Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny: Neuronauka i neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-187/IV-Vnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny: Neuronauka i neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Bober-Płonka
Prowadzący grup: Bogusława Bober-Płonka, Natalia Majkowska, Wojciech Solecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

C1Celem programu jest zaznajomienie studentów psychologii z zagadnieniami neuronauki oraz neuropsychologii

ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii i patologii układu nerwowego, trenowanie umiejętności rozpoznawania

dysfunkcji oun

C2 Kolejnym celem jest przekazanie wiedzy z podstaw neuropsychologii klinicznej oraz przygotowanie do zajęć

praktycznych w klinice neurologicznej, trening umiejętności nawiązywania kontaktu z chorym neurologicznie

C3 Zapoznanie Studentów z metodologią badań neuropsychologicznych, testami i technikami badań oraz

podstawami opiniowania neuropsychologicznego.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia przedmiotu "Neuronauka i neuropsychologia"

jest zaznajomienie się studentów z zagadnieniami z zakresu funkcji

i patologii ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto Studenci

pogłębią wiedzę z zakresu patologii funkcjonowania ośrodkowego

systemu nerwowego oraz neurobiologicznych podstaw chorób

neurodegeneracyjnych i psychicznych. Kolejnym efektem

dydaktycznym będzie pogłębienie wiedzy z zakresu

neuropsychologii, zapoznanie się z metodami i testami

neuropsychologicznymi oraz umiejętność stosowana ich w praktyce

klinicznej .

Kolejnym efektem dydaktycznym będzie zapoznanie się

z metodami i testami neuropsychologicznymi, trenowanie

sprawności posługiwania się nimi oraz umiejętność stosowana ich

w praktyce klinicznej

Student doskonali swoje kompetencje społeczne w kontakcie

z osobą z dysfunkcją oun, w pracy zespołowej z personelem

medycznym, rozwija wrażliwość emocjonalną i kompetencje

zawodowe

PSYZ_K3_W01 Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach

pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

PSYZ_K3_W03

Absolwent zna i rozumie miejsce psychologii wśród innych dziedzin nauki (nauk społecznych,

humanistycznych, medycznych i innych) oraz przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi

dziedzinami nauki na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze specjalistami innych

dziedzin

PSYZ_K3_W06 Absolwent zna i rozumie subdyscypliny i specjalizacje psychologii, obejmujące terminologię, teorię i

metodologię – zorientowane na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

PSYZ_K3_W08 Absolwent zna i rozumie dogłębnie koncepcje człowieka: filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne,

historyczne, biologiczne, medyczne, pedagogiczne i psychologiczne

PSYZ_K3_W09

Absolwent zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz

społecznym; w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla

psychologii rozwojowej

PSYZ_K3_W11 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie wybranych instytucji życia społecznego i szczegółowe reguły ich

funkcjonowania (system ochrony zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system edukacyjny i inne)

PSYZ_K3_W12

Absolwent zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości istotne z punktu

widzenia psychologii; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu

odpowiednie dla psychologii społecznej

PSYZ_K3_W18 Absolwent zna i rozumie kulturowe uwarunkowaniae procesów psychicznych i zachowań człowieka w

normie i patologii

PSYZ_K3_W19 Absolwent zna i rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,

przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania jednostki

PSYZ_K3_W20

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie procesów poznawczych – spostrzegania, wyobraźni, uwagi,

pamięci, myślenia, rozwiązywania problemów, twórczości i podejmowania decyzji, uczenia oraz rozwoju

mowy; w sposób pogłębiony poznaje wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla

psychologii poznawczej oraz psycholingwistyki

PSYZ_K3_W21 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka oraz metody

ich pomiaru

PSYZ_K3_W22 Absolwent zna i rozumie mechanizmy stresu i sposoby radzenia sobie oraz metody ich pomiaru

PSYZ_K3_W25

Absolwent zna i rozumie biologiczne funkcjonowanie organizmu człowieka, rozszerzone w zakresie

anatomii i funkcjonowania układu nerwowego oraz związków z procesami psychicznymi; poznaje wybrane

metody i narzędzia badania oraz opisu odpowiednie dla psychofizjologii, neuropsychologii oraz psychologii

ewolucyjnej

PSYZ_K3_W27

Absolwent zna i rozumie mechanizmy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, objawy i przyczyny

zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w

zakresie niezbędnym dla psychologa; poznaje w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji

zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

PSYZ_K3_W30

Absolwent zna i rozumie zasady projektowania badań diagnostycznych, hipotezowania, weryfikowania

hipotez i wnioskowania diagnostycznego; poznaje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia

pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

PSYZ_K3_W31

Absolwent zna i rozumie reguły dotyczące prowadzenia badań psychologicznych – etapów postępowania

badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badaczosoba

badana

PSYZ_K3_W33 Absolwent zna i rozumie sposoby i reguły zastosowań psychologii w terapii i prewencji zaburzeń

psychicznych i zachowania, w rehabilitacji osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego

PSYZ_K3_W36

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony koncepcje zdrowia i choroby, psychologiczne

uwarunkowania chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań psychologicznych na gruncie medycyny;

poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony w zakresie niezbędnym dla

psychologa; poznaje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie

dla psychologii zdrowia

PSYZ_K3_W44 Absolwent zna i rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

PSYZ_K3_W45

Absolwent zna i rozumie zasady rozwoju zawodowego w dziedzinie psychologii, projektowania ścieżki

rozwoju oraz uruchamiania zasobów ekspresji i kreatywności własnej i innych osób oraz zasady tranzycji

na rynek pracy

PSYZ_K3_W46 Absolwent zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa na poziomie szczegółowym

PSYZ_K3_U01

Absolwent potrafi obserwować, wyszukiwać, selekcjonować, przetwarzać oraz integrować informacje na

temat zjawisk psychologicznych i społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretować je i

formułować na ich podstawie krytyczne sądy

PSYZ_K3_U02

Absolwent potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych

z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz

zjawisk społecznych

PSYZ_K3_U05 Absolwent potrafi w sposób jasny i spójny formułować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze

ekspertyzy psychologicznej

PSYZ_K3_U06

Absolwent potrafi przedstawiać własne opinie, wątpliwości i sugestie, merytorycznie argumentować z

wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć

syntetyczne podsumowania

PSYZ_K3_U07 Absolwent potrafi prozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych

dziedzin, jak i z osobami spoza grona specjalistów

PSYZ_K3_U08 Absolwent potrafi nawiązywać i podtrzymywać kontakt psychologiczny

PSYZ_K3_U09 Absolwent potrafi przeprowadzać badania diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów

oraz integrować wyniki badania psychologicznego i formułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

PSYZ_K3_U12 Absolwent potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania

podejmowanych działań praktycznych

PSYZ_K3_U13 Absolwent potrafi udzielać pomocy psychologicznej w oparciu o wiedzę i kompetencje praktyczne;

dokonać interwencji w sytuacji kryzysowej

PSYZ_K3_U14 Absolwent potrafi planować działania terapeutyczne i je w podstawowym zakresie przeprowadzać

PSYZ_K3_U29 Absolwent potrafi posługiwać się specyficznymi metodami i narzędziami psychologicznymi w zakresie

studiowanej ścieżki

PSYZ_K3_U30 Absolwent potrafi stosować zasady ochrony własności intelektualnej

PSYZ_K3_K02

Absolwent jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; aktywności i wytrwałości w

podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażowania

się we współpracę i dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

PSYZ_K3_K03

Absolwent jest gotów do utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce

psychologicznej; przyjmuje postawę wrażliwości badawczej, rzetelności, rozwagi, dojrzałości w

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

PSYZ_K3_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej; refleksji na tematy związane z etyką

działania, prawidłowego identyfikowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z

własną i cudzą pracą; właściwego rozstrzygania dylematów związanych z praktyką zawodową i

działalnością naukowo-badawczą

PSYZ_K3_K06

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy i własny

rozwój zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; stale doskonali własny

warsztat pracy profesjonalny


PSYZ_K3_K09

Absolwent jest gotów do postawy bezwzględnego szacunku wobec pacjenta, klienta, grup społecznych

oraz troski o ich dobro; zrozumienia i akceptacji odmienności drugiego człowieka, traktowanego

podmiotowo

PSYZ_K3_K13 Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane interwencje, przewidywania

konsekwencji podejmowanych działań

PSYZ_K3_K17 Absolwent jest gotów do podtrzymywania ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w

podejmowanych działaniach empirycznych

PSYZ_K3_K20 Absolwent jest gotów do rozwijania kompetencji niezbędnych dla studiowanej ścieżki


Wymagania wstępne:

zainteresowanie tematyką kliniczną, bardzo dobre średnie ocen z kierunkowych przedmiotów,

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład; Egzamin na ocenę; średnia ocen części pisemnej i ustnej

Zajęcia terenowe; zaliczane na podstawie aktywnej obecności i systematycznej pracy zgodnie z zaleceniami

Ćwiczenia; wynik testu, prezentacja


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład; egzamin pisemny / ustny pozytywne zaliczenie ćwiczeń i zajęć terenowych oraz

pozytywna ocena z egzaminu

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, projekt,

kazus, prezentacja

obecność na zajęciach, aktywność, pozytywna ocena z

przedstawionych prac

Zajęcia terenowe: kazus, raport, wyniki badań,

zaliczenie

obecność na zajęciach, aktywność i zaangażowanie podczas

zajęć, wykonanie zleceń prowadzącego zajęcia,

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Bilans punktów ECTS:

Łączny nakład pracy studenta - liczba godzin

495

Liczba godzin kontaktowych;

125

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym

Liczba godzin

70 godz. zajęć terenowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyka realizowana w oddziale neurologicznym: zapoznanie się z pracą neuropsychologa, podstawowymi technikami badawczymi, studia przypadków,

zasady diagnozowania i opiniowania


Zajęcia praktyczne planowane w semestrze letnim (przedmiot całoroczny)

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z najnowszą wiedza n/t organizacji funkcjonalnej oun,

zaburzeń funkcji poznawczych, emocji i zachowania związanych z specyficznymi zmianami lokalizacyjnymi w zakresie oun, oraz n/t chorób neurozwyrodnieniowych.

Jednocześnie rozwija wiedzę n/t plastyczności oun.

Zajęcia Terenowe; prowadzone są w klinice neurologicznej, studenci

pod kierunkiem prowadzącego uczą się podstaw wywiadu i rozmowy z chorym,

Trenują umiejętność stosowania technik diagnostycznych. Studenci mają

możliwość doświadczenia praktycznego treningu w zakresie neuropsychologii

klinicznej , osobistego kontaktu z osobami z różnego rodzaju deficytami w zakresie OUN i próby stawiania pierwszych diagnoz klinicznych.

Pełny opis:

Wykład; Student zapoznaje się z najnowszą wiedza n/t organizacji funkcjonalnej oun, zaburzeń funkcji poznawczych, emocji i zachowania związanych z specyficznymi zmianami lokalizacyjnymi w zakresie oun, oraz n/t chorób neurozwyrodnieniowych.

Jednocześnie rozwija wiedzę n/t plastyczności oun.

Sylabus zajęć warsztatowych:

1.Główne zadania i formy diagnozy neuropsychologicznej 2.Diagnoza neurologiczna

a neuropsychologiczna. 3.Podstawowe jednostki chorobowe w klinice neurologicznej.

4.Podstawy organizacji funkcjonalnej OUN

5.Diagnostyka zespołów neurozwyrodnieniowych i chorób naczyniowych 6.Metodologia badań neuropsychologicznych.

7.Techniki badawcze

8.Formy diagnozy i opinii neuropsychologicznych.

9.Prezentacje dotyczące wybranych aspektów badań nad

dysfunkcjami OUN.

Zajęcia terenowe prowadzone w klinice neurologicznej:

Studenci pod kierunkiem prowadzącego zapoznają się z historią osób leczonych w oddziale, prowadzą wywiad z badanym, nakreślają plan diagnozy zgodny z celem zlecenia lekarskiego, przeprowadzają skrócone , dostosowane do warunków, możliwości i własnych umiejętności badanie neuropsychologiczne, sporządzają opinie dołączano do historii chorych. Trening w stosowaniu technik diagnostycznych. Studenci mają możliwość doświadczenia praktycznego treningu w zakresie neuropsychologii klinicznej , osobistego kontaktu z osobami z różnego rodzaju deficytami w zakresie

OUN i próby stawiania pierwszych diagnoz klinicznych. Trening sprawności

posługiwania się poznanymi metodami przesiewowymi i specjalistycznymi

neuropsychologicznymi w badaniu chorych oraz wnioskowaniu i opiniowaniu.

Zdobywanie umiejętności korzystania z danych neurologicznych, uczenie się kontaktu psychologicznego z chorym i jego rodziną.

Literatura:

Obowiązkowa

1. D. Darby, K.Walsh, "Neuropsychologia kliniczna Walsha", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2014

2. J.L. Cummings, M.S. Mega, Neuropsychiatria, Urban i Partner, Wrocław, 2005

Dodatkowa

1. Dodatkowe pozycje zostaną podane na pierwszych zajęciach

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Uwaga! ZAJĘCIA PRAKTYCZNE realizowane są w Szpitalu Specjalistycznym im. L.Rydygiera w Krakowie, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu, w CZWARTKI w godz.15 - 19.30.

Ze względu na możliwy dalszy stan epidemiologiczny (2020/21) - zajęcia praktyczne będą dostosowane do istniejących możliwości i warunków bezpieczeństwa.

W PIĄTKI - zajęcia warsztatowe i wykład - bloki godzinowe, wg harmonogramu, (zwykle w godz. dopołudniowych) w IPS UJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.