Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/zfic/II2/PC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2NO - Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II st. niest. sem. letni (20/21)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student posiada znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa cywilnego i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa cywilnego w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem,

• wyjaśnia przedmiot i zakres ochrony osób fizycznych i prawnych wynikające z prawa cywilnego,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie prawa cywilnego i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią używaną w prawie cywilnym,

• potrafi praktycznie stosować przepisy prawa cywilnego w szczególności przy układaniu stosunków zobowiązaniowych w sporcie i turystyce.

Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania prawne stosowane w dziedzinie prawa cywilnego,

• praktycznie stosuje podstawowe normy prawa cywilnego.

Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa cywilnego i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania prawa cywilnego, odwołując się do dorobku i metod obejmujących zagadnienia związane z problematyką turystyki i sportu.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawo cywilne jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie egzaminu końcowego (test oraz pytania otwarte)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- test egzaminacyjny (test i pytania otwarte)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 52 godziny

Konsultacje: 15 godzin

zaliczenie: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godziny, co odpowiada 4 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego.

2. Systematyka prawa cywilnego,

3. Zasady prawa cywilnego,

4. Źródła prawa cywilnego,

5. Stosunek cywilnoprawny, pojęcia, źródła, elementy,

6. Czynności prawne. Pojęcie czynności prawnej,

7. Przedstawicielstwo. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwo.

8. Pojęcie prawa rzeczowego. Rzeczy jako przedmiot praw rzeczowych. Prawa rzeczowe.

9. Pojęcie i rodzaje oraz ochrona posiadania.

10. Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie.

11. Nabycie i utrata własności.

12. Współwłasność. Rodzaje współwłasności. Udziały współwłaścicieli. Zarząd rzeczą wspólną. Zniesienie współwłasności.

13. Użytkowanie wieczyste. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

14. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebność. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

15. Podstawowe cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań. Istota zobowiązania.

16. Świadczenie – pojęcie i rodzaje.

17. Podmioty stosunku zobowiązaniowego.

18. Umowy jako źródła zobowiązań. Zasada swobody umów.

19. Bezpodstawne wzbogacenie.

20. Czyny niedozwolone. Pojęcie winy. Zasady odpowiedzialności.

21. Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

22. Pojęcie spadku. Dziedziczenie ustawowe. Testament jako czynność prawna. Forma testamentu.

Pełny opis:

1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego.

2. Systematyka prawa cywilnego,

3. Zasady prawa cywilnego,

4. Źródła prawa cywilnego,

5. Stosunek cywilnoprawny, pojęcia, źródła, elementy,

6. Czynności prawne. Pojęcie czynności prawnej,

7. Przedstawicielstwo. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwo.

8. Pojęcie prawa rzeczowego. Rzeczy jako przedmiot praw rzeczowych. Prawa rzeczowe.

9. Pojęcie i rodzaje oraz ochrona posiadania.

10. Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie.

11. Nabycie i utrata własności.

12. Współwłasność. Rodzaje współwłasności. Udziały współwłaścicieli. Zarząd rzeczą wspólną. Zniesienie współwłasności.

13. Użytkowanie wieczyste. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

14. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebność. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

15. Podstawowe cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań. Istota zobowiązania.

16. Świadczenie – pojęcie i rodzaje.

17. Podmioty stosunku zobowiązaniowego.

18. Umowy jako źródła zobowiązań. Zasada swobody umów.

19. Bezpodstawne wzbogacenie.

20. Czyny niedozwolone. Pojęcie winy. Zasady odpowiedzialności.

21. Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

22. Pojęcie spadku. Dziedziczenie ustawowe. Testament jako czynność prawna. Forma testamentu.

Literatura:

J. Jerzewska, „Elementy prawa”, Wolters Kluwer Warszawa 2017

M. Goettel, Prawo cywilne Zarys wykładu”, Wolters Kluwer Warszawa 2016

Ustawa z 23.04.1964r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Ustawa z 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1995

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006.

S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2008, (Rozdz. XI).

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student posiada znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa cywilnego i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa cywilnego w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem,

• wyjaśnia przedmiot i zakres ochrony osób fizycznych i prawnych wynikające z prawa cywilnego,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie prawa cywilnego i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią używaną w prawie cywilnym,

• potrafi praktycznie stosować przepisy prawa cywilnego w szczególności przy układaniu stosunków zobowiązaniowych w sporcie i turystyce.

Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania prawne stosowane w dziedzinie prawa cywilnego,

• praktycznie stosuje podstawowe normy prawa cywilnego.

Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa cywilnego i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania prawa cywilnego, odwołując się do dorobku i metod obejmujących zagadnienia związane z problematyką turystyki i sportu.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawo cywilne jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie egzaminu końcowego (test oraz pytania otwarte)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- test egzaminacyjny (test i pytania otwarte)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 52 godziny

Konsultacje: 15 godzin

zaliczenie: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godziny, co odpowiada 4 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego.

2. Systematyka prawa cywilnego,

3. Zasady prawa cywilnego,

4. Źródła prawa cywilnego,

5. Stosunek cywilnoprawny, pojęcia, źródła, elementy,

6. Czynności prawne. Pojęcie czynności prawnej,

7. Przedstawicielstwo. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwo.

8. Pojęcie prawa rzeczowego. Rzeczy jako przedmiot praw rzeczowych. Prawa rzeczowe.

9. Pojęcie i rodzaje oraz ochrona posiadania.

10. Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie.

11. Nabycie i utrata własności.

12. Współwłasność. Rodzaje współwłasności. Udziały współwłaścicieli. Zarząd rzeczą wspólną. Zniesienie współwłasności.

13. Użytkowanie wieczyste. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

14. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebność. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

15. Podstawowe cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań. Istota zobowiązania.

16. Świadczenie – pojęcie i rodzaje.

17. Podmioty stosunku zobowiązaniowego.

18. Umowy jako źródła zobowiązań. Zasada swobody umów.

19. Bezpodstawne wzbogacenie.

20. Czyny niedozwolone. Pojęcie winy. Zasady odpowiedzialności.

21. Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

22. Pojęcie spadku. Dziedziczenie ustawowe. Testament jako czynność prawna. Forma testamentu.

Pełny opis:

1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego.

2. Systematyka prawa cywilnego,

3. Zasady prawa cywilnego,

4. Źródła prawa cywilnego,

5. Stosunek cywilnoprawny, pojęcia, źródła, elementy,

6. Czynności prawne. Pojęcie czynności prawnej,

7. Przedstawicielstwo. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwo.

8. Pojęcie prawa rzeczowego. Rzeczy jako przedmiot praw rzeczowych. Prawa rzeczowe.

9. Pojęcie i rodzaje oraz ochrona posiadania.

10. Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie.

11. Nabycie i utrata własności.

12. Współwłasność. Rodzaje współwłasności. Udziały współwłaścicieli. Zarząd rzeczą wspólną. Zniesienie współwłasności.

13. Użytkowanie wieczyste. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

14. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebność. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

15. Podstawowe cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań. Istota zobowiązania.

16. Świadczenie – pojęcie i rodzaje.

17. Podmioty stosunku zobowiązaniowego.

18. Umowy jako źródła zobowiązań. Zasada swobody umów.

19. Bezpodstawne wzbogacenie.

20. Czyny niedozwolone. Pojęcie winy. Zasady odpowiedzialności.

21. Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

22. Pojęcie spadku. Dziedziczenie ustawowe. Testament jako czynność prawna. Forma testamentu.

Literatura:

J. Jerzewska, „Elementy prawa”, Wolters Kluwer Warszawa 2017

M. Goettel, Prawo cywilne Zarys wykładu”, Wolters Kluwer Warszawa 2016

Ustawa z 23.04.1964r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Ustawa z 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1995

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006.

S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2008, (Rozdz. XI).

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.