Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł: Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-432/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł: Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sikorska
Prowadzący grup: Alicja Augustyn-Zielińska, Agnieszka Chodacka, Natalia Majkowska, Ewa Piłat, Anna Pitala, Iwona Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K14

Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


WIEDZA Student zna periodyzację okresu późnej dorosłości oraz jej najważniejsze charakterystyki. Student rozumie specyfikę okresu starości- potrafi dokona¢ porównania z innymi okresami życia człowieka w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Zna przykłady programów stymulujących i wspierających rozwój człowieka w okresie starości. Student zna mechanizmy powstawania zaburzeń w okresie starości oraz czynniki ryzyka dekompensacji psychicznej

UMIEJĘTNOŚCI:: Student potrafi wskazać czynniki ryzyka w historii życia człowieka, które mogą doprowadzić do ujemnego bilansu życiowego. Student potrafi wskazać zależności pomiędzy dokonaniami i sukcesami życiowymi a wzorem adaptacji do starości .Student dokonuje analizy potrzeb człowieka starego i odnosi je do realiów współczesnego świata. Potrafi poddać analizie i refleksji emocjonalność człowieka w okresie starości.


KOMPETENCJE/POSTAWY: Student odnosi się z uwagą i szacunkiem do osób w wieku podeszłym. Student formułuje sądy i opinie o osobach starych. Doskonali własną wrażliwość interpersonalną i kliniczną wobec problematyki starości

Wymagania wstępne:

posiadana wiedza z podstaw psychologii różnic indywidualnych

oraz z psychologii rozwojowej

Forma i warunki zaliczenia:

Praktyki - zaliczenia w dzienniczkach zajęć terenowych

Ćwiczenia- zaliczenie pisemne ( praca własna studenta)

Wykład- egzamin testowy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1.Aktywność podczas zajęć terenowych


2. Aktywność na ćwiczeniach


3. Wykonanie pracy pisemnej według wymagań nauczyciela


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialna, analiza materiału filmowego, studium przypadku, dyskusja,

Bilans punktów ECTS:

14 ECTSWykład – 25 godzin

Ćwiczenia – 40 godzin

Zajęcia terenowe - 70 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

70 godzin zajęć terenowych w dwóch instytucjach związnych z opieką nad człowiekiem starym:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Kraków, Ul Wielicka oraz Dom Pomocy Społecznej, Kraków, ul. Helclów

Forma: praktyka pod okiem psychologa ośrodka polega na kontakcie bezpośrednim z pensjonariuszem/ pacjentem, omówieniu kontaktu oraz uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od superwizora


Skrócony opis:

Moduł specjalizacyjny jest przedmiotem całorocznym, w wymiarze

Celem modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą okresu później dorosłości oraz umiejętności nawiązywanie kontaktu z osobą w wieku senioralnym i rozumienia jej potrzeb.

Pełny opis:

1.Psychologia starzenia się i starości .Definicja obszaru. Podstawowe pojęcia. Historia

wizerunku człowieka starego w społeczeństwie

2.Charakterystyka procesu starzenia się. Wzory fizjologiczne- aspekt biologiczny,

psychologiczny i społeczny. Wzory patologiczne - aspekt biologiczny,

psychologiczny i społeczny

3.Elementy geriatrii- najczęstsze zaburzenia okresu starości. Zespoły otępienne.

Zaburzenia psychiczne.

4.Adaptacja do starości, przykłady ujęcia teoretycznego

5.Miejsce człowieka starego wśród ludzi. Miejsce w rodzinie. Miejsce

w społeczeństwie

6.Aktywność osób starych. Aktywność poznawcza i sposoby jej stymulowania:

geragogika,Uniwersytety III wieku

7.Jakość życia człowieka starego. Poczucie godności. Zaspokojenie potrzeb

8. Starość w ujęciu egzystencjalnym. Czas – Cierpienie- Choroba

9.Bilans życiowy człowieka starego. Znaczenie żałoby. Integracja versus rozpacz

10. Tanatopsychologia. Fazy umierania. Przygotowanie do odejścia .

Medykalizacja śmierci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Steuden, S. _ Psychologia starzenia się i starości, Warszawa, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN

[2] S. Steuden, M. Marczuk (red. ) _ Starzenie si¦ a satysfakcja z życia, Lublin, 2006, Wydawnictwo KUL

[3] A. Nowicka (red _ Wybrane problemy osób starszych., Kraków, 2006,Oficyna Wydawnicza IMPULS

Literatura uzupełniająca:

[1] . T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.). _ Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk, 2006, Via Medica

[2] Zych, A.A. _ Przekraczaj¡c smug¦ cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice, 2009, .l¡sk

[3] Zych, A.A. _ Leksykon gerontologii, Kraków, 2010, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Korzyści jakie student wyniesie z udziału w zajęciach prowadzonych przez Zespół Psychologów w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie przy ulicy Wielickiej 267, w ramach modułu: „Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości”.:

1. Zapoznanie się merytoryczne i praktyczne ze specyfiką opieki długoterminowej;

2. Możliwość nabycia umiejętności w budowaniu kontaktu z pacjentem geriatrycznym;

3. Przyswojenie wiedzy na temat procesu starzenia się w ujęciu medycznym i psychologicznym;

4. Aktywne zapoznanie się z procesem diagnozy pacjenta opieki długoterminowej;

5. Uczestniczenie w pracy terapeutycznej z pacjentem w wieku senioralnym;

6. Nabycie umiejętności towarzyszenia pacjentom u schyłku życia oraz rodzinom w przeżywaniu żałoby.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.