Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-378/IVst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część III
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
IV rok, semestr zimowy, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 168 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 168 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sikorska
Prowadzący grup: Bogusława Piasecka, Iwona Sikorska, Anna Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W43

Ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych, aparatów pomiarowych oraz o zasadach ich użytkowania; zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu psychometrii

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_U11

Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie dokonuje ich wyboru

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawcząWiedza

student po ukończeniu kursu zna klasyfikacje metod badań w psychologii oraz stosowane w badaniach dzieci i młodzieży testy psychologiczne.

rozumie problematykę etyczną związaną z prowadzeniem badań w przypadku dzieci i młodzieży

zna podstawy teoretyczne oraz budowę narzędzi diagnostycznych

zna zasady, wskazania i ograniczenia w stosowaniu określonych narzędzi diagnostycznych dla osoby w wieku rozwojowym

zna podstawy formułowania diagnozy i prognozy psychologicznej


Umiejętności

student po ukończeniu kursu potrafi stosować systemowe interpretacje mechanizmów funkcjonowania rodzin oraz modele ułatwiające diagnozowanie kontekstu rodzinnego i społecznego w życiu dziecka

potrafi przeprowadzić badanie testowe osoby w wieku rozwojowym

posiada umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji badania psychologicznego

stosuje kryteria obliczania i interpretacji wyników badań dzieci i młodzieży

potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne


Postawa

Po zakończeniu kursu student rozumie wagę kontaktu podmiotowego podczas badania osoby w wieku rozwojowym

Odnosi się z szacunkiem do dziecka pozostającego w zależności od osoby badającego psychologa

Współpracuje z innymi specjalistami w formułowaniu diagnozy oraz zaleceń optymalizujących lub terapeutycznych wobec dziecka

Rozumie specyfikę psychologicznej pracy diagnostycznej z osobą w wieku rozwojowym, uwzględnia wskazania etyczne


Wymagania wstępne:

Przedmiot sekwencyjny- wymagane ukończenie kursów:

Metodologia I oraz IIPrzedmiot jest

• obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów,

• obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów,


Forma i warunki zaliczenia:

Formy zaliczenia:

1. indywidualna praca pisemna - interpretacja badania testowego na wybrany przez studenta temat

2. praca grupowa - interpretacja wyników badań podczas zajęć

3. udział w dyskutowaniu przeczytanej literatury

4. aktywny udział w przeprowadzeniu, analizie i interpretacji kontaktu diagnostycznego z osobą w wieku rozwojowym podczas zajęć

5. egzamin testowy


Częstotliwość prac:

1. zaliczenie ćwiczeń jest średnią ocen z pracy indywidualnej oraz grupowej

2. egzamin pisemny w sesji kończącej semestr

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. raporty pisemne z przeprowadzonych badań własnych

2. interpretacje pisemne uzyskanych na zajęciach wyników badań

3. udział w dyskutowaniu przeczytanej literatury

4. aktywny udział w przeprowadzeniu, analizie i interpretacji kontaktu diagnostycznego z osobą w wieku rozwojowym podczas zajęć

5. egzamin testowy


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład:

forma prezentacji multimedialnej oraz filmowej


Ćwiczenia:

warsztaty, praca własna studentów z narzędziami badawczymi, analiza arkuszy badań, profili rozwojowych, udział w charakterze obserwatorów i badaczy podczas badania diagnostycznego osoby w wieku rozwojowym, kontakt indywidualny z dziećmi i młodzieżą


Bilans punktów ECTS:

6 punktów ECTS = 150 godzin pracy studenta


35 (20 godz. wykładu + 15 godz. konwersatorium- ćwiczenia)22 godzin udział w wykładach

30 godzin udział w ćwiczeniach

50 godzin przeprowadzenie i opracowanie badań w postaci raportów pisemnych

50 godzin kwerenda literaturowa


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Metody i techniki psychologicznego badania dzieci i młodzieży to

przedmiot realizowany w ramach

grupy treści podstawowych, wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności prowadzenia badania psychologicznego osób w wieku rozwojowym.

Pełny opis:

1. Metody badania przegiegu rozwoju

Metody psychologicznego badania małego dziecka w wieku 0 – 3 oraz kontakt z pacjentem dziecięcym

2. Metody badania relacji w rodzinie

3. Badania psychopedagogiczne, dojrzałość szkolna, edukacja,

oraz specyficzne trudności uczenia się

4. Doradztwo zawodowe, diagnoza zainteresowań

5. BAdanie odporności psychicznej

Sposób realizacji: 20 godz. wykładów

5 tematów w ćwiczeniach (15/ 12 godz)

Literatura:

Literatura podstawowa:

:

Matczak A. i inni (2007). Dziecięca Skala Rozwojowa. Podręcznik str. 8-14. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych

Hellbruege Th.(1994). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Rozdział IV i V. Kraków: Antykwa

Piasecka B.(2011), Przydatność modeli funkcjonowania rodziny w diagnozie i kwalifikacji do terapii, [W]: B.Piasecka, (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Kraków: Wyd. UJ.

Kołbik I. (1994).Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, [w]: Barbaro B. /red./ Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: CMUJ

Bogdanowicz M.(1994). O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, str.19-35, Lublin,

Sikorska, I. (2016). Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa. Kraków: WUJ

Literatura uzupełniająca:

Zazzo, R. ( 1974). Metody psychologiczne badania dziecka, t. II PZWL

Frydrychowicz A. (1996). Interpretacja rysunku R. 6 . [W]: Rysunek rodziny. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Pilkiewicz, M. (1970). Techniki socjometryczne w badaniach psychologicznych. Siedlce: WSN

Mussen. (1970).Podręcznik metod badania rozwoju dziecka. tom II, rozdz,14. Warszawa: PWN

Hrapkiewicz, H.(1997). Rozmowa i wywiad jako metody psychologiczne. [W]: M. John-Borys (red). Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat 3. Katowice: UŚ

Oster G.D., Gould P. (2004). Zastosowanie rysunku w procesie oceny osobowości. R. 2.[W] : Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: GWP

Głowacka E. (2006). Główne kierunki analizy wytworu plastycznego. R. 5. W: Artediagnoza. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ

Deptuła, M. (1996). Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV . Bydgoszcz: WSP

Bogdanowicz M.(1994). O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, str.19-35, Lublin,

Rembowski, J . (1986). Metoda projekcyjna w badaniu dzieci i młodzieży, Warszawa :PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.