Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Controlling personalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dfic/II2/CP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Controlling personalny
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kuźniarska
Prowadzący grup: Aneta Kuźniarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest

- przygotowanie Studenta do stosowania w praktyce wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu w powiązaniu z ukończoną specjalnością,

- nabycie przez Studenta umiejętności pogłębionej obserwacji zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu oraz dokonywania analizy wybranych procesów ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w obszarze zasobów ludzkich,

- nabycie umiejętności doboru odpowiednich metod i narzędzi w rozwiązywaniu praktycznych problemów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W10.

K_W11.

K_W14.

Umiejętności:

K_U01.

K_U12.

Kompetencje:

K_K01


Wymagania wstępne:

podstawy zarządzania

podstawy ZZL

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest:

- wykonywaniem ćwiczeń cząstkowych w grupach,

- przygotowaniem prezentacji multimedialnej,

- złożeniem egzaminu pisemnego w oparciu o podręcznik do przedmiotu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin w formie testu,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej,

- realizacja projektów na zajęciach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, case study

Bilans punktów ECTS:

STUDIA STACJONARNE:

3 pkt. ECTS x 25 godz. = 75 godz. w tym:

- udział w zajęciach: 30 godz.

- praca własna studenta w tym:

- przygotowanie do zajęć - 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

- lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 godz.

- przygotowanie prezentacji – 10 godz.

STUDIA NIESTACJONARNE:

3 pkt. ECTS x 25 godz. = 75 godz. w tym:

- udział w zajęciach: 20 godz.

- praca własna studenta w tym:

przygotowanie do zajęć - 20 godz.

przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 godz.

przygotowanie prezentacji – 10 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Skrócony opis:

Definicja i istota controllingu

Zasilanie informacyjne controllingu personalnego

metody i techniki stosowane w controllingu personalnym

Pełny opis:

Definicja i istota controllingu

Zasilanie informacyjne controllingu personalnego

Metody i techniki stosowane w controllingu personalnym

Wskaźniki controllingu personalnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kuźniarska, Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

2. M. Nowak, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolter Kluwer business, Kraków 2008.

3. J. Marciniak, Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2015.

4. J. Bernais, J. Ingram, Controlling personalny i koszty pracy, Katowice 2005.

5. B.E. Becker, M.A. Huselid, D. Urlich, Karta wyników ZZL, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.

6. J. Goliszewski, Controlling. Koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Stuss M., Metody oceniania współczesnej kadry menedżerskiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.

2. H. Rosenbluth, D. McFerrin Peters, Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2013.

3. E. Frankowska, Controlling w organizacji, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2012.

4. W. Casio, J. Boudreau, Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2013.

Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.