Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny. Konteksty, relacje i perspektywy psychologii edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-377/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny. Konteksty, relacje i perspektywy psychologii edukacji
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gerc
Prowadzący grup: Krzysztof Gerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zajęcia są skoncentrowane na dokonaniu przeglądu współczesnych koncepcji i badań (realizowanych zarówno przez zwolenników podejścia idiograficznego, jak też konwencji nomotetycznej) z obszaru psychologii edukacji, w kontekście ich implikacji dla pragmatyki wychowawczej.

Studenci zostaną również zapoznani z problematyką różnych ideologii i metafor edukacji, uwarunkowaniami realizacji oddziaływań psychoprofilaktycznych w różnych środowiskach wychowawczych, kwestiami odnoszącymi się do tzw. trudności wychowawczych oraz zagadnieniem wpływu kultury organizacyjnej szkoły na efektywność podejmowanych przez nią działań.

Przedmiotem zainteresowania są ponadto światowe eksperymenty edukacyjne związane z psychologią behawioralną oraz humanistyczną.

Uczestnicy zapoznają się z obecnymi trendami edukacyjnymi propagowanymi w Polsce oraz na świecie.

Celem zajęć jest opanowanie przez Słuchaczy:

- wiedzy teoretycznej na temat współczesnych koncepcji i badań, prowadzonych w obszarze psychologii edukacji oraz w relacji z innymi subdyscyplinami psychologii;

- wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz stymulowania rozwoju człowieka dorosłego;

- informacji o sposobach zapobiegania zagrożeniom, zachowaniom problemowym i ryzykownym oraz o sposobach radzenia sobie z problemami młodzieży oraz jej otoczenia;

- kompetencji i umiejętności niezbędnych do różnicowania i diagnozowania zachowań mieszczących się w normie rozwojowej i usytuowanych poza ni

ą w warunkach konkretnych placówek oświatowych.

Efekty kształcenia:

W efekcie zrealizowanego przedmiotu:

1. Student posiada wiedzę faktograficzną i przekrojową dotyczącą współczesnych koncepcji i badań, prowadzonych w obszarze psychologii edukacji oraz w relacji z innymi subdyscyplinami psychologii. Potrafi, odwołując się do znanych teorii i koncepcji psychologicznych, scharakteryzować zasady stymulowania rozwoju człowieka w biegu jego życia. Sprawnie charakteryzuje związki pomiędzy kulturą organizacyjną szkoły, a efektywnością kształcenia, wychowania i realizowanych przez nią oddziaływań profilaktycznych. Potrafi przytoczyć założenia etyczne postępowania psychologa pracującego w sektorze oświaty oraz zasady realizacji badań dla potrzeb oświaty z uwzględnieniem tzw. idei wielopodmiotowości procesu kształcenia i wychowania.

Potrafi przedstawić zasadnicze informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, zachowaniom problemowym i ryzykownym dzieci i młodzieży oraz o sposobach radzenia sobie z ich problemami młodzieży.

2. Student, który zaliczył przedmiot skutecznie stosuje zdobytą wiedzę do charakterystyki problemów poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada podstawowe kompetencje, wystarczające do sformułowania celu i ukierunkowania stymulacji rozwoju człowieka oraz zaplanowania oddziaływań psychoprofilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła oraz formułując sądy krytyczne.

3. Student potrafi znajdować rozwiązania podstawowych problemów psychologicznych, towarzyszących cyklowi edukacji oraz procesom uspołecznienia dzieci i młodzieży.

Posiada kompetencje i umiejętności niezbędne do różnicowania i diagnozowania zachowań, mieszczących się w normie rozwojowej i usytuowanych poza nią w warunkach konkretnych placówek oświatowych.

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz wykazuje świadomość wartości oraz różnorodności zasad edukacji w różnych momentach czasowych biegu życia człowieka .


Wymagania wstępne:

Zaliczenie trzeciego roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

• pisemny egzamin testowy online

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W odniesieniu do wykładu i zaliczenia przedmiotu:

• wykazanie się podczas zajęć oraz egzaminu znajomością zaleconej literatury oraz problematyki poruszanej podczas wykładów;

• pisemny egzamin testowy weryfikuje: znajomość problematyki wykładów, zaleconych lektur;

• ocena wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• wykład

• konsultacje (regularne oraz organizowane w indywidualnych przypadkach po zajęciach konwersatoryjnych,

• konsultacje e-learning)

• pokaz

• dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godz., analiza literatury i bieżące przygotowanie do zajęć oraz egzaminu: 90 godz. (student, który nie uczestniczy w wykładach staje przed koniecznością indywidualnej pracy nad omawianymi tam treściami i proporcjonalnego zwiększenia czasu pracy własnej), przygotowanie do egzaminu 30 godzin

Razem - 150 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są skoncentrowane na dokonaniu przeglądu współczesnych koncepcji i badań (realizowanych zarówno przez zwolenników podejścia idiograficznego, jak też konwencji nomotetycznej) z obszaru psychologii edukacji, w kontekście ich implikacji dla pragmatyki wychowawczej.

Pełny opis:

Studenci zostaną również zapoznani z problematyką różnych ideologii i metafor edukacji, uwarunkowaniami realizacji oddziaływań psychoprofilaktycznych w różnych środowiskach wychowawczych, kwestiami odnoszącymi się do tzw. trudności wychowawczych oraz zagadnieniem wpływu kultury organizacyjnej szkoły na efektywność podejmowanych przez nią działań.

Przedmiotem zainteresowania będą ponadto światowe eksperymenty edukacyjne związane z psychologią behawioralną oraz humanistyczną. Uczestnicy zapoznają się z obecnymi trendami edukacyjnymi propagowanymi w Polsce oraz na świecie.

W. 1-2: Wprowadzenie do problematyki psychologii edukacji – charakterystyka relacji psychologii rozwoju człowieka, psychologii wychowawczej oraz psychologii edukacji.

W. 3 – 4: Problematyka statusu metodologicznego psychologii wychowania i edukacji oraz związków z innymi dziedzinami nauk o człowieku

W. 5 – 6: Psychologiczne podstawy wychowania – charakterystyka kategorii wpływu wychowawczego (nadawanie znaczeń, naśladownictwo, identyfikacja, zjawisko dziedziczenia społecznego).

W: 7 – 8: Analiza zagadnienia wielopodmiotowości procesu kształcenia i

wychowania.

W: 9 – 10: Zasadnicze ideologie i metafory edukacji.

W: 11 – 12: Indywidualne doświadczenia psychiczne i ich uwarunkowania wychowawcze; uwarunkowania wychowawcze zachowań interpersonalnych, uwarunkowania zaistnienia błędów wychowawczych.

W: 13 – 14: Znaczenie sytuacji oraz kategorii wpływu wychowawczego w procesie wychowawczym.

W: 15 – 16: Uwarunkowania teoretyczne oddziaływań psychoprofilaktycznych prowadzonych w środowisku wychowawczym dziecka

W: 17 – 18: Możliwości rozwoju człowieka niepełnosprawnego

W: 19 – 20: Omówienie oraz analiza efektywności wybranych technik i środków wychowawczych (zabawa, metafora, media elektroniczne).

W: 21 – 22: Uwarunkowania efektywności kształcenia i wychowania w kontekście wybranych koncepcji motywacji – charakterystyka kontekstów oraz sposobów motywowania uczniów do nauki z przedstawieniem współczesnych metod weryfikacji wyników nauczania.

W: 23 – 24: Tradycyjne oraz alternatywne podejścia do rozumienia rozwoju człowieka i sposobów stymulowania tego rozwoju.

W: 25 – 26: Edukacja a rozwój – perspektywy rozwoju człowieka dorosłego

W: 27 – 28: Kultura organizacji wychowujących oraz jej znaczenie w stymulowaniu indywidualnego rozwoju człowieka

W: 29 – 30: Modele postaw wychowawczych. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dembo M. H. (1997): Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa: WSiP

Gerc K. (2009): Współczesne determinanty zagrożeń rozwoju społecznego młodzieży – media a zjawisko nieprzystosowania społecznego, [w:] Studia Socialia Cracoviensia, Media

i rodzina, tom 1 (2009), s. 57 – 70

Piasecka B. (red.) (2011): O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia, Kraków: Wydawnictwo UJ

Literatura uzupełniająca:

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2014): Psychologia wychowawcza t.1, Warszawa, PWN.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2014): Psychologia wychowawcza t.2, Warszawa, PWN.

Gerc K. (2008): Funkcjonowanie rodziny a model komunikacji ucznia z nauczycielem

w warunkach organizacji wychowującej, [w:] G. Makiełło - Jarża (red.) Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Kraków: Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, s. 215 – 232

Sikorska I., Piasecka B., Gerc K. (2009): Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka [w:] K. Janowski, M. Artymiak (red.) Człowiek chory - Aspekty biopsychospołeczne. Tom 4, Lublin: Wyd. Polihymnia, str.283-295

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.