Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-121-1-ZD-6
Przedmioty dla programu WZKS-121-2-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko, Tomasz Zacłona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej cywilizacji ZKM_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować problemy badawcze, wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potrafi, dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je ZKM_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pełnienia ról zawodowych, wymagających podstawowej wiedzy ekonomicznej ZKM_K1_K04

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 15

konsultacje 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 15

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych. W1, U1, K1

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. Rodzaje systemów gospodarczych. W1, U1, K1

3. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Determinanty zmian popytu i podaży. W1, U1, K1

4. Funkcje gospodarstwa domowego. W1, K1

5. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki). Przedsiębiorczość. Utarg. Koszt. Zysk. W1, U1, K1

6. Metody pomiaru PKB. Wzrost gospodarczy. W1, K1

7. Państwo w gospodarce. Ruch okrężny. Budżet państwa. W1, K1

8. Inflacja. Bezrobocie. W1, K1

Literatura:

Obowiązkowa

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko, Tomasz Zacłona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej cywilizacji ZKM_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować problemy badawcze, wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potrafi, dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je ZKM_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pełnienia ról zawodowych, wymagających podstawowej wiedzy ekonomicznej ZKM_K1_K04

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 15

konsultacje 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 15

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych. W1, U1, K1

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. Rodzaje systemów gospodarczych. W1, U1, K1

3. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Determinanty zmian popytu i podaży. W1, U1, K1

4. Funkcje gospodarstwa domowego. W1, K1

5. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki). Przedsiębiorczość. Utarg. Koszt. Zysk. W1, U1, K1

6. Metody pomiaru PKB. Wzrost gospodarczy. W1, K1

7. Państwo w gospodarce. Ruch okrężny. Budżet państwa. W1, K1

8. Inflacja. Bezrobocie. W1, K1

Literatura:

Obowiązkowa

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.