Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.16s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gaweł
Prowadzący grup: Łukasz Gaweł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Pozyskanie wiedzy na temat organizacji systemu zarządzania kulturą w Polsce, z uwzględnieniem podmiotów organizujących działalność kulturalną, Organizatorów, podmiotów kreujących prawo dla sektora kultury, politykę kulturalną i strategie rozwoju kultury.

Pozyskanie wiedzy w celu formułowania własnych stanowisk i opinii w zakresie zarządzania kulturą Polsce wraz z argumentacją popartą literaturą.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu modułu kształcenia student potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą) w kulturze i różnice w sposobie ich realizacji na gruncie polskim w sektorach publicznym i prywatnym. Potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów.

Student umie zdefiniować pojęcie zarządzania kulturą. Zna struktury organizacyjne służące zarządzaniu w sektorze kultury w Polsce.

Powinien pozyskać wiedzę na temat ewolucji zarządzania kulturą w Polsce, rozumieć, na czym polega proces decentralizacji w sektorze kultury. Powinien umieć określić funkcje ministerstwa ds. kultury oraz kompetencje przypisywane samorządom.

Student powinien umieć omówić zasady dystrybucji środków finansowych na kulturę w Polsce.

Student powinien umieć wskazać najważniejsze problemy w zakresie zarządzania kulturą w Polsce, powinien umieć zająć stanowisko na ten temat dyskutowanych obecnie problemów sektora kultury, w tym także roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów.

Student powinien umieć ustosunkować się do omawianych na zajęciach dokumentów i tekstów, dotyczących kultury.


Wymagania wstępne:

Ogólna podstawowa wiedza na temat funkcjonowania sektora kultury w Polsce, organizacji życia kulturalnego, z uwzględnieniem kompetencji samorządów oraz podstaw prawnych w zakresie zarządzania kulturą.

Forma i warunki zaliczenia:

• udział w zajęciach

• ocenianie ciągłe (aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć)

• znajomość literatury przedmiotowej

• egzamin pisemny obejmujący wiedzę pozyskaną w trakcie zajęć, a także wynikającą ze znajomości literatury przedmiotu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowy egzamin pisemny, obejmujący treści lektur obowiązkowych, wskazanych lektur uzupełniających oraz treści omawiane podczas wykładu z elementami konwersatorium.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o wykład informacyjny,

o objaśnienia,

o opis i analiza

• metody problemowe:

o wykład problemowy,

o wykład konwersatoryjny,

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków,

 metoda sytuacyjna,

 dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, burza mózgów)

• metody programowane:

o z użyciem komputera i rzutnika komputerowego,

• metody praktyczne:

o pokaz-prezentacja badań,

o metoda przewodniego tekstu,

Bilans punktów ECTS:

wykład z elementami konwersatorium (30 godzin) – 1 ECTS

lektura, analiza i interpretacja tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami z prowadzącym, bieżące monitorowanie prasy i mediów w

zakresie zmian dot. zarządzania kulturą oraz interpretacja wydarzeń (45 godzin) – 2 ECTS

praca własna studenta w celu przygotowanie się studenta do egzaminu końcowego w tym konsultacje z prowadzącym, analiza wybranych

problemów oraz synteza pozyskanej wiedzy (35 godzin) – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Organizacja systemu zarządzania kulturą i prowadzenia działalności kulturalnej w Polsce. Podmioty odpowiedzialne za rozwój kultury w Polsce i ich kompetencje.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia:

1/ Co to jest polityka kulturalna?

2/ Sektor kultury w Polsce.

3/ Społeczna odpowiedzialność instytucji kultury.

4/ Zarządzanie publiczne a sektor kultury.

5/Organizacje pozarządowe w sektorze kultury.

6/ Przemysły kultury.

7/ Artysta - menedżer.

8/ Przywództwo w publicznej organizacji kultury.

9/ Projekty w sektorze kultury.

10/ Ekonomika kultury.

11/ Zarządzanie strategiczne.

12/ Badania w sektorze kultury.

13/ Marketing w sektorze kultury.

14/ Festiwale a misja miasta/instytucji kultury.

15/ Standardy działania w kulturze. Efektywność w zarządzaniu kulturą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/Pluszyńska Anna, Konior Agnieszka, Gaweł Łukasz, Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

2/ Matt Gerald, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.

3/ DNA MIASTA: Miejskie polityki kulturalne 2015. Raport z badań, Res Publika Nowa, Warszawa 2015. Zob.: miesięcznik „Miasta” nr 4(12)/2015, s. 29-56. i/lub DNA MIASTA: Miejskie polityki kulturalne. Edycja 2016, Celiński A., Burszta J., Penza Z., Sęk M., Wenzel M., Res Publika Nowa, Warszawa 2016.

4/ Kędziora A., Orzechowski E., Szulborska-Łukaszewicz J., Zdebska-Schmidt J., [red.], Z kulturą o kulturze. Kultura pod ścianą, Biblioteka Zarządzania Kulturą, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2014.

5/Robert Kaźmierczak, Biblioteki marnowanych potencjałów [w:] Instytucje w czasach kryzysu, pod red. Jacka Sójki, Przemysława Kieliszewskiego, Piotra Landsberga, Poznań 2009, s. 73-80./ Suchan Jarosław, Instytucje publiczne, czyli jakie? [w:] Sobieszek Bogdan [red.], Regionalny Kongres Kultury 2011. Raport, Łodź, s.66-71.

6/ Szulborska-Łukaszewicz Joanna, Polityka kulturalna państwa po 1989 r. [w:] tenże, Polityka kulturalna w Krakowie, Biblioteka zarządzania kultura, Attyka, Kraków 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.