Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.28sM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem niniejszego kursu prowadzonego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką funkcjonowania mediów oraz organizacji medialnych w Polsce; wskazanie istotnych determinant ich funkcjonowania.

Efekty kształcenia:

K_W04 zna system prawny regulujący działalność organizacji medialnych w Polsce. H1A_W04, H1A_W05

K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury i mediów. H1A_W04

K_W16 ma podstawową wiedzę z zakresu rynku mediów w Polsce. H1A_W04

K_W23 zna i rozumie historyczny rozwój mediów. H1A_W04


K_U04 potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z dziejami kultury oraz problematyką zarządzania kulturą i mediami. H1A_U06

K_U07 pod kierunkiem opiekuna naukowego zdobywa umiejętność w pracy nad opracowaniem projektu i jego realizacją.H1A_U01, H1A_U02

K_U18 potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą). H1A_U02


K_K05 czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form. H1A_K06

K_K14 dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz

interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne. H1A_K06


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie testowe (50 % + 1 pkt) na platformie MS Teams

Do zaliczenia potrzebne jest opanowanie wiedzy prezentowanej podczas wykładów oraz tej wyniesionej z lektury publikacji wskazanych w niniejszym sylabusie oraz podczas wykładów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne w formie testu składającego się z pytań zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

Test zaliczeniowy ma sprawdzać znajomość najważniejszych pojęć z zakresu zarządzania mediami, a także znajomość procesów zachodzących na polskim rynku medialnym. Test jest zaliczony zdany po osiągnięciu co najmniej 50 proc. +1. W semestrze zimowym 2020/2021 zarówno wykłady, jak i zaliczenie odbywać będę się zdalnie na platformie MS Teams


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• projekcja filmowa/oglądanie materiałów audiowizualnych

• praca z książką

• dyskusja/dyskusja panelowa/burza mózgów

• wykład-prelekcja

• praca z tekstem

• obserwacja,

• dyskusja/dyskusja panelowa/ burza mózgów

• wycieczka

• tekst przwodni

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu + lektura literatury – 90 h


w sumie: 120 h = 4 pkt. ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Pełny opis:

1. Organizacje medialne w Polsce, istota zarządzania mediami - charakterystyka ogólna, otoczenie dalsze, bliższe, najważniejsze uwarunkowania (wykład informacyjny)

2. Polski rynek medialny – struktura, uwarunkowania społeczno-polityczne, konkurencja; modele. Zarządzanie mediami ujęcie systemowe.

3. Media w Polsce w latach 50-60; Media w okresie 70-80 - wybrane zagadnienia.

4. Media w okresie przemian – najważniejsze zmiany i konsekwencje; Telewizja w Polsce w latach 90 - wybrane zagadnienia.

5. Prawo prasowe i Ustawa medialna – prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce (wykład informacyjny)

7. Media publiczne w Polsce – najważniejsze problemy zarządzania (wykład informacyjny + dyskusja)

8. Struktura polskiego rynku prasowego (wykład informacyjny + dyskusja)

9. Strategie organizacji medialnych w Polsce: prasa (wykład informacyjny + dyskusja)

10. Strategie organizacji medialnych w Polsce: radio (wykład informacyjny + dyskusja)

11. Radio jako obiekt zarządzania, zarządzanie uwagą stacji radiowych na wybranych przykładach.

12. Telewizja w Polsce - jako trendsetter rynku medialnego

13. Strategie organizacji medialnych w Polsce: telewizja, ocena wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych (wykład informacyjny + dyskusja)

14. Metody pomiaru audytorium medialnego (wykład informacyjny)

15. Media komercyjne w Polsce – najważniejsze problemy zarządzania (dyskusja)

16. Przyszłość mediów i zawodów okol-medialnych (dyskusja).

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Kraków 2007.

B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011.

B. Nierenberg, Media Management; A Comparative Analysis of European and American Systems, Jagiellonian University Press, Cracow 2016

A. B. Albarran, S.M Chan-Olmsted, M.O. Wirth (eds), Handbook of Media Management and Economics, Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey 2006.

Literatura dodatkowa:

J. Beliczyński, Radio jako obiekt zarządzania, Kraków 2005.

T. Kowalski, Między twórczością a biznesem. Wprowadzanie do zarządzania w mediach i rozrywce, Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008.

L. Kung, Strategie zarządzania na rynku mediów. Wolters Kluwer Polska 2010.

T. Kowalski, B. Jung, Media w rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006

M. Mrozowski, Media masowe, władza rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840050024/U/D19840024Lj.pdf

Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930070034/U/D19930034Lj.pdf

Publikacje, materiały i raporty wskazane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Uwagi:

przedmiot jest realizowany z wykorzystaniem kompetencji nabytych w projekcie „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.