Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-452/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Tucholska
Prowadzący grup: Kinga Tucholska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie do realizacji pracy empirycznej z zakresu psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki temporalnej (subiektywne doświadczenie czasu, perspektywy czasowe, kompetencje temporalne, nadzieja).

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie problematyką seminarium.

Kwalifikacja na podstawie przedstawionego w formie pisemnej wstępnego zarysu własnego projektu badawczego (z uwzględnieniem obszaru zainteresowań naukowych, pomysłów odnośnie tematyki pracy, ewentualnie - grupy badanych) i przesłanie go na adres mailowy prowadzącej seminarium.


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność podczas zajęć oraz przygotowanie części metodologicznej pracy magisterskiej (opis metody badawczej, przeprowadzenie badań empirycznych, analiza, interpretacja, dyskusja wyników) oraz poprawne zredagowanie całości pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: ocena ciągła z podawaniem studentowi informacji zwrotnych w trakcie dyskusji merytorycznej dotyczącej badanego problemu, ocena pracy pisemnej.

Umiejętności: ocena przedstawionych materiałów z kwerendy literatury i badań własnych.

Kompetencje: analiza doświadczeń magistrantów z przygotowywania projektu badawczego i z relacji z osobami badanymi, dyskusja dotycząca zagadnień etycznych w postępowaniu naukowo-badawczym psychologa.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium

Bilans punktów ECTS:

60 godzin kontaktowych, 120 godzin pracy własnej (kwerenda literatury, opracowanie modelu badawczego, przeprowadzenie badań empirycznych, opracowanie wyników badań i ich opis, dyskusja wyników).

Łącznie 180 godzin pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach seminarium realizowane są projekty badawcze z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii różnic indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki czasu psychologicznego.

Pełny opis:

W ramach seminarium realizowane są tematy badawcze z zakresu psychologii osobowości (stanów, cech, syndromów, procesów i właściwości) oraz psychologii różnic indywidualnych (m.in. w zakresie zdolności intelektualnych, stylów poznawczych, temperamentu, dyspozycji charakterologicznych, różnic międzypłciowych). Badania prowadzone są na grupach dzieci, młodzieży i dorosłych, zdrowych i/lub chorych somatycznie.

Literatura:

Odpowiednio do tematu pracy magisterskiej

Uwagi:

Szeroki zakres tematyczny seminarium powoduje, że może być ono zaliczone do różnych profili studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.