Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Ciało-zdrowie-choroba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-272/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Ciało-zdrowie-choroba
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sikorska
Prowadzący grup: Iwona Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Po zakończeniu kursu student rozumie znaczenie, jakie dla funkcjonowania człowieka ma jego ciało

• Zna tradycję rozważania w psychologii zagadnienia psychofizycznej jedności człowieka

• Zna udział takich nauk jak psychologia, kultura i medycyna w analizowaniu i interpretowaniu cielesności człowieka

Umiejętności

• Po zakończeniu kursu student potrafi wskazać przykłady wzajemny relacji pomiędzy ciałem a psychikę zarówno w obszarze utrzymywania zdrowia , jak i w powstawaniu zaburzeń

• Poddaje refleksji przeżywanie własnej cielesności przez człowieka w toku jego rozwoju oraz w stanach chorobowych

• Potrafi odnieść się krytycznie do medycznego i kulturowego ujmowania ciała człowieka współczesnego

• Samodzielnie projektuje, przeprowadza oraz prezentuje na forum własny projekt badawczy

Postawa

• Student pogłębia własną refleksję nad kondycją człowieka zdrowego i chorego w oparciu o studia literaturowe z obszaru antropologii filozoficznej, socjologii, psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej oraz neuropsychologii

• Wzbogaca swoje rozumienie stanów zaburzeń przejawiających się w ciele człowieka


Wymagania wstępne:

przedmiot opcjonalny, fakultatywny

Forma i warunki zaliczenia:

Do uzyskania zaliczenie konieczne jest:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach przedmiotu

• zapoznawanie się z zalecaną literaturą

przeprowadzenie projektu badawczego i przedstawienie jego wyników w postaci prezentacji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konwersatorium- analiza i dyskutowanie literatury

Projekt badawczy realizowany i prezentowany grupowo


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja multimedialna, dyskusja w oparciu o materiał filmowy

studium przypadku, badawczy projekt grupowy


metody problemowe: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS = 75 godzin pracy studenta


20 godzin udział w zajęciach konwersatoryjnych

30 godzin przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie własnego projektu badawczego w postaci raportu pisemnego oraz prezentacji

15 godzin studiowanie literatury


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest skłonienie uczestników do refleksji nad przeżywaniem własnego ciała przez człowieka w toku jego rozwoju. Refleksję tę wzbudzają studia literaturowe z obszaru antropologii filozoficznej, socjologii, psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej oraz neuropsychologii. Obszar teoretyczny zostanie wzbogacony przez próbę badań terenowych pozwalających na zweryfikowanie istniejących uogólnień naukowych w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą realizować projekty badawcze, których temat i metodologia zostaną wybrane przez nich samodzielnie.

Pełny opis:

Antropologiczne rozumienie ludzkiej cielesności

Miejsce ludzkiego ciała w cywilizacji technicznej

Doświadczanie świata poprzez własne ciało

Ciało jako podstawa tworzącej się tożsamości

Akceptacja własnego ciała

Sytuacje graniczne w doświadczaniu własnego ciała u zdrowego człowieka

Ciało odmawiające posłuszeństwa

Kontrola własnego ciała

Skutki przemocy i nadużyć wobec ciała

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Boehme, G. (1998). Antropologia filozoficzna. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, str. 95, rozdział Ciało, str.107, rozdział Obecność cielesna, str. 143, Cywilizacja techniczna

2. Eichelberger W. (2000). Ciałko. Warszawa: Wyd. Prószyński i s-ka

3. Sachs O. (1996). Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań: Wyd. Zysk i s-ka., str.19, część I Straty, str.115 , część II Nadmiary

4. Melosik, Z. (2010).Tożsamość, ciało i władza w kulturze instatant. fragmenty r. 2 i r. 3. Kraków: Impuls

5. Miller, A. (2012). Bunt ciała. fragmenty. Poznań: Media Rodzina

Literatura dodatkowa :

1. Broks, P.(2006). Niedostępny świat. Podróż w głąb umysłu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

2. Damasio, A. (2000). Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

3. Sachs O. (1996). Stanąć na nogi. Poznań: Wyd. Zysk i s-ka, str. 27 rozdział Być pacjentem, str. 147 rozdział Zrozumienie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.