Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologii stosowanej. Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-417/Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologii stosowanej. Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - warsztaty psychologii stosowanej do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:


K_W09

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz społecznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rozwojowej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_W16

Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

K_W23

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wpływu kontekstu społecznego na sposób funkcjonowania ludzi; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W32

Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu oddziaływań psychologicznych i ich ewaluacji

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U08

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U15

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne


Wiedza: Zajęcia w ramach proponowanego warsztatu mają na celu pokazanie studentom procesu skutecznej identyfikacji wśród młodych ludzi celów zawodowych a następnie przejścia z systemu edukacji na rynek pracy w warunkach globalnej Europy. Współcześnie zamiany na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej zachodzą w bardzo szybkim tempie i stosunkowo krótkim czasie co sprawia, że planowanie kariery zawodowej wymaga nie tylko posiadania specyficznej wiedzy ale i legitymowania się szczególnymi umiejętnościami.


Umiejętności: Celem tych zajęć będzie zatem nauczenie studentów rozpoznawania zjawisk związanych z problemami tranzycji na rynek pracy w różnych obszarach aktywności zawodowej. W ich efekcie studenci powinni umieć nie tylko identyfikować te obszary, ale również przeprowadzić analizę i syntezę tych zjawisk pod kątem dynamiki z uwagi na różne uwarunkowania społeczne i makroekonomiczne, które je moderują.


Kompetencje społeczne: Student, który zaliczył ten przedmiot posiada umiejętności przewidywania różnych społecznych zjawisk w zakresie umiejętności szukania pracy w różnych obszarach aktywności. Potrafi również analizować te zjawiska oraz moderujące je procesy. Ważną kwestią jest również nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego kierowania własnym procesem kariery zawodowej, krytycznej oceny otaczających go uwarunkowań i dostrzeganie szans własnego rozwoju zawodowego.


Zaliczenie przedmiotu umożliwia również nabycie określonych kompetencji społecznych w szczególności dostrzegania odpowiedzialności zarówno za własne decyzje zawodowe jak i innych osób, którym w przeszłości zamierza pomagać, korzystając ze zdobytej wiedzy. Pozwoli mu to w przyszłości uniknąć problemów z niestosowaniem się do rynku pracy z uwagi na jego nieustanną dynamikę, a w konsekwencji skutecznie rozwiązywać problemy ze stresem i agresją.Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Praca pisemna oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

II. Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:


A. Weryfikacja wiedzy obejmować będzie znajomość specyficznej terminologii oraz treści prezentowanych na zajęciach zagadnień. Technikami tej weryfikacji będą pytania w trakcie prowadzenia zajęć, prowadzonej dyskusji oraz cząstkowe zaliczenia.


B. Weryfikacja umiejętności obejmuje sprawdzenie sposobu przygotowania własnego warsztatu pracy, planu pracy, oraz jakości i skuteczności prowadzenia wcześniej przygotowanych działań. Służyć temu będą; gry, ćwiczenia grupowe, oraz prace zespołowe.


C. Kompetencje społeczne weryfikowane będą w formie audytu wewnętrznego oceniającego pracę poszczególnych grup. Audyt wewnętrzny będą prowadzić wybrani studenci pod moim kierunkiem.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące:

1.ekspozycja

Metody podające:

1.prezentacja multimedialne

2.wykład informacyjny

metody praktyczne:

1.pokaz

metody problemowe:

1.wykład

2.metody aktywizujące-gry dydaktyczne


Bilans punktów ECTS:

30 godzin udział w zajęciach, 30 godzin pracy własnej studenta; 30 godzin pracy nad pracą zaliczeniową; razem 90 godzin pracy studenta

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach proponowanego warsztatu mają na celu pokazanie studentom procesu skutecznej identyfikacji wśród młodych ludzi celów zawodowych a następnie przejścia z systemu edukacji na rynek pracy w warunkach globalnej Europy. Współcześnie zamiany na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej zachodzą w bardzo szybkim tempie i stosunkowo krótkim czasie co sprawia, że planowanie kariery zawodowej wymaga nie tylko posiadania specyficznej wiedzy ale i legitymowania się szczególnymi umiejętnościami.

Pełny opis:

Opis zajęć:

Proponujemy następujące, ramowe zagadnienia do zrealizowania w ramach warsztatu:

1. Doradztwo i intencjonalność w rozmowie z perspektywy wielokulturowej.

2. Model zarządzania problemami: pomocy i tworzenia interpersonalnych relacji (Ćwiczenia rozwijające kompetencje).

3. Doradztwo nastawione na rozwiązania (Ćwiczenia rozwijające kompetencje).

4. Potrzeba informacji w indywidualnym doradztwie zawodowym. Oczekiwania dotyczące informacji zawodowych. Zapotrzebowanie informacyjne (studia przypadków i ćwiczenia rozwijania kompetencji).

5. Indywidualne strategie podejmowania decyzji w kwestiach zawodowych (ćwiczenia rozwijające kompetencje).

6. Kariery w kontekście mobilności międzynarodowej, geograficznej i zawodowej.

7. Działania diagnostyczne i praktyczne w doradztwie karier (ćwiczenia rozwijające kompetencje).

8. Polityka Unii Europejskiej wobec problemu zatrudnienia, planowania karier i wykluczenia społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bańka A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań.

Borkowska S. (2004). Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa : IPiPP.

Paszkowska-Rogacz A. (2008). Moje dziecko wybiera karierę zawodową. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Rifkin J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej w świecie i początek ery postronkowej. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.

Schultz D.P., Schultz S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.

Ertelt J.B., Schulz W.E. (2008). Handbuch Beratungskompetenz, Rosenberg Fachverlag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.