Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZM.IKop Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-121-1-UD-4
Przedmioty dla programu WZKS-121-2-UD-4
Przedmioty dla programu WZKS-121-3-UD-4
Przedmioty dla programu WZKS-121-4-UD-4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Cel: przygotowanie i obrona pracy magisterskiej

Efekty kształcenia:

Wiedza

- Student zna problematykę związaną z tematem pracy - teorię, terminologię.

- Student zna metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych.

- Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury.

Umiejętności

- Student potrafi sformułować cel badań, problem badawczy i pytania badawcze pracy dyplomowej

- Student potrafi dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w zarządzaniu.

- Student potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi efektywnie organizować własną pracę.

- Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przedstawienie wyników pracy nad zadanym studium przypadku będącym merytorycznym wprowadzeniem do pracy magisterskiej.

Do końca drugiego semestru wymagane jest przedstawienie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej wraz ze wstępem, bibliografią i spisem treści.

Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru jest złożenie pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą pracowali nad tekstami wskazanymi przez prowadzącego (semestr 1). Efekty kształcenia weryfikowane będą ponadto w trakcie prezentacji założeń badań własnych na forum, a także poprzez przesyłanie fragmentów pracy do prowadzącego (semestr drugi). Efekty kształcenia w semestrze trzecim weryfikowane będą na podstawie oddanej pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

seminarium – 90 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 120 h

• lektura tekstów obowiązkowych – 60 h

• konsultacje - 60 h

w sumie: 330 h = 18 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie mediami, stacjonarne drugiego stopnia
Kultura współczesna, stacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych prowadzeniem badań odnoszących się do wybranych problemów społeczno-ekonomicznych w zarządzaniu kulturą. Sugerowany zakres tematyczny prac magisterskich w głównej mierze uzależniony będzie od pasji poznawczej seminarzystów, jednak dotyczyć powinien następujących zagadnień ogólnych:

- zarządzanie w sektorze kreatywnym

- tendencje w ramach publicznej polityki wobec kultury i sztuki – w Polsce i na świecie

- narzędzia pobudzania popytu na dobra i usługi kulturalne

- finansowanie budżetowe i pozabudżetowe w sferze kultury

- rynek pracy artystów

- produkcja dóbr kultury / dzieł sztuki

- specyfika kosztów w produkcji dóbr kultury / dzieł sztuki

- ewaluacja w sferze kultury

- statystyka w sferze kultury

Literatura:

Literatura metodologiczna:

Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ

Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.