Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny: Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, terapeuta, biegły sądowy.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-219/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny: Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, terapeuta, biegły sądowy.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Słowik
Prowadzący grup: Barbara Błażko, Marta Janiszewska-Hanusiak, Piotr Słowik, Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem Modułu jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej pracy psychologa z pacjentami w oddziale psychiatrycznym.

Student zdobywa wiedzę z zakresu pracy psychologa w szpitalu psychiatrycznym. Moduł ma zapoznać studentów z podstawami zaburzeń psychicznych występujących u osób z różnymi problemami psychicznymi. W wyniku ukończenia modułu student nabywa wiedzę dotyczącą specyfiki kontaktu z osobami chorymi psychicznie oraz podstawowymi metod leczenia osób chorych psychicznie. Zapoznaje się także z diagnozą i metodami postępowania wobec pacjentów psychiatrycznych oraz z elementami pracy biegłego sądowego.

Uczy się rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne oraz konkretne jednostki chorobowe, jak również opisywać i rozumieć poszczególne zaburzenia psychiczne. Uczy się także diagnozować oraz porównywać i różnicować poszczególne zaburzenia psychiczne i sytuacje kryzysowe, uczy się także postawy zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec odmienności funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie.


Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K14

Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wiedza:

Student zdobywa wiedzę z zakresu pracy psychologa w szpitalu psychiatrycznym. Moduł ma zapoznać studentów z podstawami zaburzeń psychicznych występujących u osób z różnymi problemami psychicznymi. W wyniku ukończenia modułu student nabywa wiedzę dotyczącą specyfiki kontaktu z osobami chorymi psychicznie oraz podstawowymi metod leczenia osób chorych psychicznie. Zapoznaje się także z diagnozą i metodami postępowania wobec pacjentów psychiatrycznych oraz z elementami pracy biegłego sądowego.

Umiejętności:

Student uczy się rozpoznawać różne ujęcia normy i patologii w zakresie zdrowia psychicznego. Uczy się rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne oraz konkretne jednostki chorobowe, jak również opisywać i rozumieć poszczególne zaburzenia psychiczne. Uczy się także diagnozować oraz porównywać i różnicować poszczególne zaburzenia psychiczne i sytuacje kryzysowe. Analizuje poszczególne przypadki osób w sytuacji kryzysu psychologicznego oraz z zaburzeniami psychicznymi, uczy stawiać się hipotezy diagnostyczne oraz zapoznaje się z odpowiednimi metodami terapeutycznymi. Poznaje podstawy pracy biegłego sądowego dokonującego obserwacji i badania podsądnych podczas obserwacji psychiatryczno-sądowej oraz pacjentów detencyjnych w warunkach oddziału psychiatrii sądowej.

Postawy (kompetencje społeczne):

Student uczy się postawy zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec odmienności (osób zaburzonych, chorych, niepełnosprawnych, będących w kryzysie, odmiennej orientacji seksualnej, itp.). Uczy się także ogólnej współpracy i dobrej komunikacji z innymi osobami w pracy indywidualnej i grupowej oraz szacunku dla drugiego człowieka.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć w latach I-III

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, składa się z części pisemnej (teoretycznej) oraz przygotowania i opracowania przypadku badanego pacjenta (zaliczenie zajęć terenowych).


Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach, aktywność, znajomość lektury.


Wszystkie wykłady, zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe oraz terenowe są obowiązkowe. Brak obecności (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej) wymaga dodatkowego zaliczenia w porozumieniu z prowadzącym dane zajęcia.


Dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia w ciągu semestru (łącznie 10 godzin). W przypadku większej ilości nieobecności (do trzech nieobecności w sumie) student pisze pracę semestralną w sesji poprawkowej, powyżej trzech nieobecności student nie otrzymuje zaliczenia.


Moduł kończy się egzaminem, a warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zajęć terenowych. Egzamin będzie obejmować tematykę wykładów, tematykę ćwiczeń oraz literaturę zadaną przez prowadzących.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy – egzamin pisemny (testowy w formie zdalnej) u koordynatora modułu (wybór z podanych zagadnień). Szczegółowe zasady i kryteria zaliczenia egzaminu zostaną omówione na pierwszych zajęciach.

Weryfikacja umiejętności – w toku dyskusji dydaktycznej informacja zwrotna od prowadzącego oraz przygotowanie pracy o charakterze studium przypadku

Weryfikacja kompetencji społecznych – – w toku dyskusji dydaktycznej i pracy w grupach informacja zwrotna od prowadzącego


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykłady: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykład informacyjny z prezentacją przypadków.

Ćwiczenia: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Zajęcia terenowe: Szpital Specjalistyczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie

(kontakt z pacjentem, badanie pacjenta- wywiad i obserwacja, omówienie i opisanie przypadku)


Bilans punktów ECTS:

14 pkt.

Wykład 25 godzin, ćwiczenia 30 godzin, zajęcia terenowe 70 godzin

Łącznie udział w zajęciach 125 godzin

Praca własna 10 godz. przygotowanie referatu

Zapoznanie się z literaturą 100 godz.

Opracowanie przypadku (case study) - 50 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 65 godz.

W sumie 350 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

70 godzin zajęć terenowych

Student zobowiązany jest w trakcie zajęć terenowych:

1. Zapoznać się z pracą oddziału/ośrodka.

2. Uczestniczyć w wybranych zajęciach w oddziale szpitalnym/ośrodku

3. Prowadzić „Dziennik zajęć terenowych” – opisywać każdy dzień pobytu (najważniejsze informacje).

4. Przeprowadzić badanie pacjenta (obserwacja i wywiad), pod opieką psychologa

5. Przygotować opracowanie z przeprowadzonej obserwacji i wywiadu.

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę z zakresu pracy psychologa w szpitalu psychiatrycznym. Moduł ma zapoznać studentów z podstawami zaburzeń psychicznych występujących u osób z różnymi problemami psychicznymi. W wyniku ukończenia modułu student nabywa wiedzę dotyczącą specyfiki kontaktu z osobami chorymi psychicznie oraz podstawowymi metod leczenia osób chorych psychicznie. Zapoznaje się także z diagnozą i metodami postępowania wobec pacjentów psychiatrycznych oraz z elementami pracy biegłego sądowego.

Uczy się rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne oraz konkretne jednostki chorobowe, jak również opisywać i rozumieć poszczególne zaburzenia psychiczne. Uczy się także diagnozować oraz porównywać i różnicować poszczególne zaburzenia psychiczne i sytuacje kryzysowe, uczy się także postawy zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec odmienności funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie.

Pełny opis:

Prowadzący:

I. Dr Piotr Słowik (zagadnienia psychologii klinicznej)

Wykład konwersatoryjny i ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do problematyki modułu

Psycholog i jego kompetencje wobec pacjentów znajdujących się w warunkach stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej

2. Wprowadzenie do problematyki bezpośrednich metod psychologicznych badania pacjenta psychiatrycznego.

3. Bezpośredni kontakt z pacjentem psychiatrycznym i jego znaczenie w procesie terapeutycznym.

4. Bezpośrednie metody psychologiczne badania pacjenta psychiatrycznego:

- Zasady badania pacjenta psychiatrycznego

- Pełny wywiad psychologiczny

- Obserwacja psychologiczna i jej interpretacja.

- Diagnoza zasobów indywidualnych w sytuacji stresu i sytuacji trudnej (przykładowe testy diagnostyczne).

5. Problematyka zaburzeń nerwicowych

- Analiza rodzajów zaburzeń nerwicowych.

- Zaburzenia nerwicowe w klasyfikacji ICD 10.

- Diagnoza i rozumienie mechanizmów zaburzeń nerwicowych.

- Omówienie przypadków, diagnoza, ćwiczenia.

- Praca psychologa z pacjentami z zaburzeniami nerwicowymi.

- Rola i zadania psychologa klinicznego w oddziale nerwic.

- Współpraca z psychologiem klinicznym z perspektywy lekarza psychiatry - Zakres współpracy, zalety, ograniczenia i możliwości.

6. Problematyka zaburzeń psychotycznych

-Jak porozumieć się z pacjentem psychiatrycznym?

-Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia)

-Praca psychoterapeutyczna z pacjentami z: psychozą rozszczepienną (schizofrenia). Teoria i praktyka.

-Diagnoza i terapia, pacjentów z zaburzeniami nastroju.

- Praca psychoterapeutyczna z pacjentami z chorobą afektywną (depresją).

- Omówienie przypadków

- Ćwiczenia – praca w grupach

7. Problematyka zaburzeń osobowości:

- Praca z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Teoria i praktyka.

- Zaburzenia osobowości wg klasyfikacji ICD 10.

- Jak pracować z pacjentami z zaburzeniami osobowości

- Praca psychoterapeutyczna z pacjentami z: zaburzeniami z pogranicza (borderline).

8. Problematyka pacjentów z zaburzeniami seksualnymi.

9. Problematyka pacjentów uzależnionych.

Dobór tematów i ich proporcje będą zależne od dynamiki zajęć i preferencji.

II. Dr Bartosz Wojciechowski (zagadnienia psychologii sądowej)

Wykład

a. Funkcjonowaniem psychologa w szpitalu w kontekście prawnym. Ustawodastwo i etyka zawodowa wobec pacjentów psychiatrycznych a kompetencje psychologa.

b. Zadania i rola biegłego sądowego.

c. Zasady postępowania w trakcie obserwacji psychiatryczno-sądowej

d. Pojęcie niepoczytalności i poczytalności ograniczonej, przesłanki, analiza i konsekwencje

e. Przymusowe leczenie chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych

f. Ocena stopnia zagrożenia ponownego popełnienia przestępstwa

Ćwiczenia

a. Zasady przygotowania ekspertyzy psychologiczno-sądowej

b. Praca nad przykładami opinii psychologiczno-sądowych w sprawach dotyczących podejrzanych o popełnienie przestępstwa doświadczających zaburzeń

c. Praca nad przykładami opinii psychologiczno-sądowych w sprawach dotyczących sprawców nieletnich

d. Praca nad przykładami opinii psychologiczno-sądowych w sprawach dotyczących świadków cierpiących z powodu zaburzeń.

Literatura:

Literatura :

Lista zostanie jeszcze uzupełniona

Literatura

1. Gierowski J.K., Jaśkiewicz – Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2010.

2. Habzda - Siwek E., Kabzińska J. (red), Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, GWP, Sopot, 2014.

3. Rode D. (red.), Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych, GWP, Sopot, 2015.

4. Rode D. (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa, Difin, Warszawa, 2016.

5. Stanik J.M., Psychologia sądowa, PWN, Warszawa, 2103.

6. J. Aleksandrowicz – Zaburzenia nerwicowe, 1998, Warszawa, PZWL, (do str.102)

7. K. Jedliński, Sztuka słuchania, w: Santorski J. (red), ABC psychologicznej pomocy, Rezonans i dialog nr 8, Warszawa, 1993.

8. Kępiński A. (2013), Poznanie chorego, Warszawa, Kraków, Wydawnictwo Literackie. rozdz. Proces diagnostyczno-terapeutyczny.

9. Kępiński A. (2017), Psychopatologia nerwic, Kraków, Wydawnictwo Literackie (do str. 292).

10. Kępiński A. (1992). Schizofrenia, Warszawa, PZWL (do Patologii granicy włącznie).

11. Kępiński A. (1986), Melancholia, Warszawa, PZWL (do str. 87)

12. Kratochvil S. (1986), Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic, Warszawa 1986, PWN, (rozdz. I, II, III, VII).

13. Seligman M., Walker E., Rosenhan D., Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2003, rozdz. 5. Zaburzenia lękowe, rozdz. 7. Zaburzenia nastroju, rozdz. 9. Zaburzenia osobowości (tyko o zaburzeniach borderline).

14. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa, 1993, rozdz. 7., ss.314-332.

15. Sęk H. (red.), Psychologia Kliniczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2008, rozdz. 13.

16. R.W. Wallen – Psychologia kliniczna, Warszawa 1964, PWN, (rozdz. 5, 6).

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.