Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny. Komunikacja marketingowa i Public Relations.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-249/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny. Komunikacja marketingowa i Public Relations.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stasiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata Majewska, Katarzyna Stasiuk, Anna Szwaja, Agnieszka Szymańska, Kamil Turecki, Magdalena Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego (kulturowych, prawnych, ekonomicznych, politycznych) oraz o zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia psychologii

K_W38 Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy, zarządzania i organizacji

K_W40 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_U05 Potrafi w sposób jasny i spójny formułować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze ekspertyzy psychologiczne

K_U07 Potrafi porozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych dziedzin, jak i z z osobami spoza grona specjalistów

K_U06 Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U17 Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych, monitorować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

K_K04 Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Celem zajęć jest wszechstronne przedstawienie komunikacji marketingowej od strony mechanizmów psychologicznych i w perspektywie mediów.


Wiedza

Student po ukończeniu kursu posiądzie znajomość: podstawowych instrumentów komunikacji marketingowych i warunków ich stosowania, uwarunkowań skutecznego przekazu reklamowego, zasad segmentacji rynku. Studenci zapoznają się z wiedzą z zakresu: reklama społeczna: marketing społeczny, psychologia na użytek reklamy społecznej, historia reklamy społecznej oraz jej aktualne nurty, emocje w reklamie społecznej, badania marketingowe, etapy realizacji społecznych kampanii reklamowych. Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbędną wiedzę obejmującą: rodzaje otoczenia instytucji i więzi łączących instytucję z podmiotami zewnętrznymi, reguły przygotowywania strategii informacyjnej, współpracy z mediami oraz partnerami w działaniach informacyjnych, przygotowywania imprez oficjalnych i masowych oraz reguł postępowania w sytuacji kryzysowej. Student wie, w jaki sposób przygotować materiał prasowy/konferencję prasową i zna zasady tworzenia komunikatów medialnych/organizacji konferencji prasowej.

Student posiada wiedzę na temat elementów sytuacji perswazyjnej, strategii i taktyk autoprezentacyjnych. Zna językowe narzędzia prezentacji oraz model struktury prezentacji.


Umiejętności

Student kończący kurs posiada umiejętności tworzenia podstawowych założeń kampanii reklamowej (oraz briefu), wyboru grupy docelowej do narzędzi komunikacji marketingowej, budowy mapy percepcji marki. Potrafi przeprowadzać krytyczną analizę społecznych kampanii reklamowych i stosować zasady przygotowywania i prowadzenia takich kampanii. Student, który zaliczył przedmiot, umie analizować charakter odbiorców działań informacyjnych oraz dostować do niego przekaz i stosowane narzędzia komunikacyjne, umie przygotować komunikat prasowy, sprostowania i konferencję prasową, potrafi wskazać najważniejsze problemy przy przygotowaniu raportu rocznego, potrafi powiązać poszczególne rodzaje narzędzi wykorzystywanych w działaniach informacyjnych. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i w kontekście własnych potrzeb promocyjnych określić potrzeby informacyjne swoich odbiorców (materiał prasowy/konferencja prasowa), a także odpowiednio dobrać i sprofilowac swoje działania komunikacyjne. Student potrafi przygotować wystąpienie publiczne i skontruować plan prezentacji wg zasad 4 P. Potrafi praktycznie wykorzystać językowe narzędzia prezentacji i techniki perswazyjne.


Kompetencje

Student rozumie etyczne aspekty komunikacji marketingowej, PR i kampanii promocyjnych, rozumie funkcje i znaczenie reklamy społecznej.

Student, który zaliczył przedmiot, jest świadomy problemów, które występują w sytuacjach dylematu działania zbiorowego, rozumie znaczenie norm społecznych w wychodzeniu z tego typu dylematów, jest świadomy konsekwencji, jakie ma brak szczerości w sytuacjach kryzysowych, potrafi odróżnić manipulację od innych rodzajów oddziaływania społecznego. Rozumie i akceptuje znaczenie wiarygodności i etycznych zachowań w kontekście autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie 3 pierwszych lat studiów

Wybór profilu: „Psychologia społeczna i komunikowania się” (pierwszeństwo przy zapisach)

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiowania (dopuszczalna 1 nieobecność)

- wykonanie i prezentacja projektu zaliczeniowego

- wykazanie się znajomością zalecanej do przeczytania lektury, uczestnictwo w projektach w ramach zajęć terenowych i napisanie sprawozdania z ich przebiegu

- pozytywna ocena z egzaminu.


Formy pomiaru/oceny pracy studenta są następujące:

• egzamin ustny, sesja letnia

• ocena prezentacji i projektu zaliczeniowego

• ocena wykonania projektów i ćwiczeń praktycznych

• ocenianie ciągłe


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W – egzamin zdalny sprawdzający opanowaną wiedzę.


U – wykonywanie zadań i udział w projektach - w ramach warsztatów i zajęć terenowych - sprawdzających opanowanie założonych umiejętności.


K – pytania podczas zajęć i egzaminu sprawdzające rozumienie i akceptację znaczenia wiarygodności i etycznych zachowań w kontekście komunikacji marketingowej, PR i kampanii promocyjnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową - demonstracja technik, ćwiczenia, gry symulacyjne, case study oraz wykłady wprowadzające do poszczególnych zagadnień. W ramach zajęć terenowych uczenie się poprzez realizacje konkretnych projektów.

Bilans punktów ECTS:

14

uczestnictwo w wykładzie - 25 godz.

uczestniczenie w warsztatach - 30 godz.

odbycie zajęć terenowych - 70 godz.

przygotowanie projektu w ramach zajęć terenowych - 30 godz.

opracowanie raportu z badań terenowych (w tym gromadzenie danych i analiza wyników badań) - 50 godz.

przygotowanie prezentacji podsumowującej działania w ramach realizowanych praktyk - analiza przypadku – 45 godz.

analiza literatury przedmiotu oraz przygotowanie do egzaminu 100 godz.


Razem: 350 godzin pracy studenta

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Tzw. zajęcia terenowe w wymiarze 70 godzin w mediach (telewizja, radio)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wszechstronne przedstawienie komunikacji marketingowej od strony mechanizmów psychologicznych i w perspektywie mediów. Wykłady i warsztaty dotyczą Public Relations i marketingu w perspektywie medialnej i psychologicznej. Kurs Public Relations łączy konkretne przygotowanie zawodowe z analizą zjawisk towarzyszących komunikowaniu instytucji z ich otoczeniem.

Zajęcia z PR i marketingu w perspektywie psychologicznej obejmują takie zagadnienia, jak: psychologia konsumenta, psychologiczne podstawy marketingu, psychologia komunikacji perswazyjnej i wywierania wpływu, psychologia reklamy, zarządzanie wizerunkiem, strategie i taktyki autoprezentacji, prezentacje i wystąpienia publiczne oraz współpraca z mediami społecznościowymi.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie do psychologii Public Relations

a. Grupa docelowa komunikatu PR

b. Analiza krajobrazu społecznego

c. Strategia i planowanie działań Public Relations

d. Komunikacja Public Relations

e. Psychologiczne uwarunkowania skuteczności wybranych narzędzi PR.

f. Ewaluacja programów PR.

II. Marketing a komunikacja marketingowa

a. miejsce promocji w ramach instrumentarium marketingowego (Marketing mix).

b. Mix promocyjny – narzędzia i specyfika.

c. Standardowe narzędzia komunikacji.

d. Niestandardowe narzędzia komunikacji.

e. Etapy budowy kampanii promocyjnej.

III. Reklama społeczna

a. Reklama społeczna – zagadnienia podstawowe i krótka historia.

b. Zasady przygotowania i prowadzenia społecznych kampanii reklamowych.

c. Badania w reklamie społecznej.

d. Grupa docelowa w reklamie społecznej.

e. Środki perswazji w reklamie społecznej.

f. Emocje w reklamie społecznej.

g. Kontrowersje wokół reklamy społecznej

IV. PR i marketing w perspektywie medialnej

a. Kontakty publiczne – wprowadzenie.

b. Podejście do dziennikarza, komunikat prasowy.

c. Opracowanie strategii informacyjnej – cel i odbiorcy.

d. Konferencja prasowa.

e. Opracowanie strategii informacyjnej – przekaz.

f. Organizacja kampanii informacyjnej.

g. Impreza oficjalna.

h. Partnerzy w działaniach informacyjnych.

i. Sytuacja kryzysowa.

j. Okazje do zaistnienia w mediach.

k. Impreza masowa.

l. Sprostowanie, informacje użytkowe, wizerunek codzienny.

m. Wewnętrzny PR.

n. Aktywność odbiorców.

o. Udział w programie TV.

V. Marketing w mediach społecznościowych.

VI. Zarządzanie wizerunkiem

a. Komunikacji perswazyjna i wywieranie wpływu.

b. Strategie i taktyki autoprezentacji.

c. Prezentacje i wystąpienia publiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa

Black, S. (2001). Public relations. Kraków: Dom Wydawniczy ABC. (rozdziały 4, 5, 8)

Doliński, D. (2008). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP. (rozdziały 2, 3, 8)

Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP. (rozdziały 9 i 10)

Leary, T. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP. (rozdz. 2)

Wojcik K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Placet. (rozdz. 5, 6, 10)

Literatura uzupełniająca

Flis, J. (2007). Samorządowe public relations. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Flis, J. (2008). Public relations. W: Z. Bauer, E. Chudziński, (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Wydawnictwo Univesitas.

Olędzki J, Tworzydło D. (2006). Public relations. Warszawa: PWN.

Rozwadowska, B. (2002). Public relations. Warszawa: Studio Emka.

Wilcox D.L., Ault Ph.H., Agee W.K. (2002). Public Relations. Strategies and Tactics. Nowy Jork: HarperCollins.

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.