Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dzzl/II1/PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Kurleto
Prowadzący grup: Halszka Kurleto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami prawa pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student posiada znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa pracy i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa pracy w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem,

• wyjaśnia przedmiot i zakres ochrony osób fizycznych i przedsiębiorców wynikające z stosowania prawa pracy,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie prawa pracy i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią odnoszącą się do prawa pracy.


Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie stosowania prawa pracy,

• potrafi zastosować przepisy prawa pracy w działalności turystycznej i sportowej


Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa pracy i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania prawa pracy, odwołując się do dorobku i metod obejmujących zagadnienia związane z turystyką i sportem.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawo pracy jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie– test


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- test egzaminacyjny,


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 5 godzin

Konsultacje: 15 godzin

zaliczenie: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 53 godziny, co odpowiada 3 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie zasobami ludzkimi

Skrócony opis:

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy

II. Źródła prawa pracy

III. Podmioty zbiorowego prawa pracy

IV. Instytucje prawne rynku pracy

V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie

VI. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy

VII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy

VIII. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy

IX. Ochrona pracy

X. Sądy pracy

XI. Atypowe formy zatrudnienia

Pełny opis:

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy

1. Pojęcie prawa pracy

2. Przedmiot prawa pracy

3. Funkcje prawa pracy

4. Zasady prawa pracy

II. Źródła prawa pracy

1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje

2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy

3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy

4. Międzynarodowe źródła prawa pracy

5. Układowe źródła prawa pracy

6. Akty wewnątrzzakładowe

III. Podmioty zbiorowego prawa pracy

1. Pracownicze związki zawodowe

2. Organizacje pracodawców

3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej

IV. Instytucje prawne rynku pracy

1. Prawna definicja "bezrobotnego"

2. Pośrednictwo pracy - istota, zadania, zasady

3. Agencje zatrudnienia

4. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

5. Staż w instytucjach wspólnotowych

V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie

1. Prawne podstawy zatrudniania

2. Stosunek pracy

3. Strony stosunku pracy

VI. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy

1. Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy

2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron

3. Wypowiedzenie umowy o pracę

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

5. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy

6. Zmiana treści stosunku pracy

7. Zwolnienia pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników

8. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy

VII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy

1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników

2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

VIII. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy

1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

2. Czas pracy

3. Urlopy i zwolnienia od pracy

IX. Ochrona pracy

1. Pojęcie ochrony pracy

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Ochrona pracy kobiet

4. Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci

5. Ochrona pracy młodocianych i dzieci

6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy

7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika

X. Sądy pracy

1. Sądy pracy i rozstrzyganie indywidualnych sporów

2. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie

XI. Atypowe formy zatrudnienia

Literatura:

Literatura podstawowa

Konstytucja RP z 1997 r.

Kodeks pracy z 26.06.1974r.

M.Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2008.

Ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Literatura uzupełniająca:

Ustawa z 09.07.2003r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

E.Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2006.

E.Bąk, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2009.

K.Kedziora, K.Śmiszek, Dyskryminacja i lobbing w zatrudnieniu, , wyd. C.H.Beck, Warszawa 2008.

Z.Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.