Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dfic/I2/L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controllingu - II stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Bąk
Prowadzący grup: Sylwia Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość roli logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji

(K_W01)(1), (K_W05)(3)

(K_U01)(2), (K_U09)(1)

2. Znajomość zasad kooperacji i konkurencji w łańcuchu logistycznym

(K_W02)(1), (K_W05)(3),

(K_U09)(1), (K_K06)(1)

3. Znajomość metod i narzędzi zarządzania procesami logistycznymi

(K_W12)(2), (K_W13)(2), (K_U01)(2), (K_U06)(3)

4. Znajomość czynników determinujących sprawność realizacji procesów logistycznych

(K_W05)(3), (K_W13)(2),

(K_U04)(2), (K_U05)(1)

5. Umiejętność korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych

(K_W13)(2), (K_U01)(2), (K_U06)(3)

6. Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu logistyki do analizy przypadków

(K_W05)(3), (K_W11)(1), (K_U04)(2), (K_U05)(1), (K_U06)(3), (K_U19)(1), (K_K01)(1), (K_K02)(3)

Wymagania wstępne:

Wiedza z:

• podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Osoby, które zaliczyły pozytywnie prace pisemne podczas zajęć oraz uczęszczały na zajęcia są zwolnione z egzaminu pisemnego, pozostałe osoby piszą egzamin bez żadnych warunków wstępnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie opisowej (3- pytania). Czas trwania egzaminu 20 minut.

Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas zajęć: analizy przypadków.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

W ramach wykładu wykorzystywane są prezentacje multimedialne, materiały elektroniczne, studia przypadków.

Bilans punktów ECTS:

Studia dzienne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

54 godzin kontaktowych

46 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Studia zaoczne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

44 godzin kontaktowych

64 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą rolą logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji oraz nabycie umiejętności korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych.

Pełny opis:

1. Ewolucja logistyki i determinanty ją kształtujące. Współczesne definiowanie logistyki, rola łańcucha dostaw w logistyce.

2. Projektowanie sieci logistycznej: pojęcie sieci logistycznej, lokalizacja sieci logistycznej i metody projektowania sieci. Modele sieci logistycznej – scentralizowane, zdecentralizowane i równoległe zaopatrzenie. Modele sieci dystrybucji fizycznej: wieloszczeblowe struktury zdecentralizowane, dostawy bezpośrednie, scentralizowane sieci dystrybucji, sieci logistyczne.

3. Zarządzanie zapasami – funkcje zapasów, zadania gospodarki magazynowej, prognozowanie zapotrzebowania i określanie optymalnej wielkości zamówienia handlowego, koncepcja magazynowania selektywnego, analiza ABC oraz zasady określania poziomu zapasów bezpieczeństwa.

4. Modelowanie systemu logistycznego na przykładzie zaopatrzenia. Modele zaopatrzenia. Zabezpieczenie jakości dostaw. Standardy jakości i metody oceny dostawców.

5. Metody zarządzania przepływami produktów i informacji w kanałach dystrybucji. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP). Szybka reakcja (QR). Programy ciągłego uzupełniania. Efekt byczego bicza. Zarządzanie zapasami przez dostawców (VMI).

6. Outsourcing procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gołembska E. (red.), Logistyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

Ciesielski M. (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Blaik P. Logistyka, koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.