Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologii stosowanej. Mistrzowie psychoterapii.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-343/Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologii stosowanej. Mistrzowie psychoterapii.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - warsztaty psychologii stosowanej do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
Prowadzący grup: Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem warsztatu jest kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie psychoterapii - a zwłaszcza rozumienia i prowadzenia sesji psychoterapii w wybranych podejściach reprezentujących krótkoterminowe formy oddziaływania. Prezentacja czterech filmów szkoleniowych, będących zapisem sesji indywidualnej psychoterapii prowadzonej przez znakomitych terapeutów –„mistrzów” w tej dziedzinie, służyć ma przybliżeniu uczestnikom zajęć różnych stylów pracy z pacjentami zgłaszającymi różne problemy. Założenie, że „żywy obraz” jest w stanie zdecydowanie lepiej oddać wszelkie niuanse „sztuki terapii” niż słowo pisane pozwala mieć nadzieję, iż spotkania te stanowić będą inspirację do ważnych przemyśleń i dyskusji oraz zachętę do eksperymentowania i dalszych poszukiwań w dziedzinie psychoterapii.

Efekty kształcenia:

K_W09

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz społecznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rozwojowej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_W16

Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

K_W23

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wpływu kontekstu społecznego na sposób funkcjonowania ludzi; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W32

Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu oddziaływań psychologicznych i ich ewaluacji

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U08

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U15

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalneDzięki zajęciom, studenci będą mieli okazje do kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie:

- dokonywania właściwej diagnozy,

- ustalania trafnych celów terapeutycznych i podejmowania adekwatnych środków ich osiągania,

- stosowania różnych stylów budowania kontaktu z pacjentami zgłaszającymi różne problemy,

- opracowania skutecznych sposobów nawiązywania relacji współpracy z klientami i interweniowania na każdym etapie procesu terapeutycznego,

- rozumienia zjawisk sprzyjających i zagrażających efektywności psychoterapii.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie psychoterapią. Realizowanie profilu „Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna”.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie i odegranie scenariusza sesji psychoterapii

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentowanej pracyMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Opracowanie i odegranie scenariusza sesji psychoterapii indywidualnej, który oceniany będzie wg kryteriów zgodności merytorycznej z wybranym nurtem psychoterapii pod kątem:

- respektowania podstawowych założeń dotyczących zdrowia i powstawania zaburzeń;

- zastosowania adekwatnych do diagnozy interwencji,

- rozumienia procesu psychopatologicznego i psychoterapeutycznego.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film

Metody podające – prezentacja multimodalna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda przypadków

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – metody aktywizujące - inscenizacja

Metody praktyczne – symulacja
Bilans punktów ECTS:

30 godzin udział w zajęciach

30 godzin zapoznanie się z literaturą

15 godzin przygotowanie scenariusza sesji terapeutycznej


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia będą odbywały się w formie bloków złożonych z trzech/ czterech godzin lekcyjnych, podczas których zaprezentowane zostaną – omówione teoretycznie i zilustrowane nagraniami sesji różne podejścia terapeutyczne w pracy krótkoterminowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną – omówione teoretycznie i zilustrowane nagraniami sesji cztery podejścia terapeutyczne w pracy krótkoterminowej:

1. psychodynamiczne

2. behawioralno-poznawcze

3. humanistyczno-egzystencjalne

4. gestalt

oraz

podejście integracyjne

Utrwaleniu nabytej wiedzy poglądowej służyć będą dyskusje i warsztaty poświęcone ćwiczeniu konkretnych umiejętności terapeutycznych. Uczestnicy będą też mieli okazję zaprezentować swój własny sposób rozumienia zagadnień związanych z psychoterapią poprzez przygotowanie nagrań zgodnie z opracowanym w małych grupach przebiegiem przykładowej sesji z pacjentem w terapii indywidualnej.

Literatura:

1. Mander G. Psychodynamiczna terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk, 2006.

2. Curwen B. , Palmer S., Ruddel P. Poznawczo-behawioralna terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk,2006.

3. Houston G. Gestalt terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk, 2006.

4. Preston J. Zintegrowana terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk, 2006.

5. Yalom I. Psychoterapia egzystencjalna. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia. PTP, Warszawa, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.