Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.22K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Pokojska
Prowadzący grup: Weronika Pokojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi animacji kultury i współpracy ze społecznością lokalną, z jakimi mogą spotkać się podczas pracy w charakterze menedżerów kultury – szczególnie w domach, ośrodkach i centrach kultury oraz organizacjach pozarządowych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student:

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące kategorii kultury (W)

- wykazuje orientację we współczesnym życiu kulturalnym (W)

- posiada umiejętność przygotowania typowej pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów zarządzania kulturą i mediami (U)

- dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej potrafi opisywać świat kultury z jego instytucjami (U)

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą) (U)

- potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora (KS)

- jest przygotowany do uczestniczenia w projektach społecznych (kulturalnych, obywatelskich, gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (KS)

- potrafi pełnić rolę aktywnego propagatora wiedzy i umiejętności związanych ze swoją specjalnością (KS)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu student powinien:

Wykazać się obecnością i aktywnością na zajęciach, przy czym:

- dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (lub brak zadań na platformie do pracy zdalnej),

- 50% nieobecności oznacza niezaliczenie zajęć,

- każdy student zobowiązany jest do przygotowania się na kolejne zajęcia z zagadnień zadanych przez prowadzącego, w tym lektury wskazanych tekstów,

- nieprzygotowanie jest równoznaczne z nieobecnością.


2. Przedłożyć w ustalonym terminie pisemną pracę semestralną i uzyskać z niej ocenę pozytywną.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas realizacji zadań na platformie zdalnej oraz w czasie konsultacji indywidualnych.

Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest przygotowanie pisemnej pracy semestralnej.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o:

(1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych);

(3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją.

Bilans punktów ECTS:

1. ćwiczenia (30 godzin) – 1 ECTS

2. lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji (30 godzin) – 1 ECTS

3. przygotowanie do zajęć (30 h) – 1 ECTS

4. praca semestralna – opracowanie projektu, kwerenda, pisanie pracy, konsultacje z prowadzącym, przygotowanie się do zaliczenia końcowego (30 godzin) – 1 ECTS


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia rozpoczną się od przybliżenia studentom definicji oraz terminologii dotyczących animacji kultury. Uczestnicy zajęć poznają zagadnienie edukacji kulturowej, społeczności lokalnej i metody diagnozowania potrzeb odbiorców, a także podstawowe problemy z jakimi spotykają się animatorzy kultury w Polsce. Przedstawione zostaną organizacje zajmujące się animowaniem, przede wszystkim instytucje publiczne oraz NGO. Studenci zapoznają się z możliwościami pozyskiwania funduszy na realizację projektów kulturalnych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Planowane są ćwiczenia praktyczne oraz spotkania online z praktykami, a analizie poddane zostaną konkretne przypadki animacji z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego.

Literatura:

Przykładowa literatura do zajęć:

Białek red. (2009), DLA. Animacja kultury - metody, działania, inspiracje.

Białek-Graczyk red. (2009), Zoom na domy kultury.

Cichosz, Lewicka, Molesztak (2018), Animacja społeczno-kulturalna. Współczesne wyzwania.

Dobiasz (2013), Przybornik animatora kultury. Lokalne projekty twórcze.

Dobiasz-Krysiak (2016), Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu, „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” nr 5, s. 85-99.

Historie + Animacja, Sztuka + Animacja, Edukacja + Animacja, Nowe media + Animacja

Klaś (2018), Zarządzanie przez animację - dziedzictwo kulturowe w centrach, ośrodkach i domach kultury [w:] Ł. Gaweł, M. Kostera red., Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, s. 99-116.

Krajewski, Skórzyńska red. (2017), Diagnoza w kulturze.

Nowotny red. (2010), Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

Teraz! Animacja kultury (2008).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Komornicka
Prowadzący grup: Zuzanna Komornicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi animacji kultury i współpracy ze społecznością lokalną, z jakimi mogą spotkać się podczas pracy w charakterze menedżerów kultury – szczególnie w domach, ośrodkach i centrach kultury oraz organizacjach pozarządowych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student:

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące kategorii kultury (W)

- wykazuje orientację we współczesnym życiu kulturalnym (W)

- posiada umiejętność przygotowania typowej pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów zarządzania kulturą i mediami (U)

- dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej potrafi opisywać świat kultury z jego instytucjami (U)

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą) (U)

- potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora (KS)

- jest przygotowany do uczestniczenia w projektach społecznych (kulturalnych, obywatelskich, gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (KS)

- potrafi pełnić rolę aktywnego propagatora wiedzy i umiejętności związanych ze swoją specjalnością (KS)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu student powinien:

Wykazać się obecnością i aktywnością na zajęciach, przy czym:

- dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (lub brak zadań na platformie do pracy zdalnej),

- 50% nieobecności oznacza niezaliczenie zajęć,

- każdy student zobowiązany jest do przygotowania się na kolejne zajęcia z zagadnień zadanych przez prowadzącego, w tym lektury wskazanych tekstów,

- nieprzygotowanie jest równoznaczne z nieobecnością.


2. Przedłożyć w ustalonym terminie pisemną pracę semestralną i uzyskać z niej ocenę pozytywną.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas realizacji zadań na platformie zdalnej oraz w czasie konsultacji indywidualnych.

Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest przygotowanie pisemnej pracy semestralnej.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o:

(1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych);

(3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją.

Bilans punktów ECTS:

1. ćwiczenia (30 godzin) – 1 ECTS

2. lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji (30 godzin) – 1 ECTS

3. przygotowanie do zajęć (30 h) – 1 ECTS

4. praca semestralna – opracowanie projektu, kwerenda, pisanie pracy, konsultacje z prowadzącym, przygotowanie się do zaliczenia końcowego (30 godzin) – 1 ECTS


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia rozpoczną się od przybliżenia studentom definicji oraz terminologii dotyczących animacji kultury. Uczestnicy zajęć poznają zagadnienie edukacji kulturowej, społeczności lokalnej i metody diagnozowania potrzeb odbiorców, a także podstawowe problemy z jakimi spotykają się animatorzy kultury w Polsce. Przedstawione zostaną organizacje zajmujące się animowaniem, przede wszystkim instytucje publiczne oraz NGO. Studenci zapoznają się z możliwościami pozyskiwania funduszy na realizację projektów kulturalnych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Planowane są ćwiczenia praktyczne oraz spotkania online z praktykami, a analizie poddane zostaną konkretne przypadki animacji z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego.

Literatura:

Przykładowa literatura do zajęć:

Białek red. (2009), DLA. Animacja kultury - metody, działania, inspiracje.

Białek-Graczyk red. (2009), Zoom na domy kultury.

Cichosz, Lewicka, Molesztak (2018), Animacja społeczno-kulturalna. Współczesne wyzwania.

Dobiasz (2013), Przybornik animatora kultury. Lokalne projekty twórcze.

Dobiasz-Krysiak (2016), Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu, „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” nr 5, s. 85-99.

Historie + Animacja, Sztuka + Animacja, Edukacja + Animacja, Nowe media + Animacja

Klaś (2018), Zarządzanie przez animację - dziedzictwo kulturowe w centrach, ośrodkach i domach kultury [w:] Ł. Gaweł, M. Kostera red., Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, s. 99-116.

Krajewski, Skórzyńska red. (2017), Diagnoza w kulturze.

Nowotny red. (2010), Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

Teraz! Animacja kultury (2008).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.