Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Obraz ciała - psychologiczne i socjokulturowe uwarunkowania postaw wobec ciała - norma i patologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-455/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Obraz ciała - psychologiczne i socjokulturowe uwarunkowania postaw wobec ciała - norma i patologia
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Izydorczyk
Prowadzący grup: Bernadetta Izydorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Etap pracy zaawansowanej nad zakończeniem sporządzania modelu badań własnych oraz przeprowadzenie zgodnych z modelem badawczym badań empirycznych

Etap końcowy –kliniczna i statystyczna analiza wyników badań , opracowanie pytań , hipotez badawczych, sporządzenie wniosków końcowych z badań oraz sporządzenie pisemnej dysertacji naukowej


Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

zaliczenie seminarium - IV rok (VIII semestr)

Forma i warunki zaliczenia:

Organizacja i przeprowadzenie badań do pracy magisterskiej oraz przygotowanie w formie pisemnej pracy magisterskiej.

Zaliczenie przedmiotu następuje po złożeniu końcowej wersji pracy magisterskiej przygotowanej do egzaminu magisterskiego

)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

dyskusja dydaktyczna, praca warsztatowo-konwersatoryjna zakończone wykonaniem udokumentowanych w formie pisemnej rozdziałów części teoretycznej i empirycznej pracy magisterskiej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe-aktywizujące (metody przypadków

Metody aktywizujące-seminarium

Metody aktywizujące-dyskusja

Bilans punktów ECTS:

60 godzin udział w seminarium, 14 pkt. ECTS

50 godzin analiza literatury

120 godzin przeprowadzenie badań

120 godzin napisanie pracy magisterskiej.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie i zapoznanie się studenta z pogłębiona literaturą dotyczącą tematyki seminarium i sporządzanej pracy magisterskiej oraz zapoznanie się studenta z teoretycznymi i empirycznymi zasadami , procedurą organizacji oraz prowadzenia badań empirycznych ,przeprowadzania statystycznych analiz wyników badania do pracy magisterskiej oraz zasadami sporządzania naukowej dysertacji w tematyce seminarium.

Pełny opis:

I. Pogłębienie opracowania teoretycznego tematów przygotowywanych prac mgr. oraz zapoznanie się z pogłebioną specjalistyczną literaturą - stosownie do indywidualnego tematu pracy mgr oraz przygotowującą studenta do opracowania teoretycznego i dyskusji wyników badań własnych.

II. Sporządzenie ostatecznego modelu badań własnych przez każdego z magistrantów (Pytania i hipotezy badawcze, dobór metody badań, organizacja i przebieg badań, charakterystyka doboru osób badanych)

III. Przeprowadzenie badań empirycznych, zapis i opracowywanie wyników badań własnych, analiza statystyczna i kliniczna wyników badań własnych.

IV. Sporządzenie dysertacji naukowej przez każdego z magistrantów – indywidualne konsultacje dotyczące tematyki poszczególnych prac mgr.

Literatura:

Literatura – zgodnie z tematem pracy magisterskiej

1. Bąk-Sosnowska, M.; Pawlicka, N.; Warchał, M. Body image and lifestyle in young women from Poland and Japan. Womens Stud. Int. Forum. 2016, 55, 35–43.

2.Cash, T. F. (2011). Crucial considerations in the assessment of body image. In T. F. Cash & L. Smolak (Eds.),Body image: a handbook of science, practice, and prevention(pp. 129–137). New York, NY: Guilford Press.

3.Cash TF. Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ). In: Wade T,820 editor. Encyclopedia of feeding and eating disorders. Singapore: Springer; 2015. p. 978‒ 821 81.

4. Cohen R, Newton-John T, Slater A. The relationship between Facebook and Instagram 659 appearance-focused activities and body image concerns in young women. Body Image.

660 2017;23:183-7.

5.Garner, D. M. (2004). EDI-3. Eating Disorders Inventory.Lutz, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

6.Izydorczyk, B.; Lizińczyk, S. The Polish adaptation of the Sociocultural Attitudes towards Appearance SATAQ 3 Questionnaire. Health Psychol. Rep. 2020, 8, 68–82.

7.Izydorczyk B. (2017). Trauma in relation to psychological characteristics in women with eating disorders.Current Issues inPersonalityPsychology.DOI.HTTPS:://DOI.ORG/10.514/CIPP.2017.67047

8.Izydorczyk B. (2017).Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej : podejście integracyjne (zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy).Psychoterapia.1(180),5-22,ISSN 0239-4170

9.Izydorczyk, B. A psychological profile of the body self characteristics in women suffering from bulimia nervosa. In New Insights into the Prevention and Treatment of Bulimia Nervosa; Hay, P., Ed.; InTech: Rijeka, Croatia, 2011; pp. 147–166.

10.Karazsia BT, Murnen SK, Tylka TL. Is Body Dissatisfaction Changing Across Time? A

760 Cross-Temporal Meta-Analysis. Psychol Bull. 2017;143(3):293-320.

11.Lee H-H, Moon H. The effects of media and self-image congruity of ideal body image on 671 dieting and exercising behaviors. Res J Costumec. 2018;26(5):806-21.

12.Lipowska, M., & Lipowski, M. (2013). Polish normalization

of the Body Esteem Scale. Health Psychology

Report, 1, 73–81. https://doi.org/10.5114/hpr.2013.40471

13.Rodgers RF, Lowy AS, Halperin DM, Franko DL. A Meta-Analysis Examining the734 Influence of Pro-Eating Disorder Websites on Body Image and Eating Pathology. Eur Eat

735 Disord Rev. 2016;24(1):3-8.

14.Schaefer, L. M., Harriger, J. A., Heinberg, L. J., Soderberg, T., & Thompson, K. J. (2017). Development and validation of the sociocultural attitudestowards appearance questionnaire-4-revised (SATAQ-4R). International Journal of Eating Disorders,50, 104–117. https://doi.org/10.1002/eat.22590

15.Tiggemann M, Brown Z. Labelling fashion magazine advertisements: Effectiveness of

677 different label formats on social comparison and body dissatisfaction. Body Image.678 2018;25:97-102.

16.Thompson JK, Stice E. Thin-Ideal Internalization: Mounting Evidence for a New Risk 722 Factor for Body-Image Disturbance and Eating Pathology. Curr Dir Psychol Sci.723 2001;10(5):181-3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.