Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne i prywatne finanse kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.63IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne i prywatne finanse kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-121-1-UD-4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu przedstawienie zasad finansowania i organizacji działalności kulturalnej w warunkach gospodarki rynkowej. Zajęcia umożliwiają poznanie wyników najnowszych badań polskich i zagranicznych dotyczących współczesnego funkcjonowania kultury.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Umiejętności

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem w kulturze

- posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów finansowania kultury

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych nt. zadanego tematu

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy finansowania kultury

Kompetencje społeczne

- Jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia

- potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność - 2 NB

Kolokwium podsumowujące – 50 pkt

Aktywność (przygotowanie prezentacji wybranego przykładu) – maks. 30 pktMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą brać udział w dyskusjach, debatach oraz prezentacjach. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia będzie kolokwium podsumowujące.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia - 30 h

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć - 20 h

- przygotowanie do kolokwium pisemnego – 30 h


w sumie: 80 h = 3 pkt ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

Ćwiczenia Publiczne i prywatne finanse kultury skierowane są do studentów, których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i finansowania

działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne podmioty (publiczne, nonprofit i komercyjną). Zagadnienia teoretyczne są równoważone przykładami praktycznych rozwiązań. W ramach zajęć studenci mogą zapoznać się z nowymi tematami badawczymi z zakresu finansowania kultury. Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny. Zawierają prezentacje multimedialne (Microsoft Power Point). Każde z zajęć będzie się składać z wprowadzenia oraz przygotowanych przez prowadzącą prezentacji lub zadań aktywizujących.

Tematy spotkań:

1. Wprowadzenie - logika publicznego finansowania w kulturze

2. Budżetowe i pozabudżetowe finansowanie w kulturze

3. Infrastruktura kultury – aspekty finansowe

4. Festiwale – aspekty finansowe

5. Ulgi podatkowe w kulturze

6. Wycena dzieł sztuki. Kopiowanie. Aukcje i ceny

7. Finansowanie kultury. Przykład USA

8. Finansowanie kultury w krajach azjatyckich. Przykład Chin

9. Finansowanie kultury w krajach arabskich. Przykład Turcji

10. Finansowanie kultury. Brazylia

11. Podsumowanie

Literatura:

Dorota Ilczuk, „Ekonomika kultury”, PWN Warszawa 2012

David Throsby, „Ekonomia i kultura”, NCK Warszawa 2010

Ruth Towse, „Ekonomia kultury. Kompendium”, NCK, Warszawa 2011

Dorota Ilczuk, Wojciech Misiąg „Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej”, IBnGR, Gdańsk 2003

Katarzyna Kopeć, „Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, Libron, Kraków 2014

Raporty branżowe: NCK, KE, GUS, Compendium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.