacyjne i strategiczne

o rachunek kosztów docelowych (Target Costing)

Analiza progu rentowności

o BEP w ujęciu ilościowym i wartościowym

o dźwignia operacyjna

Literatura:

Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Mieczysław Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie drugie, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sławik
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski, Anna Sławik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zrozumienie metod i narzędzi systemu rachunkowości zarządczej oraz umiejętność ich zastosowania w celu wsparcia procesów decyzyjnych w organizacjach.


Posiada wiedzę na temat powstania i rozwoju metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, rozpatrywanych na tle przemian w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa

[K_W02-2]

2. Potrafi dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu gotowego i produktu w toku, sporządzić budżet przedsiębiorstwa oraz odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa rachunek kosztów [K_U04-3], [K_U07-2]

3. Potrafi samodzielnie dokonać wyboru odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania [K_U09-3]

4. Potrafi dokonać ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

[K_U12-1]

5. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

[K_K06-1]

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończony przedmiot Postawy rachunkowości, znać zasady księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Egzamin pisemny

(2) Kolokwium zaliczeniowe

(3) System punktowy za rozwiązywanie zadań na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W02], [K_U04], [K_U07], [K_U12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_U04], [K_U07], [K_U09], [K_U12]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K06]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

wykład

przykłady i ćwiczenia praktyczne

case study

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS (t.j. 4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 57 (praca własna studenta)

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Pełny opis:

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla decydentów w przedsiębiorstwie

- różnice między rachunkowością menedżerską a finansową

- miejsce rachunkowości zarządczej w systemie zarządzania firmą

- typy problemów decyzyjnych

Rachunkowość kosztów

- pojęcie kosztów

- decyzyjne klasyfikacje kosztów (koszty stałe, zmienne, bezpośrednie, pośrednie, istotne, obojętne, zapadłe, niezapadłe)

- klasyfikacja kosztów w rachunkowości finansowej (koszty produktu i okresu, techniczny koszt wytworzenia, koszt własny)

Metody kalkulacji kosztów

- rachunek kosztów pełnych (własnych)

- rachunek kosztów zmiennych (Direct Costing)

- analiza kontrybucji (według działalności, marża pokrycia kosztów stałych bezpośrednich)

o rachunek kosztów działań (Activity Based Costing), Activity Based Management – operacyjne i strategiczne

o rachunek kosztów docelowych (Target Costing)

Analiza progu rentowności

o BEP w ujęciu ilościowym i wartościowym

o dźwignia operacyjna

Literatura:

Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Mieczysław Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie drugie, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.