Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologii stosowanej: Warsztaty z neuropsychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-419/V/1415st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologii stosowanej: Warsztaty z neuropsychologii
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - warsztaty psychologii stosowanej do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Bober-Płonka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

I część - a) poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, b) analiza przypadków, c) zapoznanie się ze sposobami wykorzystania metod w diagnozie neuropsychologicznejII część - zajęcia z neuropsychofarmakologii i neurobiologii w oparciu o modele zwierzęce, doskonalenie podstaw neurofizjologii


Efekty kształcenia:

K_W09

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz społecznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rozwojowej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_W16

Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

K_W23

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wpływu kontekstu społecznego na sposób funkcjonowania ludzi; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W32

Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu oddziaływań psychologicznych i ich ewaluacji

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U08

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U15

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalneStudent zdobywa rozszerzoną wiedzę na temat specjalizacji klinicznej w dziedzinie neuropsychologii. Przedmiot zorientowany jest na zastosowania praktyczne w tej wybranej sferze działalności psychologicznej tj. neuropsychologii klinicznej i neurobiologii.

Student pogłębia wiedzę na temat normy i patologii w kontekście zachowania jednostki. Zdobywa dodatkową wiedzę o biologicznym funkcjonowaniu organizmu człowieka, rozszerzoną w zakresie związku anatomii i funkcjonowania układu nerwowego. Uczestniczy w eksperymentach badawczych nad funkcjonowaniem neurobiologicznym zwierząt. Zdobywa podstawową wiedzę na temat problematyki dotyczącej orzecznictwa z zakresu neuropsychologii.Rozszerza i wiąże zdobytą wiedzę z niezbędnymi informacjami i kompetencjami z innych dyscyplin – psychologii zdrowia i choroby, oddziaływań psychoterapeutycznych, interwencji kryzysowej.

Umiejętności

Posiada umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy na temat technik badawczych w celu analizowania i podejmowania dalszych działań praktycznych, w tym diagnozowania i opiniowania. Zapoznaje się z nowymi technikami komputerowymi i ich zastosowaniem w praktyce.

Kompetencje społeczne

Uczy się gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i uczy się wytrwałości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie neuropsychologii, angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.


Student kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek -bez względu na ich deficyty chorobowe.

Formułuje sposoby oddziaływania na chorych oraz ich rodziny wykraczające poza oddziaływanie diagnostyczne (terapeutyczne, rehabilitacyjne, interwencyjne).


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie poszerzeniem wiedzy z zakresu neuropsychologii klinicznej i neurobiologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia; prace zaliczeniowe, dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, aktywność w trakcie zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz praca zaliczeniowa, udział w dyskusjach problemowych, prezentacje.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Prelekcje, prezentacje, dyskusje nad analizą przypadków

Bilans punktów ECTS:

30 godzin udział w zajęciach, 30 godzin pracy własnej studenta; 30 godzin pracy nad prezentacją zaliczeniową; razem 90 godzin pracy studenta.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

30 godz zajęć ze studentami w trakcie zajęć teoretyczno-praktycznych zajęcia w blokach kilkugodzinnych

Skrócony opis:

Warsztaty teoretyczno-praktyczne, składające się z 2 części;

dr Bogusława Bober-Płonka

I część- warsztaty poświęcone specyficznej diagnostyce, terapii i opiniowaniu neuropsychologicznemu, zarys problematyki rehabilitacji neuropsychologicznej, studia przypadków

dr Wojciech Solecki

II część - zajęcia z neuropsychofarmakologii i neurobiologii w oparciu o modele zwierzęce, podstawy neurofizjologii

Pełny opis:

I Zagadnienia;

1. Specyfika pracy z osobą z dysfunkcją organiczną w trakcie diagnozowania w zależności od schorzenia, etapu leczenia oraz wieku i statusu przedchorobowego osoby badanej

2. Kontakt z chorym neurologicznie jako proces diagnostyczno – terapeutyczny, na różnych etapach leczenia.

3. Metodologia postępowania neuropsychologicznego - na podstawie analizy przypadków.

4. Zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej

II Zagadnienia;

Wybrane zagadnienia z tematyki;

1. Optogenetyka

2. Obrazowanie MRI u szczura

3. Badania zachowania na modelach zwierzęcych, w tym uzależnień

4. Metody elekrofizjologiczne

Literatura:

Zalecana literatura:

1.Neuropsychologia Kliniczna

Darby David, Walsh Kevin, 2014, gwp

2. Neuropsychologiczne uwarunkowania kontroli zachowania u dorosłych, red. B.Kaczmarek, UMCS, Lublin 2009

3. Zadania neuropsychologii klinicznej w Walsh, Neuropsychologia kliniczna,PWN,W-wa,2009

4. Podstawy neuropsychologii klinicznej, red. A. Borkowska, UMCS Lublin,2009

5. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, A. Herzyk, w Psychologia kliniczna, tom 2, red. Helena Sęk, Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa 2007

6. Kompendium Neurologii red.R. Podemski,Via Medica 2008

7. Neurobiologia na tropie świadomości, red. Koch Christofer, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2008

8. Neurofizjologia. Podręcznik dla studentów Kierunków przyrodniczych. red. Ciechanowicz, Lewkowicz, 2005, wyd. Arte Biała Podlaska

9. Neuropsychiatria, J.L. Cummings, M.S. Mega, Urban & Partner 2005

Uwagi:

studenci V roku psychologii stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.