Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.26sK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Zarządzanie kulturą i mediami,stacjonarne 1 stopnia,3 rok,obowiązkowe dla modułu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wykład ma na celu przedstawienie ekonomicznych aspektów prowadzenia szeroko rozumianej działalności kulturalnej. W szczególności skoncentrowany będzie na zapoznaniu studentów z zasadami finansowania i organizacji działalności kulturalnej w warunkach gospodarki rynkowej. Wykład umożliwia poznanie wyników najnowszych badań polskich i zagranicznych dotyczących

współczesnego funkcjonowania kultury. Badania te mają zarówno charakter studialny, jak i empiryczny.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych


Umiejętności

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z ekonomiką kultury

- posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów ekonomiki kultury

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych nt. ekonomiki kultury

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy ekonomiki kultury


Kompetencje społeczne

- Jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia

- potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek zaliczenia semestru:

- obecność

- egzamin pisemny - maks. 80 pkt

- aktywność (np. podsumowanie poprzednich zajęć – maks. 5 pkt / prezentacja na wybrany temat - maks. 15 pkt)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą brać udział w dyskusjach. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia będzie egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć - 20 h

- przygotowanie do kolokwiów pisemnych – 30 h

- przygotowanie do debaty - 20hw sumie: 100 h = 4 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wykład Ekonomika kultury skierowany jest do studentów, których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i finansowania

działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne podmioty (publiczne, nonprofit i komercyjną).

Pełny opis:

Wykład Ekonomika kultury skierowany jest do studentów, których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i finansowania

działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne podmioty (publiczne, nonprofit i komercyjną). Zagadnienia teoretyczne są równoważone przykładami praktycznych rozwiązań. W ramach wykładu studenci mogą zapoznać się z nowymi tematami badawczymi z zakresu ekonomiki kultury, jak zarządzanie kreatywnością, czy monitorowanie działalności kulturalnej, a także przyswoić praktyczne informacje na temat europejskich środków pomocowych i sposobów ich pozyskiwania. Wykład daje solidne podstawy do nowoczesnego kierowania działalnością kulturalną zarówno w obszarze sektora publicznego, nonprofit, jak i komercyjnego

(przemysły kultury). Jego słuchacze znakomicie odnajdą się zarówno w roli animatorów, jak i menedżerów kultury, w samodzielnie

założonych firmach, publicznych instytucjach kultury, dużych przedsiębiorstwach przemysłów kultury, jak i różnorodnym biznesie

sponsorującym kulturę.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny. Zawierają prezentacje multimedialne (Microsoft Power Point). Każde z zajęć będzie się

składać z wprowadzenia oraz przygotowanych przez prowadzącą prezentacji.

Tematy spotkań:

1. Ekonomika kultury – geneza, definicja pojęcia, teorie badawcze, stan prowadzonych badań, definicje, wskaźniki.

2. Związki: ekonomika kultury- polityka kulturalna - finansowanie kultury

3. Zasady, formy i kryteria finansowania kultury ze środków publicznych, w tym finansowanie projektów.

4. Finansowanie kultury w Polsce.

5. Zasady i formy finansowania kultury we współczesnej Europie

6. Finansowanie kultury z programów wspólnotowych UE i z Funduszy strukturalnych

7. Sektor nonprofit. Możliwość rozwoju kultury w formule nonprofit. Wybrane fundacje

8. Nowe problemy badawcze we współczesnej ekonomice kultury

9. Statystyka w kulturze - ujęcie polskie i europejskie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dorota Ilczuk, Ekonomika kultury, PWN Warszawa 2012

David Throsby, „Ekonomia i kultura”, NCK Warszawa 2010.

Ruth Townse, “Ekonomia kultury. Kompendium”, NCK, Warszawa 2011

Dorota Ilczuk, Wojciech Misiąg “Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej”, IBnGR, Gdańsk 2003.

KEA, The Economy of Culture in Europe, 2006

Literatura uzupełniająca:

Kultura w 2017, GUS

Finanse kultury w latach 2007-2015, GUS, 2016

Ciekawe czasy finansowania kultury samorządowej, NCK, 2015

Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę, NCK 2015

Nowa sprawozdawczość instytucji kultury, MKiDN, 2015

Raporty o stanie kultury, 2009

Muzea w Polsce (2013-2015), NIMOZ, 2016

Budowa muzeów w latach 2007-2015. Informacja o wynikach kontroli, NIK, 2016

Stan bibliotek w Polsce w 2015 roku, BN, 2016

Rynek książki w Polsce, IK, 2016

Sektor non-profit w 2014 roku, GUS, 2016

Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, 2015

Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce, WUW, 2014

Wsparcie dla twórców i artystów, perspektywa międzynarodowa, prof. Dorota Ilczuk, NCK, 2017

The Economy of Culture in Europe, KEA, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wykład ma na celu przedstawienie ekonomicznych aspektów prowadzenia szeroko rozumianej działalności kulturalnej. W szczególności skoncentrowany będzie na zapoznaniu studentów z zasadami finansowania i organizacji działalności kulturalnej w warunkach gospodarki rynkowej. Wykład umożliwia poznanie wyników najnowszych badań polskich i zagranicznych dotyczących współczesnego funkcjonowania kultury. Badania te mają zarówno charakter studialny, jak i empiryczny.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych


Umiejętności

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z ekonomiką kultury

- posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów ekonomiki kultury

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych nt. ekonomiki kultury

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy ekonomiki kultury


Kompetencje społeczne

- Jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia

- potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie semestru pierwszego.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek zaliczenia semestru:

- egzamin pisemny - maks. 80 pkt

- aktywność maks 20 pkt

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą brać udział w dyskusjach. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia będzie egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć - 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 50 h

w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS

Skrócony opis:

Wykład Ekonomika kultury skierowany jest do studentów, których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i finansowania

działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne podmioty (publiczne, nonprofit i komercyjną).

Pełny opis:

Wykład Ekonomika kultury skierowany jest do studentów, których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i finansowania

działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne podmioty (publiczne, nonprofit i komercyjną). Zagadnienia teoretyczne są równoważone przykładami praktycznych rozwiązań. W ramach wykładu studenci mogą zapoznać się z nowymi tematami badawczymi z zakresu ekonomiki kultury, jak zarządzanie kreatywnością, czy monitorowanie działalności kulturalnej, a także przyswoić praktyczne informacje na temat europejskich środków pomocowych i sposobów ich pozyskiwania. Wykład daje solidne podstawy do nowoczesnego kierowania działalnością kulturalną zarówno w obszarze sektora publicznego, nonprofit, jak i komercyjnego (przemysły kultury). Jego słuchacze znakomicie odnajdą się zarówno w roli animatorów, jak i menedżerów kultury, w samodzielnie założonych firmach, publicznych instytucjach kultury, dużych przedsiębiorstwach przemysłów kultury, jak i różnorodnym biznesie

sponsorującym kulturę.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny. Zawierają prezentacje multimedialne (Microsoft Power Point). Każde z zajęć będzie się

składać z wprowadzenia oraz przygotowanych przez prowadzącą prezentacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dorota Ilczuk, Ekonomika kultury, PWN Warszawa 2012

David Throsby, „Ekonomia i kultura”, NCK Warszawa 2010.

Ruth Townse, “Ekonomia kultury. Kompendium”, NCK, Warszawa 2011

Dorota Ilczuk, Wojciech Misiąg “Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej”, IBnGR, Gdańsk 2003.

KEA, The Economy of Culture in Europe, 2006

Literatura uzupełniająca:

Kultura w 2017, GUS

Finanse kultury w latach 2007-2015, GUS, 2016

Ciekawe czasy finansowania kultury samorządowej, NCK, 2015

Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę, NCK 2015

Nowa sprawozdawczość instytucji kultury, MKiDN, 2015

Raporty o stanie kultury, 2009

Muzea w Polsce (2013-2015), NIMOZ, 2016

Budowa muzeów w latach 2007-2015. Informacja o wynikach kontroli, NIK, 2016

Stan bibliotek w Polsce w 2015 roku, BN, 2016

Rynek książki w Polsce, IK, 2016

Sektor non-profit w 2014 roku, GUS, 2016

Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, 2015

Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce, WUW, 2014

Wsparcie dla twórców i artystów, perspektywa międzynarodowa, prof. Dorota Ilczuk, NCK, 2017

The Economy of Culture in Europe, KEA, 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.