Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia i choroby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-242/IIIs/psnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia i choroby
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
III rok, semestr zimowy, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sikorska
Prowadzący grup: Natalia Lipp, Natalia Majkowska, Patrycja Siemiginowska, Iwona Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest stworzenie możliwości zapoznania się z podstawami psychologii zdrowia oraz z problematyką psychologiczną człowieka chorego somatycznie.

Efekty kształcenia:

K_WO8

Zna dogłębnie koncepcje człowieka: filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne, historyczne, biologiczne, medyczne, pedagogiczne i psychologiczne

K_W36

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby, psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań psychologicznych na gruncie medycyny; rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii zdrowia

K_WO1

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_WO3

Zna miejsce psychologii wśród innych dziedzin nauki (nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i innych) oraz przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dziedzinami nauki na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze specjalistami innych dziedzin

K_W11

Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i regułach ich funkcjonowania (służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system edukacyjny i inne)

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U17

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych, monitorować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

K_U18

Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w celu rozwiązania problemów praktycznych

K_U08

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U15

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych.

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:

1. Czynna obecność na zajęciach. Obowiązkowe jest wykazanie się dobrą znajomością lektury. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia w ciągu semestru.

2. Pozytywne zaliczenie konwersatorium na ocenę. Obowiązuje praca zaliczeniowa z wagą 1 i kolokwium zaliczeniowe z wagą 2, ocena na podstawie średniej ważonej z obu form zaliczenia.

3. Zdanie egzaminu testowego w sesji zimowej roku III, pod warunkiem zaliczenia konwersatorium. Do egzaminu obowiązuje całość lektury obowiązkowej oraz treść wykładów. Ocena z konwersatorium nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła:

Jak wyżej.


Test egzaminacyjny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz problemowy, w wymiarze 30 godz.

Konwersatorium w wymiarze 30 godz. - metoda przewodniego tekstu, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

9 ECTS

Uczestniczenie w wykładzie – 30 godzin; konwersatorium – 30 godzin; czytanie i robienie notatek z zadanej lektury – 90 godzin, przygotowanie prezentacji – 10 godzin, przygotowanie się do egzaminu – 70 godzin; razem 230 godzin pracy studenta.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z koncepcjami teoretycznymi, służącymi wyjaśnianiu mechanizmów prewencji psychologicznej oraz z obszarem ich praktycznych zastosowań. Ponadto przedmiot ułatwia zrozumienie problematyki człowieka chorego i przygotowuje do pracy z osobami chorymi somatycznie w rożnych działach medycyny. W zamierzeniu przedmiot pomyślany jest jako wstępna forma przygotowania absolwentów psychologii do podjęcia badawczych, dydaktycznych i praktycznych zadań w zakresie psychologii zdrowia.

Pełny opis:

Treści nauczania – wykład:

9 X dr B. Gulla Wprowadzenie. Sytuacja psychologiczna człowieka w zdrowiu i chorobie. Definicje zdrowia. Klasyfikacja chorób somatycznych. Somatopsychologia: postawy wobec choroby, adaptacja do choroby, fazy przystosowania.

Lektura: Heszen-Niejodek I., 2002. Psychologiczne problemy chorych somatycznie [w:] Strelau J. (red). Psychologia . Podręcznik akademicki, tom III. Gdańsk: GWP

16 X dr N. Majkowska Zmiana paradygmatu zdrowia i opieki zdrowotnej: model biomedyczny a model psychospołeczny

Lektura:

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. (rozdz. 2. Ciało i dusza. s. 40-65). Wrocław: Wydawnictwo Astrum

Sheridan, C. L., Radmacher, S. A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. (rozdz. 1. Zmiana paradygmatu zdrowia i opieki zdrowotnej. s. 2-29). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

23 X dr B. Gulla Kryzys choroby, ból i strategie walki z bólem, aspekt temporalny choroby.

Lektura:

Sheridan Ch. L., Radmacher S., 1998. Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego modelu zdrowia. Rozdział 10. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

Kubacka-Jasiecka D., Kryzysy zdrowia a możliwości zmagania się z cierpieniem choroby somatycznej. http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2010/2_DKubackaJasiecka.pdf

30 X dr N. Majkowska Wyłonienie się psychologii zdrowia – definicja, przedmiot i obszary, podstawy teoretyczne (ujęcia).

Lektury:

Heszen-Niejodek, I., Wrześniewski, K. (2000). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. (s. 443-464). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Heszen I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. (rozdz. 2. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. s. 36-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

6 XI dr B. Gulla Psychosomatyka klasyczna i współczesna, rola stresu, choroby z przystosowania, wzory zachowań, równanie ryzyka Albee’go, elementy psychoneuroimmunologii.

Lektura:

Schier K., 2005. Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Rozdział I. Medycyna psychosomatyczna. Gdańsk: GWP

13 XI dr N. Majkowska Medycyna behawioralna. Styl życia a zdrowie (dorośli). Programy promocji zdrowia (kampanie, profilaktyka – dorośli).

Lektura:

Heszen I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. (rozdz. 6. Behawioralne uwarunkowa-nia zdrowia i choroby, s. 90-104). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. (rozdz. 4. Jak być zdrowym. s. 101-132). Wrocław: Wydawnictwo Astrum

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość stres a zdrowie. (rozdz. 7. Pomnażanie zasobów własnego zdrowia. s. 242-262). Warszawa: Difin

20 XI dr B. Gulla Godność pacjenta, relacja lekarz-pacjent, komunikowanie o zdrowiu, błędy jatrogenne, psychoterapia medyczna

Lektura:

Raport Biała Księga, Godność w chorobie przewlekłej. Warszawa: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Salmon P., 2002. Psychologia w medycynie. Gdańsk: GWP, rozdział 14 Psychologiczna terapia chorób somatycznych.

27 XI dr I. Sikorska Koncepcja salutogenezy, poczucie koherencji

Lektura:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia , Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. R. 5 (91- 124). Warszawa: Fundacja IPN.

4 XII dr I. Sikorska Koncepcja resilience

Lektura:

Heszen, I. i Sęk, H. (2012).Resilience jako nowy obszar badania nad procesami odporności. R. 10.2 W: Psychologia zdrowia. (173- 176)). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

11 XII dr B. Gulla Przegląd sytuacji chorego w różnych dziedziny medycyny – chirurgia, kardiologia, transplantologia, ginekologia i położnictwo, onkologia, medycyna estetyczna, inne działy.

Lektura:

Sheridan Ch. L., Radmacher S., 1998. Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego modelu zdrowia. Rozdziały 11,12,13. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

18 XII dr N. Majkowska Stres środowiska pracy/ Środowisko miejsca pracy a zdrowie, elementy wypalenia zawodowego

Lektury:

Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganie. (rozdz. 1 i 2. Stres w pracy zawodowej. Konsekwencje stresu zawodowego. s. 13-83). Warszawa: Difin.

Anczewska, M., Świtaj, P., Roszczyńska, J. (2005). Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14(2), 67-77.

Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 44(3), 301-317.

8 I dr N. Majkowska Chory zależny i jego opiekunowie, opieka paliatywna i terminalna

Lektury:

De Walden-Gałuszko, K. (2000). U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi. (Filozofia postępowania z chorym w stanie terminalnym. s. 20-27. Opieka psychopaliatywna nad rodziną chorego. s. 104-114). Gdańsk: MAKmed.

Barcikowska, M. (2012). Medycyna po dyplomie. Zeszyt edukacyjny – Otępienie. (Pozafarmakologiczny system terapii osób z chorobą Alzheimera i pomocy ich opiekunom. Sytuacja psychologiczna opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym. Opieka nad pacjentem z otępieniem w stadium terminalnym. s. 47-68). Warszawa: Medical Tribune Polska.

15 I 3 godziny dr I. Sikorska Psychologia zdrowia dziecka

Lektura:

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Wybrane rozdziały.4.2 i 4.3 ( 176- 228) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

22 I 3 godziny dr I. Sikorska Profilaktyka zdrowia w okresie rozwojowym

Lektura:

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży.Rozdział 3. ( 121- 156). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Treści nauczania – konwersatorium:

1. Zajęcia organizacyjne.

Określenie zasad współpracy w czasie trwania kursu, omówienie warunków zaliczenia, podanie literatury do zajęć

Wprowadzenie w tematykę przedmiotu

Zarysowanie zagadnień psychologii zdrowia i choroby

2. Modele: biomedyczny i psychospołeczny

Lektura:

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. (Rozdz. II. Ciało i dusza. s. 40-65). Wrocław: Astrum.

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2013). O współczesnym rozumieniu zdrowia. W M. Górnik-Durose (red.) Kultura współczesna a zdrowie (s. 51-76). Sopot: GWP.

3. Sytuacja psychologiczna chorego somatycznie

Lektura:

Słowik, P. (1997). Choroba somatyczna jako kryzys a możliwość rozwoju. W: Kubacka-Jasiecka, D., Lipowska-Teutsch (red.) Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (s. 99-109). Kraków: Wydawnictwo ALL.

Germer, C.K. (2015). Czym jest uważność? Dlaczego ma znaczenie? W: C.K. Germer, R.D. Siegel, & P.R. Futon (red.) Uważność i psychoterapia (s. 29-63). Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Problematyka zdrowia i choroby w psychologii

Lektura:

Heszen-Niejodek I., Wrześniewski K. (2000). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki: Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (dział XI, rozdz. 55, s. 443 – 464). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Radzenie sobie ze stresem w psychologii zdrowia. Psychoneuroimmunologia

Lektura:

Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu (Rozdz. 3: Udar, zawały serca i śmierć voodoo, s. 44-62), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I. (2016). Kliniczna psychologia zdrowia . w: Cierpiałkowska, L. Sęk, H. Psychologia kliniczna (519-533). Warszawa: PWN.

Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu (Rozdz. 8: Odporność, stres i choroba, s. 152-196), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Zdrowie behawioralne, zachowania zdrowotne oraz modele przekonań zdrowotnych.

Lektura:

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. (rozdz. 5. Promowanie zdrowia. s. 133-160). Wrocław: Astrum

Schwarzer, R. (1997). Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia zdrowotne i nowy model. W: I. Heszen-Niejodek i H. Sęk (red.). Psychologia zdrowia (s. 175-205). Warszawa: PWN. Huppert F. (2007) Psychologia pozytywna w ujęciu populacyjnym: znaczenie kampanii społecznych we wzmacnianiu dobrostanu i zapobieganiu zaburzeniom Psychologia pozytywna w ujęciu populacyjnym: znaczenie kampanii społecznych we wzmacnianiu dobrostanu i zapobieganiu zaburzeniom. W: P. A., Joseph, S. (red.). Psychologia pozytywna w praktyce (442-465). Warszawa: PWN.

7. Kliniczna psychologia zdrowia - wprowadzenie.

Lektura:

Heszen, I. i Sęk, H. (red.). (2007). Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz-pacjent. W: Psychologia zdrowia. (s. 237-254). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I. i Sęk, H. (2010) Zdrowie i stres. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym przez chorobę. Pozytywne następstwa stresu dla zdrowia (19.4.4 oraz 19.4.5). W: J. Strelau i D. Doliński (red.) Psychologia akademicka, Gdańsk: GWP, Tom 2, s. 727-733.

8. Osobowość a zachorowalność na choroby

Lektura:

Czubała, J., Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: Strelau, J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 555-565). Gdańsk: GWP.

Heszen, I. (2016). Kliniczna psychologia zdrowia . w: Cierpiałkowska, L. Sęk, H. Psychologia kliniczna (533-540). Warszawa: PWN.

9. Właściwości sprzyjające zdrowiu

Lektura:

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP-25. Nowiny Psychologiczne, 39-55.

Heszen, I. i Sęk, H. (2012).Resilience jako nowy obszar badania nad procesami odporności. R. 10.2 W: Psychologia zdrowia. (173- 176)). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Kliniczna psychologia zdrowia i choroby somatycznej w pracy z pacjentem kardiologicznym.

Lektura:

Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu (Rozdz. 15: Osobowość, temperament i ich związane ze stresem konsekwencje, s. 313-337), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska-Bulik N. i Juczyński Z (2008). Właściwości osobowości sprzyjające chorobie. W: Osobowość, stres a zdrowie (94-133). Warszawa: Difin.

15.12.2019 – Termin oddania pracy pisemnej

11. Stres organizacyjny a zdrowie pracownika

Lektura:

Terelak, J. F. (2005). Stres organizacyjny. W: Psychologia organizacji i zarządzania (s. 227-314). Warszawa: Difin.

12. Kliniczna psychologia zdrowia i choroby somatycznej w onkologii i opiece paliatywnej.

Lektura:

de Walden-Gałuszko, K. (2011). Psychoonkologia w praktyce klinicznej, s. 29-70, 127-135, 207-234. [format książki to A5, więc jest łącznie 38 stron A4]

Kolokwium

13. Psychologia zdrowia dziecka

Lektura:

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Wybrane rozdziały.4.2 i 4.3 ( 176- 228) oraz 5 ( 229- 284). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14. Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży

Lektura:

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży.Rozdział

3. ( 121- 156). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

15. Zaliczenia, ewaluacja

Literatura:

Lektura:

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. (Rozdz. II. Ciało i dusza. s. 40-65). Wrocław: Astrum.

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2013). O współczesnym rozumieniu zdrowia. W M. Górnik-Durose (red.) Kultura współczesna a zdrowie (s. 51-76). Sopot: GWP.

Słowik, P. (1997). Choroba somatyczna jako kryzys a możliwość rozwoju. W: Kubacka-Jasiecka, D., Lipowska-Teutsch (red.) Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (s. 99-109). Kraków: Wydawnictwo ALL.

Germer, C.K. (2015). Czym jest uważność? Dlaczego ma znaczenie? W: C.K. Germer, R.D. Siegel, & P.R. Futon (red.) Uważność i psychoterapia (s. 29-63). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Heszen-Niejodek I., Wrześniewski K. (2000). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki: Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (dział XI, rozdz. 55, s. 443 – 464). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu (Rozdz. 3: Udar, zawały serca i śmierć voodoo, s. 44-62), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I. (2016). Kliniczna psychologia zdrowia . w: Cierpiałkowska, L. Sęk, H. Psychologia kliniczna (519-533). Warszawa: PWN.

Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu (Rozdz. 8: Odporność, stres i choroba, s. 152-196), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. (rozdz. 5. Promowanie zdrowia. s. 133-160). Wrocław: Astrum

Schwarzer, R. (1997). Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia zdrowotne i nowy model. W: I. Heszen-Niejodek i H. Sęk (red.). Psychologia zdrowia (s. 175-205). Warszawa: PWN. Huppert F. (2007) Psychologia pozytywna w ujęciu populacyjnym: znaczenie kampanii społecznych we wzmacnianiu dobrostanu i zapobieganiu zaburzeniom Psychologia pozytywna w ujęciu populacyjnym: znaczenie kampanii społecznych we wzmacnianiu dobrostanu i zapobieganiu zaburzeniom. W: P. A., Joseph, S. (red.). Psychologia pozytywna w praktyce (442-465). Warszawa: PWN.

Heszen, I. i Sęk, H. (red.). (2007). Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz-pacjent. W: Psychologia zdrowia. (s. 237-254). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I. i Sęk, H. (2010) Zdrowie i stres. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym przez chorobę. Pozytywne następstwa stresu dla zdrowia (19.4.4 oraz 19.4.5). W: J. Strelau i D. Doliński (red.) Psychologia akademicka, Gdańsk: GWP, Tom 2, s. 727-733.

Czubała, J., Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: Strelau, J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 555-565). Gdańsk: GWP.

Heszen, I. (2016). Kliniczna psychologia zdrowia . w: Cierpiałkowska, L. Sęk, H. Psychologia kliniczna (533-540). Warszawa: PWN.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP-25. Nowiny Psychologiczne, 39-55.

Heszen, I. i Sęk, H. (2012).Resilience jako nowy obszar badania nad procesami odporności R. 10.2 W: Psychologia zdrowia. (173- 176)). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu (Rozdz. 15: Osobowość, temperament i ich związane ze stresem konsekwencje, s. 313-337), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska-Bulik N. i Juczyński Z (2008). Właściwości osobowości sprzyjające chorobie. W: Osobowość, stres a zdrowie (94-133). Warszawa: Difin.

Terelak, J. F. (2005). Stres organizacyjny. W: Psychologia organizacji i zarządzania (s. 227-314). Warszawa: Difin.

de Walden-Gałuszko, K. (2011). Psychoonkologia w praktyce klinicznej, s. 29-70, 127-135, 207-234. [format książki to A5, więc jest łącznie 38 stron A4]

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Wybrane rozdziały.4.2 i 4.3 ( 176- 228) oraz 5 ( 229- 284). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży.Rozdział

3. ( 121- 156). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.