Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.16s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-121-1-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gaweł
Prowadzący grup: Łukasz Gaweł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Pozyskanie wiedzy na temat organizacji systemu zarządzania kulturą w Polsce, z uwzględnieniem podmiotów organizujących działalność kulturalną, Organizatorów, podmiotów kreujących prawo dla sektora kultury, politykę kulturalną i strategie rozwoju kultury.

Pozyskanie wiedzy w celu formułowania własnych stanowisk i opinii w zakresie zarządzania kulturą Polsce wraz z argumentacją popartą literaturą.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu modułu kształcenia student potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą) w kulturze i różnice w sposobie ich realizacji na gruncie polskim w sektorach publicznym i prywatnym. Potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów.

Student umie zdefiniować pojęcie zarządzania kulturą. Zna struktury organizacyjne służące zarządzaniu w sektorze kultury w Polsce.

Powinien pozyskać wiedzę na temat ewolucji zarządzania kulturą w Polsce, rozumieć, na czym polega proces decentralizacji w sektorze kultury. Powinien umieć określić funkcje ministerstwa ds. kultury oraz kompetencje przypisywane samorządom.

Student powinien umieć omówić zasady dystrybucji środków finansowych na kulturę w Polsce.

Student powinien umieć wskazać najważniejsze problemy w zakresie zarządzania kulturą w Polsce, powinien umieć zająć stanowisko na ten temat dyskutowanych obecnie problemów sektora kultury, w tym także roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów.

Student powinien umieć ustosunkować się do omawianych na zajęciach dokumentów i tekstów, dotyczących kultury.


Wymagania wstępne:

Ogólna podstawowa wiedza na temat funkcjonowania sektora kultury w Polsce, organizacji życia kulturalnego, z uwzględnieniem kompetencji samorządów oraz podstaw prawnych w zakresie zarządzania kulturą.

Forma i warunki zaliczenia:

• udział w zajęciach

• ocenianie ciągłe (aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć)

• znajomość literatury przedmiotowej

• egzamin pisemny obejmujący wiedzę pozyskaną w trakcie zajęć, a także wynikającą ze znajomości literatury przedmiotu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowy egzamin pisemny, obejmujący treści lektur obowiązkowych, wskazanych lektur uzupełniających oraz treści omawiane podczas wykładu z elementami konwersatorium.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o wykład informacyjny,

o objaśnienia,

o opis i analiza

• metody problemowe:

o wykład problemowy,

o wykład konwersatoryjny,

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków,

 metoda sytuacyjna,

 dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, burza mózgów)

• metody programowane:

o z użyciem komputera i rzutnika komputerowego,

• metody praktyczne:

o pokaz-prezentacja badań,

o metoda przewodniego tekstu,

Bilans punktów ECTS:

wykład z elementami konwersatorium (30 godzin) – 1 ECTS

lektura, analiza i interpretacja tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami z prowadzącym, bieżące monitorowanie prasy i mediów w

zakresie zmian dot. zarządzania kulturą oraz interpretacja wydarzeń (45 godzin) – 2 ECTS

praca własna studenta w celu przygotowanie się studenta do egzaminu końcowego w tym konsultacje z prowadzącym, analiza wybranych

problemów oraz synteza pozyskanej wiedzy (35 godzin) – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie kulturą i mediami

Skrócony opis:

Organizacja systemu zarządzania kulturą i prowadzenia działalności kulturalnej w Polsce. Podmioty odpowiedzialne za rozwój kultury w Polsce i ich kompetencje.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia:

1/ Zarządzanie kulturą jako nauka. Początki zarządzania kulturą w Polsce i na świecie.

2/ Organizacja sektora kultury i zasady finansowania kultury w Polsce. Proces i skutki decentralizacji. Zasada subsydiarności. Kompetencje polskich samorządów w sferze kultury.

3/ Prowadzenie działalności kulturalnej a prowadzenie instytucji kultury w Polsce. Główni aktorzy oraz interesariusze.

4/ Funkcje zarządzania w kontekście zarządzania w sektorze publicznym.

5/ Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu kulturą w Polsce. Mała konstytucja III sektora – co zmieniła w życiu organizacji pozarządowych.

6/ Organizacje pozarządowe jako realizator zadań publicznych w sferze kultury. W kręgu dobrych i złych praktyk. Zasady organizacji konkursów ofert w Polsce.

7) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego: Pakt dla kultury i ruch Obywateli Kultury. Budżety partycypacyjne w instytucjach kultury.

8) Polityka kulturalna a strategia rozwoju kultury. Rola mecenatu państwa i samorządów wobec kultury i artystów. Programy MKiDN i programy gminne, jako narzędzia polityki kulturalnej.

9) Misja i funkcje publicznych instytucji kultury w Polsce. Misja a odpłatność oferty. Publiczne instytucje kultury a placówki oświatowo-wychowawcze.

10) Festiwalizacja życia kulturalnego a misja miasta/instytucji kultury.

11) Zasady działania i finansowania publicznych instytucji kultury. Dotacja organizatora a potencjalne źródła przychodów własnych, teoria a praktyka. Zjawisko tzw. "Choroby kosztów".

12) Nowoczesne instytucje kultury (muzea, biblioteki, teatry, domy i centra kultury; w poszukiwana polskiego efektu Bilbao). Innowacje a zdolność do samofinansowania podmiotów sektora kultury.

13) Zarządzanie strategiczne w kulturze. Elementy diagnozy sektora kultury.

14) Standardy działania w kulturze. Efektywność w zarządzaniu kulturą. Monitoring i ewaluacja w kulturze.

15) Rozwijanie partnerstw, sieciowanie i współpraca w kulturze. Partnerstwo publiczno-społeczne i publiczno-prywatne jako skuteczne narzędzia wspomagające zarządzanie w kulturze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Trzeciak Hanna, Mechanizmy i źródła finansowania teatrów w Polsce, [w:] tenże, Ekonomia teatru, Warszawa 2011, ss. 81-100.

2/ Matt Gerald, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.

3/ DNA MIASTA: Miejskie polityki kulturalne 2015. Raport z badań, Res Publika Nowa, Warszawa 2015. Zob.: miesięcznik „Miasta” nr 4(12)/2015, s. 29-56. i/lub DNA MIASTA: Miejskie polityki kulturalne. Edycja 2016, Celiński A., Burszta J., Penza Z., Sęk M., Wenzel M., Res Publika Nowa, Warszawa 2016.

4/ Kędziora A., Orzechowski E., Szulborska-Łukaszewicz J., Zdebska-Schmidt J., [red.], Z kulturą o kulturze. Kultura pod ścianą, Biblioteka Zarządzania Kulturą, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2014.

5/ Szulborska-Łukaszewicz J., Festiwale jako forma upowszechniania kultury w kontekście odpowiedzialności biznesu za kulturę, [w:] Kultura i rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne, pod red. E. A. Jagiełło i P. Schmidta, ISBN: 978–83–936418–5–7, E-naukowiec: Lublin 2013, s.107-124 (e-book), (18 stron).

6/ Szulborska-Łukaszewicz J., Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania [w:] „Zarządzanie w kulturze”, E. Kocój E. Orzechowski [red.] vol.13, Wydawnictwo UJ, Krakow, 2012, ss. 305-328. [on-line: 2012, nr 13, z.4, pp. 305-328, Krakow 2012, http://www.wuj.pl/page,art,artid,1303.html].

7/ J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika, [w:] E. Kocój, E. Orzechowski, J. Szulborska-Łukaszewicz (red.), Zeszyty Naukowe UJ „Zarządzanie w kulturze” nr 14, z.1, Kraków 2013, s. 13-33 (21 stron).

8/ J. Szulborska-Łukaszewicz, Publiczne czy prywatne? O zarządzaniu instytucjami artystycznymi w Polsce, [w:] E. Kocój, E. Orzechowski, J. Szulborska-Łukaszewicz (red.) „Zarządzanie w kulturze”, tom 15, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 251-275 (25 stron).

9/ J. Szulborska-Łukaszewicz, Kierunki polityki kulturalnej w Polsce (1989-2014), [w:] A. Kędziora, Ł. Gaweł [red.], Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może. Księga jubileuszowa Profesora Emila Orzechowskiego, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2014, ss.381-412 (32 strony).

10/ Robert Kaźmierczak, Biblioteki marnowanych potencjałów [w:] Instytucje w czasach kryzysu, pod red. Jacka Sójki, Przemysława Kieliszewskiego, Piotra Landsberga, Poznań 2009, s. 73-80.

11/ Kodeks Sponsoringu Kultury (2011) [w] „Animator Kultury”, Dwumiesięcznik animatorów i menedżerów kultury, nr 5, s.29-31.

12/ Pakt dla kultury (2011) zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczna reprezentowaną przez ruch Obywatele Kultury w dniu 14 maja 2011 r. [w:] „Animator Kultury”, nr 6 s., s.34-35, dostępny on-line: http://obywatelekultury.pl/tresc-paktu/

13/ Iwański Mikołaj, Status artysty w rezolucjach UNESCO i PARLAMENTU Europejskiego [w:] Czarna księga polskich artystów, [red.] Katarzyna Górna, Karol Sienkiewicz i in., Warszawa 2015.

14/ Suchan Jarosław, Instytucje publiczne, czyli jakie? [w:] Sobieszek Bogdan [red.], Regionalny Kongres Kultury 2011. Raport, Łodź, s.66-71.

15/ Szulborska-Łukaszewicz Joanna, Polityka kulturalna państwa po 1989 r. [w:] tenże, Polityka kulturalna w Krakowie, Biblioteka zarządzania kultura, Attyka, Kraków 2009.

16/ Dragan Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa – Lublin 2014, https://issuu.com/instytut.teatralny/docs/draganklaic_all

17/ Grzelońska Urszula, Ekonomiczny zarys sfery kultury, wystąpienie na seminarium naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 24 maja 2007 roku, tekst dostępny on-line: http://www.inepan.waw.pl/wydarzenia/seminaria_naukowe.html?id_seminarium=48[31.03.2014]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.