Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka studencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-H.II1s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka studencka
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Plebańczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Plebańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania organizacjami kultury i mediów

Efekty kształcenia:

Weryfikacja pozyskanej przez studenta wiedzy teoretycznej poprzez praktykę w wybranej organizacji.

Doświadczenie pozyskane przez studenta w trakcie praktyki ma podnieść jego kompetencje z zakresie zarządznia organizacjami

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat podstaw zarządzania organizacjami

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w wymaganym wymiarze godzin przez instytucje/ organizację przyjmującą studenta na praktykę oraz sprawozdanie studenta – pisemna opinia nt. efektywności odbytej praktyki (czy i w jakim stopniu praktyka spełniła jego oczekiwania, czego nauczył się w czasie jej trwania).


Praktyka studencka jest integralną częścią programu studiów, niemniej jednak jest traktowana jako przedmiot fakultatywny, ponieważ student ma prawo do zastąpienia praktyki stażem lub wolontariatem (każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i wymaga akceptacji Zastępcy Dyrektora Instytutu Kultury ds. studiów)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest zaświadczenie o odbyciu praktyki, wystawione przez przyjmującą organizację lub instytucję a także indywidualny raport sporządzony przez studenta na temat skuteczności podjętej praktyki.

Metody dydaktyczne:

Program praktyk powinien obejmować:

A/ Ogólne zapoznanie się z instytucją/organizacją w zakresie prowadzonej przez nią działalności.

B/ Szczegółowe zapoznanie się ze statutem instytucji/organizacji, jej strukturą organizacyjną, organizacją stanowisk pracy, regulaminem pracy oraz innymi dostępnymi regulaminami wewnętrznymi. Student powinien rozpoznać system informacyjny i metody komunikacji instytucji z klientem, stosowane techniki marketingowe.

C/ Zaleca się aktywne formy realizacji praktyk, np.:

a/ samodzielną realizację niewielkiego projektu,

b/ współpracę przy realizacji większego, złożonego przedsięwzięcia,

c/ pracę w zespole pracowników realizujących standardowe zadania,

d/ przeprowadzenie analiz lub badań na potrzeby instytucji/organizacji przyjmującej studenta.


Bilans punktów ECTS:

Dokonanie wyboru instytucji/ organizacji, przygotowanie projektu umowy, odbycie praktyki (90 godzin) oraz sporządzenie raportu z odbytej praktyki – 4 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

90 godzin praktyk w wybranej instytucji /organizacji, na podstawie umowy dotyczącej organizacji praktyki zawieranej każdorazowo pomiędzy Instytutem Kultury UJ a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę.


Praktyki są bezpłatne. Nie wyklucza się jednak innych indywidualnych rozwiązań, w przypadku propozycji ze strony instytucji przyjmującej na praktyki

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Praktyki są realizowane w instytucjach kultury i mediów i mają na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie zarządzania organizacjami kultury i mediów

Pełny opis:

Praktyki są realizowane w instytucjach kultury i mediów i mają na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie zarządzania organizacjami kultury i mediów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.