Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.18s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg, Anna Pluszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

dostarczenie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

Efekty kształcenia:

student zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące podstaw zarzadzania

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny na platformie MS Teams

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin potwierdzający znajomość wiedzy wyniesionej z kursu oraz ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę; egzamin na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją audiowizualną

Bilans punktów ECTS:

3 pkt zaliczenie egzaminu

1 pkt praca własna studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1
zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Kurs Podstaw zarządzania dotyczy genezy oraz podstawowych zagadnień wchodzących w skład wiedzy dotyczącej teorii organizacji i zarządzania, w tym rozmaitych szkół, podejść, stylów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu Podstawy zarządzania:

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

Frederic Taylor twórca zarządzania naukowego

Istota władzy w organizacjach według Maxa Webera

Badania Franka Bunkera Gilbretha

Efekt z Hawthorne

Human relations jako przeciwdziałanie atomizacji pracy

Wkład Arystotelesa i innych starożytnych filozofów w stworzenie podstaw nauki o zarządzaniu

Rozwiązywanie konfliktów w organizacjach

Teoria X i Y

Organizacja doskonale racjonalna

Przyczyny sukcesu Henry Forda

Paternalistyczny styl zarządzania

K. Adamiecki i jego harmonia organizacji

Style kierowania

Cykl organizacyjny H. Le Chateliera

T. Kotarbiński i jego prakseologia

Sytuacyjne style kierowania

Zarządzanie dwuwymiarowe

Teoria systemów w nauce o organizacjach

Definiowanie pojęcia „zarządzanie”

Autokrata w organizacji

Systemy pomiaru przywództwa w organizacji

Podejmowanie decyzji

Otoczenie organizacji

Zasady budowania organizacji

Przywódca i przywództwo

Struktury organizacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Marcin Bielski, Organizacje, istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Czytelnik, Warszawa 1994.

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwikła, Anna Góral, Agnieszka Konior, Bogusław Nierenberg, Anna Pluszyńska, Anna Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu (wykładów i ćwiczeń) z Podstaw zarządzania w semestrze zimowym (kurs będzie kontynuowany w semestrze letnim) dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania w formie zdalnej (na platformie MS Teams)

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu kursu z zakresu Podstaw zarządzania:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące podstaw zarządzania (W1)

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji oraz formułować wypowiedzi oraz dokonać krytycznej refleksji nad

tekstami na temat zarządzania (U1)

Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. (K1)

Wymagania wstępne:

umiejętność korzystania z platformy do zdalnego nauczania MS Teams

Forma i warunki zaliczenia:

zdalny egzamin pisemny (platforma MS Teams) po pierwszym semestrze, obejmujący zakres wiedzy przewidziany niniejszym sylabusem. Po semestrze letnim 2020/2021 odbędzie się egzamin obejmujący całość kursu dotyczącego Podstaw zarządzania. Forma tego kursu zależna będzie od decyzji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, która warunkowana będzie sytuacją pandemiczną.

Warunkiem zaliczenia egzaminów będzie opanowanie wiedzy wskazanej w niniejszym sylabusie oraz kolejnym, odnoszącym się do semestru letniego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin potwierdzający znajomość wiedzy wyniesionej z wykładów oraz ćwiczeń utrwalających i rozwijających zdobytą wiedzę

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

zdalny wykład wspomagany prezentacją audiowizualną (platforma MS Teams)

Bilans punktów ECTS:

3 pkt zaliczenie egzaminu

1 pkt praca własna studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1
zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Kurs Podstaw zarządzania dotyczy genezy oraz podstawowych zagadnień wchodzących w skład wiedzy dotyczącej teorii organizacji i zarządzania, w tym rozmaitych szkół, podejść, stylów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu Podstawy zarządzania:

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

Frederic Taylor twórca zarządzania naukowego

Istota władzy w organizacjach według Maxa Webera

Badania Franka Bunkera Gilbretha

Efekt z Hawthorne

Human relations jako przeciwdziałanie atomizacji pracy

Wkład Arystotelesa i innych starożytnych filozofów w stworzenie podstaw nauki o zarządzaniu

Rozwiązywanie konfliktów w organizacjach

Teoria X i Y

Organizacja doskonale racjonalna

Przyczyny sukcesu Henry Forda

Paternalistyczny styl zarządzania

K. Adamiecki i jego harmonia organizacji

Style kierowania

Cykl organizacyjny H. Le Chateliera

T. Kotarbiński i jego prakseologia

Sytuacyjne style kierowania

Zarządzanie dwuwymiarowe

Teoria systemów w nauce o organizacjach

Definiowanie pojęcia „zarządzanie”

Autokrata w organizacji

Systemy pomiaru przywództwa w organizacji

Podejmowanie decyzji

Otoczenie organizacji

Zasady budowania organizacji

Przywódca i przywództwo

Struktury organizacyjne

Literatura:

Obowiązkowa

1. A. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

2. M. Bielski, Organizacje, istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

3. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

4. P. Drucker, Menedżer skuteczny, Czytelnik, Warszawa 1994.

Dodatkowa

1. G. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009.

2. Ch. Handy, Wiek paradoksów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.

3. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

(http://www.wuj.pl/UserFiles/File/FRAGMENTY/Zarzadzanie%20mediami%20fragment1.pdf)

oraz publikacje zwarte, artykuły, raporty, opracowania wskazane przez osobę prowadzącą w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.