Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Wartości w działaniu (VIA) - perspektywa psychologii pozytywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-335/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Wartości w działaniu (VIA) - perspektywa psychologii pozytywnej
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Tucholska
Prowadzący grup: Kinga Tucholska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom informacji na temat wartości, cnót i sił charakteru z perspektywy psychologii pozytywnej, utworzenie okazji do autodiagnozy i opracowania programu rozwoju osobistego, zgodnego z założeniami psychologii pozytywnej.

Efekty kształcenia:

K_WO1

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_WO4

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o historycznym rozwoju psychologii jako dziedziny nauki oraz praktyki (o kierunkach rozwoju psychologii, jej nurtach i szkołach psychologicznych); rozumie jej historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz konsekwencje jej powstania i stosowania

K_W29

Zna szczegółowo teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają, posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_K07

Jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem – w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K09

Okazuje bezwzględny szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro; cechuje go postawa zrozumienia i akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, którego traktuje podmiotowo


Po odbyciu zajęć student:

- zna klasyfikację sił i cnót charakterologicznych VIA (CSV); mieć informacje na temat istniejących koncepcji i wyników badań w zakresie sił i cnót charakterologicznych; znać metody służące diagnozie poszczególnych sił i cnót charakterologicznych oraz sposoby ich doskonalenia;

- umie zastosować zdobytą wiedzę w diagnostyce psychologicznej oraz w projektowaniu działań (samo)pomocowych, optymalizujących funkcjonowanie własne jak i innych ludzi, niezależnie od ich psychofizycznej kondycji; potrafić krytycznie ustosunkować się do teorii, stosowanych metod i wyników badań z zakresu psychologii pozytywnej;

- akceptuje wagę diagnozy pozytywnej (sił charakteru) i prewencji opartej na wzmacnianiu sił; być uwrażliwionym na kwestie etyczne w zakresie postępowania diagnostycznego i wspomagającego rozwój sił i cnót charakterologicznych.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie przez studenta pracy pisemnej (stanowiącej osobisty projekt rozwoju osobistego w odniesieniu do VIA), prezentacji i ćwiczeń praktycznych (przygotowanych w grupie) na tematy realizowane w trakcie zajęć. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest również obecność i aktywny udział w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza – praca pisemna (zaliczeniowa).


Umiejętności – przygotowanie i przedstawienie na forum grupy prezentacji/ćwiczeń praktycznych na podstawie literatury przedmiotu, przeprowadzenie (auto)diagnozy i odniesienie się do jej wyników w pracy zaliczeniowej, ocena ciągła.


Kompetencje społeczne – ocena ciągła z udzielaniem studentom informacji zwrotnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, objaśnienie/wyjaśnienie, film, dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 20 godzin

Zapoznanie z literaturą – 25 godzin

Przygotowanie prezentacji wraz z ćwiczeniami warsztatowymi dla grupy – 20 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godzin

Razem: 85 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają formułę konwersatorium z elementami mini-wykładu i warsztatów. W trakcie zajęć poświęconych cnotom charakterologicznym prezentowane będą filmy stanowiące ilustrację poruszanego tematu i będące punktem wyjścia do dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. Cnoty i siły charakteru jako przejaw realizowania uniwersalnych wartości. Koncepcja VIA - wartości w działaniu. Klasyfikacja Cnót i Sił Charakteru (ang. CSV - character strenghts and virtues classification; un-DSM-I) – historia jej powstania, kryteria wyłonienia wartości powszechnych, zastosowanie praktyczne w diagnostyce, procesie pomocy i prewencji psychologicznej.

2. Mądrość i wiedza (twórczość, ciekawość, otwartość umysłu, zamiłowanie do uczenia się, perspektywa) – wyjaśnienie pojęć, koncepcje psychologiczne, sposób przejawiania się, metody diagnozy, sposoby wspierania ich rozwoju i doskonalenia.

3. Odwaga (wytrwałość, uczciwość, autentyczność, dzielność, zapał) – wyjaśnienie pojęć, koncepcje psychologiczne, sposób przejawiania się, metody diagnozy, sposoby wspierania ich rozwoju i doskonalenia.

4. Miłość (intymność, dobroć, inteligencja społeczna) – wyjaśnienie pojęć, koncepcje psychologiczne, sposób przejawiania się, metody diagnozy, sposoby wspierania ich rozwoju i doskonalenia.

5. Sprawiedliwość (bezstronność, zdolności przywódcze, zdolności do współpracy) – wyjaśnienie pojęć, koncepcje psychologiczne, sposób przejawiania się, metody diagnozy, sposoby wspierania ich rozwoju i doskonalenia.

6. Umiar (wielkoduszność, skromność i pokora, rozwaga, samokontrola) – wyjaśnienie pojęć, koncepcje psychologiczne, sposób przejawiania się, metody diagnozy, sposoby wspierania ich rozwoju i doskonalenia.

7. Transcendencja (docenianie piękna i doskonałości, wdzięczność, nadzieja, poczucie humoru, duchowość i religijność) - – wyjaśnienie pojęć, koncepcje psychologiczne, sposób przejawiania się, metody diagnozy, sposoby wspierania ich rozwoju i doskonalenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Blum, R. (2009). Psychologia pozytywna w praktyce. 6 cnót i 24 siły dające szczęście. Warszawa: Wydawnictwo Bauer-Weltbild Media (KDC).

2. Gulla, B., Tucholska, K. (2008). Psychologia pozytywna – cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z psychologii w KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 135-154.

3. Peterson, Ch., Park, N. (2007). Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki. W: P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, s. 263-283. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Seligman, M. E. P. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań: Media Rodzina.

Literatura uzupełniająca:

1. Czapiński, J. (red.) (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.

2. Peterson, C., Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Washington, DC: American Psychological Association.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.