Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty miejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.80IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty miejskie
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konior
Prowadzący grup: Agnieszka Konior, Weronika Pokojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przybliżenie uczestnikom zajęć szeroko rozumianego procesu zarządzania projektami miejskimi, podejmowanego z punktu widzenia zarządzania humanistycznego, czerpiącego jednak z innych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna, geografia społeczna, turystyka, marketing, itp., odbywającego się przy udziale różnych grup interesariuszy.


Po zakończeniu przedmiotu student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu różnych typów projektów miejskich. Będzie w stanie samodzielnie podejmować refleksję dotyczącą otaczającej go przestrzeni miejskiej i konieczności uwzględniania różnych grup interesariuszy w procesie zarządzania nią. Umiejętności praktyczne przydatne będą przyszłym menedżerom kultury i mediów, którzy samodzielnie podejmowali będą tego typu działania lub współdziałali z innymi przy ich realizacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W02 zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana). H2A_W06

• K_W13 poprzez praktyczne uczestnictwo w projektach, zna różnorodne formy działania kulturalnego, instytucjonalne ramy tych działań, sposoby funkcjonowania oraz organizowania. H2A_W10


Umiejętności:

• K_U05 potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk o zarządzaniu. H2A_U04


Kompetencje społeczne:

• K_K02 potrafi współdziałać w grupie i twórczo animować zespół. H2A_K02

• K_K06 potrafi przyjąć rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego. H2A_K02

• K_K08 potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym. H2A_K03

• K_K10 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. H2A_K01

• K_K12 jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań w ramach projektów kulturalnych. H2A_K02, H2A_K04

• K_K14 wykazuje się zaawansowaną zdolnością organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno na poziomie lokalnym i globalnym. H2A_K02

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach i aktywny udział w nich (dozwolone 10% nieobecności, czyli 2h akademickie 2x45 min)

- ponad 50% nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu bez możliwości odrabiania

- przygotowanie do zajęć

- kolokwium zaliczeniowe


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność studentów i ich przygotowanie do zajęć będzie oceniane na bieżąco podczas ćwiczeń. Ostateczna ocena jest wynikiem kolokwium zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (metoda projektów, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Pełny opis:

1. Projektowanie przestrzeni miejskich

2. Koncepcja smart city

3. Zieleń w przestrzeni miejskiej

4. Miasta kreatywne

5. Ikony architektury i starrchitects

6. Partycypacja społeczna

7. Marketing miast

8. Reklamy i estetyka przestrzeni miejskiej

9. Turystyka w mieście

10. Podsumowanie

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arnstein Sherry R., Drabina partycypacji, w: Partycypacja przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012

Dymna Elżbieta, Rutkiewicz Marcin, Polski outdoor. Reklama w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Klucze, 2009

Kubicki Paweł, Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?, „Przegląd Socjologiczny”, 1/2016, s. 65-79

Murzyn-Kupisz Monika, Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych: czynniki i uwarunkowania [w:] Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych, materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, 2015

Pudełko Agnieszka, Dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja obszarów miejskich [w:] Gaweł Łukasz, Pokojska Weronika, Pudełko Agnieszka (red.), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Attyka, 2016

Raport Przyszłość miast, miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne, Ośrodek analityczny THINKTANK, 2013, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf

oraz inne publikacje podawane na bieżąco na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

1. "Magazyn Miasta" , http://publica.pl/kategoria-produktu/magazyn-miasta

2. Chabiera Aleksandra, Kozioł Anna, Skladawski Bartosz (red.), Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016

3. Drozda Łukasz, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Książka i Prasa, 2017

4. Gehl Jan, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, 2014

5. Gehl Jan, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, 2009

6. Groyecka Dorota, Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014

7. Harvey David, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, 2012

8. Jacobs Jane, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, 2014

9. Landry Charler, Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, 2014

10. McGuirk Justin, Radykalne miasta, Fundacja Bęc Zmiana, 2015

11. Mergler Lech, Pobłocki Kacper, Wudarski Maciej, Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Fundacja ResPublica, 2013

12. Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2018

13. Miessen Markus, Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, 2013

14. Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta. Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015

15. Nowakowska Aleksandra, EkoMiasto#gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Nowakowska_Ekomiasto_GOSPODARKA-.pdf

16. Przygodzki Zbigniew, EkoMiasto#Zarzadzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Przygodzki_Ekomiasto_ZARZADZANIE_.pdf

17. Purchla Jacek, Sepioł Janusz (red.), Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015

18. Rzeńca Agnieszka, EkoMiasto#środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Rzenca_Ekomiasto_SRODOWISKO_.pdf

19. Rzeńca Agnieszka, Nowakowska Aleksandra, Przyg Zbigniew, EkoMiasto#społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Nowakowska-i-in_Ekomiasto_SPOLECZENSTWO_.pdf

20. Sadik-Khan Janette, Salomonow Seth, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017

21. Smoleń Monika, Przemysły kreatywne: wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003

22. Springer Filip, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Wydawnictwo Karakter, 2016

23. Springer Filip, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni. Wydawnictwo Karakter, 2013

24. Szczyguła Alicja, Głaz Jakub, Wspólne nie znaczy niczyje, Narodowe Centrum Kultury 2016

25. Świątkowska Bogna (red.), Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości, Fundacja Bęc Zmiana, 2014

26. Zukin Sharon, Loft Living. Culture and Capital in Urban Change, Rutgers University Press, 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Komornicka
Prowadzący grup: Zuzanna Komornicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przybliżenie uczestnikom zajęć szeroko rozumianego procesu zarządzania projektami miejskimi, podejmowanego z punktu widzenia zarządzania humanistycznego, czerpiącego jednak z innych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna, geografia społeczna, turystyka, marketing, itp., odbywającego się przy udziale różnych grup interesariuszy.


Po zakończeniu przedmiotu student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu różnych typów projektów miejskich. Będzie w stanie samodzielnie podejmować refleksję dotyczącą otaczającej go przestrzeni miejskiej i konieczności uwzględniania różnych grup interesariuszy w procesie zarządzania nią. Umiejętności praktyczne przydatne będą przyszłym menedżerom kultury i mediów, którzy samodzielnie podejmowali będą tego typu działania lub współdziałali z innymi przy ich realizacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W02 zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana). H2A_W06

• K_W13 poprzez praktyczne uczestnictwo w projektach, zna różnorodne formy działania kulturalnego, instytucjonalne ramy tych działań, sposoby funkcjonowania oraz organizowania. H2A_W10


Umiejętności:

• K_U05 potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk o zarządzaniu. H2A_U04


Kompetencje społeczne:

• K_K02 potrafi współdziałać w grupie i twórczo animować zespół. H2A_K02

• K_K06 potrafi przyjąć rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego. H2A_K02

• K_K08 potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym. H2A_K03

• K_K10 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. H2A_K01

• K_K12 jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań w ramach projektów kulturalnych. H2A_K02, H2A_K04

• K_K14 wykazuje się zaawansowaną zdolnością organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno na poziomie lokalnym i globalnym. H2A_K02

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach i aktywny udział w nich (dozwolone 10% nieobecności, czyli 2h akademickie 2x45 min)

- ponad 50% nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu bez możliwości odrabiania

- przygotowanie do zajęć

- kolokwium zaliczeniowe


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność studentów i ich przygotowanie do zajęć będzie oceniane na bieżąco podczas ćwiczeń. Ostateczna ocena jest wynikiem kolokwium zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (metoda projektów, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Pełny opis:

1. Projektowanie przestrzeni miejskich

2. Koncepcja smart city

3. Zieleń w przestrzeni miejskiej

4. Miasta kreatywne

5. Ikony architektury i starrchitects

6. Partycypacja społeczna

7. Marketing miast

8. Reklamy i estetyka przestrzeni miejskiej

9. Turystyka w mieście

10. Podsumowanie

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arnstein Sherry R., Drabina partycypacji, w: Partycypacja przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012

Dymna Elżbieta, Rutkiewicz Marcin, Polski outdoor. Reklama w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Klucze, 2009

Kubicki Paweł, Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?, „Przegląd Socjologiczny”, 1/2016, s. 65-79

Murzyn-Kupisz Monika, Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych: czynniki i uwarunkowania [w:] Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych, materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, 2015

Pudełko Agnieszka, Dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja obszarów miejskich [w:] Gaweł Łukasz, Pokojska Weronika, Pudełko Agnieszka (red.), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Attyka, 2016

Raport Przyszłość miast, miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne, Ośrodek analityczny THINKTANK, 2013, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf

oraz inne publikacje podawane na bieżąco na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

1. "Magazyn Miasta" , http://publica.pl/kategoria-produktu/magazyn-miasta

2. Chabiera Aleksandra, Kozioł Anna, Skladawski Bartosz (red.), Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016

3. Drozda Łukasz, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Książka i Prasa, 2017

4. Gehl Jan, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, 2014

5. Gehl Jan, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, 2009

6. Groyecka Dorota, Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014

7. Harvey David, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, 2012

8. Jacobs Jane, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, 2014

9. Landry Charler, Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, 2014

10. McGuirk Justin, Radykalne miasta, Fundacja Bęc Zmiana, 2015

11. Mergler Lech, Pobłocki Kacper, Wudarski Maciej, Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Fundacja ResPublica, 2013

12. Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2018

13. Miessen Markus, Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, 2013

14. Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta. Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015

15. Nowakowska Aleksandra, EkoMiasto#gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Nowakowska_Ekomiasto_GOSPODARKA-.pdf

16. Przygodzki Zbigniew, EkoMiasto#Zarzadzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Przygodzki_Ekomiasto_ZARZADZANIE_.pdf

17. Purchla Jacek, Sepioł Janusz (red.), Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015

18. Rzeńca Agnieszka, EkoMiasto#środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Rzenca_Ekomiasto_SRODOWISKO_.pdf

19. Rzeńca Agnieszka, Nowakowska Aleksandra, Przyg Zbigniew, EkoMiasto#społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Nowakowska-i-in_Ekomiasto_SPOLECZENSTWO_.pdf

20. Sadik-Khan Janette, Salomonow Seth, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017

21. Smoleń Monika, Przemysły kreatywne: wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003

22. Springer Filip, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Wydawnictwo Karakter, 2016

23. Springer Filip, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni. Wydawnictwo Karakter, 2013

24. Szczyguła Alicja, Głaz Jakub, Wspólne nie znaczy niczyje, Narodowe Centrum Kultury 2016

25. Świątkowska Bogna (red.), Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości, Fundacja Bęc Zmiana, 2014

26. Zukin Sharon, Loft Living. Culture and Capital in Urban Change, Rutgers University Press, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.